Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJEINE RIMALAIŽILE

Глава 14

Algat sudigoi toine tošt

1Otkat ičetoi keskhe händast, kenen uskond om väl'l', algat hänenke ridelkoi, midä sab tehta, a midä ei sa.2Eraz uskob, miše voib söda kaiked, a ken uskondas om väl'l', ka söb vaiše maspäi kaznut.3Se, ken söb kaiked, algha hondostagoi sidä, kudamb ei sö; a se, ken ei sö kaiked, algha sudigoi sidä, ken söb. Ved' Jumal om otnu händast-ki ičezennoks.4Ken sinä oled, miše sudid toižen ižandan käskabunikad? Se om hänen ižandan azj, seižub hän vai lanksi. No hän kaiken-se seižuškandeb, sikš ku Jumal voib pidäda händast jaugoil.

5Ken-se lugeb üht päiväd kal'hemba tošt, toižele kaik päiväd oma ühtejiččed. Jogahine tehkaha sidä, midä hän lugeb oiktaks.6Ken erigoitab päivid, ka erigoitab Ižandan täht; ken ei erigoita päivid, ka ei erigoita Ižandan täht; ken söb, ka söb Ižandan täht, sikš ku kitäb Jumalad. A se, ken ei sö, om Ižandan täht sömäta, i hän mugažo kitäb Jumalad.7Niken meišpäi ei elä vaiše ičemoi täht, da ei kole-ki ičemoi täht.8I ku mö eläm, eläm Ižandan täht, i ku kolem, ka kolem Ižandan täht. I sid' eläm mö vai kolem — mö olem Ižandan.9Ved' sikš-se Hristos koli, eläbzui i möst tuli eloho, miše hän oliži kut kolnuziden muga eläbiden-ki Ižand.10Ka kutak sinä void sudida uskondvelled? A sinä, mikš sinä hondostad uskondvelled? Mö kaik putum Hristosan sudan edehe.11Ved' om kirjutadud Pühiš Kirjutusiš:
— Ičein elon kal't vahvištoitan sanan,
sanub Ižand,
kaikutte pol'v kumardaškandese minun edehe
i kaikutte kel' ülenzoitaškandeb Jumalad.
12I muga kaikuččele meišpäi pidab antta vastuz Jumalale siš, midä hän om tehnu.

Vällän vellen tugedamine

13Ka algam enamba sudigoi toine tošt. Kackat, miše teiden vigan tagut uskondvel'l' ei kukištuiži da ei langeniži.14Ižandaha Iisusaha usktes minä vahvas tedan: nimitte azj ei ole pagan ičesazepäi. Vaiše se, midä iče mez' lugeb paganaks, ka se tegese hänen täht paganaks.15No ku sinun vel'l' om pahoiš meliš sen täht, midä sinä söd, ka sinä jo ed elä armastusen mödhe. Ala sömižen tagut travi velled, kudamban tagut Hristos om kolnu.16Algat antkoi nagrda sidä, mi teiden meles om hüvä.17Jumalan valdkund ei ole sömine da jomine, se om tozioiged elo, kožmuz da ihastuz, kudambid Pühä Heng andab.18Ken muga tegeb Hristosan täht, ka hän om mel'he Jumalale da om mehiden keskes-ki korktas arvos.

19Ka eckam se, mi meile andab kožmust da tuged kesknemoi.20Ala sömižen tagut travi Jumalan radod. Hot' kaik om puhtaz, no paha om mehele, ku hän ičeze söndal vedäb lähelišt lanktemižehe.21Om paremb olda sömäta lihad, jomata vinad i tehmata tošt-ki, min tagut sinun vel'l' kukištub, lankteb grähkähä vai väl'düb.22Om sinai uskond, ka pidä sidä ičeiž südäimes: sidä Jumal nägeb. Ozakaz om se, ken ei sudi ičtaze sen täht, min lugeb oiktaks.23A se, ken ei teda söiži-ik hän vai ei, a kaiken-se söb, ka om jo suditud, sikš ku hän ei tege uskondan mödhe. Kaik, mi ei ole tehtud uskondan mödhe, om grähk.

24Kitäm händast, ken voib vahvištada teid uskondas, kut sanub hüvä vest', da sanad Iisusan Hristosan polhe, kudambid minä sanelen, se avaitud peitazj, kudamb igän oli saubatud,25a nügüd' om todud sil'mnägubale, da kudamb Jumalan sanankandajiden kirjutusiden kal't om avaitud kaikile rahvahile, miše hö uskoižiba hänehe da kundližiba händast.26Jumalale, üksjaižele melevale, olgha korged arv igän Iisusan Hristosan kal't, amin'.


предыдущая глава Глава 14 следующая глава