Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE EVREJALAIŽILE

Глава 9

Služind vanhan da uden kožmusen mödhe

1Ezmäižes kožmuses oliba käsköd služban polhe dai oli pühäkodi man päl.2Pühäkodin oli mugoine pertine, kudamban ezmäižes honuses oli lamp, stol da sil pühäd leibäd. Nece pert' sanutihe Pühäks.3Toižen uudimen taga oli pühäpertižen toine pol', kudamb sanutihe Kaikišpühembaižeks.4Sigä oli kuldaine kadindaltar' da kožmusen lipaz, kudamb oli kaikiš polišpäi pälustadud kuldal. Liphas oli kuldaine astii, kudambas oli mannad, oli Aaronan palik, kudambaspäi pugeniba vezad, i kožmusen kivilaudad.5Liphan päl oliba heruvimad, hoštotesen angelad, kudambad levitiba ičeze suugad liphan katusen, grähkiden pästandsijan päle. No nügüd' ei pida enambad sel'genzoitta necidä.

6Muga om kaik tehtud. Pertižen ezihonusehe kaiken aigan tuleba papid pidämaha službad.7No pertin toižhe honusehe voib mända vaiše ülembaine pap, dai hän-ki vaiše kerdan vodes i miše hänel kerdal oliži žertvživatoiden vert. Hän tob sidä Jumalale ičeze tagut dai rahvahan grähkiden tagut, kudambid hö tedmata oma tehnuded.8Muga Pühä Heng ozutab, miše te Kaikišpühembaižhe ei ole avaitud, kuni pühäpertižen ezihonuz seižub völ sijal.9Nece kaik ozutab nügüdläšt aigad, konz todas lahjoid da žertvoid, no ned kaik ei voigoi lophusai puhtastada Jumalale služijan mehen henged.10Nene käsköd, mugažo kut sömižed da jomižed da kaikenlaižed pezendad-ki koskeba vaiše mehen hibjad i püžuba sihesai, kuni pandas uz' azjoiden järgenduz.

11No om tulnu Hristos, tulijan hüvän ülembaine pap. Hän om tulnu suremban da paremban pühäpertižen kal't, kudamb ei ole tehtud mehiden käzil i kudamb ei ole tulnu neciš miruspäi.12Hän om männu Kaikišpühembaižhe ei kozliden da härgiden žertvverenke, a om männu sinna ičeze žertvverenke. Muga hän om pästnu meid valdale kerdan i kaikeks igäks.13Ku kozliden da härgiden vert da polttud lähtman tuhkvet čorsktas paganzunuden mehen päle, i nece puhtastab hänen hibjad,14ka völ enamba puhtastab Hristosan veri! Pühän Hengen vägel Hristos om andnu ičtaze vigatomaks žertvaks Jumalale, i hänen veri puhtastab meiden henged tühjiš azjoišpäi, miše voižim služida eläbale da todesižele Jumalale!

15Ka sikš Hristos om tehnus uden kožmusen kesknikaks, miše kuctud saižiba heile toivotadud igähižen jäl'gestusen. Ved' Hristos om kolnu, miše pästta valdale mehid, kudambil oli grähkid völ ezmäižen kožmusen aigaspäi.16Mugoine kožmuz om kuti toivotuzbumag, kudambas mez' sanub, midä tehta hänen kodielole. Ku om toivotuzbumag, ka pidab vahvištoitta, miše toivotuzbumagan tegii om todeks kolnu.17Toivotuzbumag om väges vaiše siloi, konz sen tegii om kolnu. Se nikonz ei ole väges, kuni sen tegii om eläb.18Sikš ezmäšt-ki kožmust ei vahvištoittud vereta.19Lugedes rahvahale käskišton käsköid, Moisei oti härgiden da kozliden vert dai vet, rusktad villad da issopan varzid da sidä čorski käskištkirjan da kaiken rahvahan päle20sanudes: «Nece om kožmusen veri, sen kožmusen, kudambas Jumal om käsknu teile püžuda.»21I hän čorski vet pühäpertižen päle da kaikiden kaluiden päle, kudambid pidetas služban aigan.22Käskišton mödhe kaik vähäta puhtastasoiš verel, ei ole grähkišpäi pästandad vert valamata.

Hristos pani ičtaze žertvaks, miše otta mehiden grähkäd

23Ka muga pidi puhtastada kaik, mi om taivhaližen kuva. No kaik taivhaližed azjad pidab puhtastada parembil žertvoil.24Hristos ved' ei mänend-ki mehiden käzil tehtud pühäpertižehe, kudamb om vaiše todesižen pühäpertižen kuva, a mäni ani taivhaze, miše olda Jumalan edes meiden polestajan.25Hän ei mänend, miše toda ičtaze žertvaks äi kerdoid, muga kut ülembaine pap kaikuččen voden mäneb Kaikišpühembaižhe verhan verenke.26Ku oliži muga, ka Hristosale pidanuiži äi kerdoid mirun tegemižespäi tirpta surmmokid. No hän tuli neche mirhu vaiše kerdan, nenil jäl'gmäižil aigoil, miše panda grähk mantazale ičeze veren maksul.27Kaikuččele mehele pidab kerdan kolda, a sid' tulda sudan edehe.28Muga Hristos kerdan toi ičtaze altarile žertvaks, miše otta kaikiden grähkäd. Hän tuleb völ kerdan, no jo ei grähkiden tagut, a miše päzutada nenid, ked händast varastaba.


предыдущая глава Глава 9 следующая глава