Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIDEN TEGOD

Глава 8

Saul ajab uskojid

1Saul lugi oiktaks, miše Stefan riktihe.
Siš päiväspäi lujas kükseškatihe Jerusaliman uskojid, i hö kaik pageniba erazvuiččihe Samarian i Judejan polihe. Jäiba vaiše apostolad.2Erased jumalahižed mužikad mahapaniba Stefanan i lujas voikiba hänes.3No Saul tahtoi tehta lopun uskondkundale. Hän käveli pertišpäi pert'he, küksi mužikoid i akoid irdale i käski tacta heid türmha.

HÜVÄ VEST' LEVIGANDEB JUDEJAHA I SAMARIAHA 8:4-9:31

Filip Samarias

4Ned, kudambad oliba erigandenuded, käveliba tahospäi tahoze i saneliba hüväd vestid.5Filip tuli Samarian lidnaha i saneli sen eläjile vestid Messian polhe.6Konz rahvaz kulišti hänen paginan i nägišti ned tundmuztegod, kudambid hän tehli, ka tarkas kundli, midä hän sanui.7Äjad päzuiba paganoiš hengišpäi, kudambad lähtliba heišpäi kidastaden komedal änel, äjad ičeze kibul läžujad i rambičijad tegihe tervhikš.8Lidn oli täuz' ilod i ihastust.

9Neciš-žo lidnas eli eraz mez', kudamb kuctihe Simonaks i kudamb hätken jo noidui i čududeli Samarian rahvast. Hän iče-ki lugi ičtaze miččeks-se sureks meheks.10Kaik mehed, penespäi surhesai, kundliba händast i saneliba: «Hän om sur' Jumalan vägi.»11Händast kundeltihe, sikš ku hän jo hätken noidundal čududeli kaikid.12Konz necen lidnan eläjad zavodiba uskta Filippale, kudamb saneli hüväd vestid Jumalan valdkundan polhe i Iisusan Hristosan nimen polhe, ka heid valatadihe, kut mužikoid muga akoid-ki.13Simon iče-ki uskoškanzi, i händast valatadihe. Hän kaiken pidelihe Filippanke, i konz nägišti tundmuztegoid i surid čudoid, hän lujas čududelihe.

Petr i Joan Samarias

14Konz apostolad Jerusalimas kulištiba, miše samarialaižed oliba otnuded südäimehe Jumalan sanan, hö oigenziba Petran i Joannan heidennoks.15Tuldes sinna hö loičiba Samarian uskojiden polhe, miše hö saižiba Pühän Hengen.16Ved' Heng ei olend völ lasknus nikenehe heišpäi, heid vaiše valatadihe Ižandan Iisusan nimehe.17Sid' Petr i Joan paniba käded heiden päle, i hö saiba Pühän Hengen.

18Konz Simon nägišti, miše se, kenen päle apostolad panliba käded, sai Pühän Hengen, hän tariči heile dengoid19i sanui: «Antkat minei-ki mugoine vald, miše kenen päle panen käded, ka se sab Pühän Hengen.»20No Petr sanui hänele: «Kadogaha sinun dengad ühtes sinunke adhu, ku sinä meletad, miše void dengoile ostta Jumalan lahj!21Nece azj ei ole sinun täht, sikš ku sinun südäin ei ole oiged Jumalan edes.22Käraute täs sinun grähkäspäi i loiče Jumalale. Voib olda hän prostib sinei sinun meled.23Minä nägen, miše sinä oled täuz' karktad sapid da oled grähkän sidegiš.»24Sid' Simon sanui: «Loičkat minus Ižandale, miše minei ei tegižihe nimidä mugošt, miš tö olet pagižnuded!»

25Konz apostolad oliba todištanuded i sanelnuded Ižandan sanad, hö pördihe Jerusalimha. Matkan aigan hö saneliba hüväd vestid äjiš Samarian küliš.

Filip valatab efiopialaižen

26Ižandan angel sanui Filippale: «Astu suvehepäi i mäne tele, kudamb veb Jerusalimaspäi Gazaha i kudamb om rahvahatoi.»27Filip läksi sinna, i hänele vastha putui efiopialaine evnuh, kudamb oli Efiopian kandakial vai kunigaz-naižel korktal sijal i kaiči kaik hänen kal'huded. Hän kävui loičmaha Jerusalimha,28a nügüd' pördihe tagaze. Išttes ičeze telegas hän lugi Jumalan sanankandajan Isaijan kirjad.

29Heng sanui Filippale: «Mäne lähemba i astu telegan rindal.»30Filip mäni joksten telegannoks i kulištades, kut efiopialaine lugeb Jumalan sanankandajan Isaijan sanoid, küzui: «El'gendad-ik, midä luged?»31Mez' sanui: «Kutak minä voin el'geta, ku minei niken ei nevo?» Hän pakiči Filippad libuda telegaha i išttas rindale.32Pühiden Kirjutusiden sija, miččen hän lugi, oli nece:
— Muga kut lambaz
händast vedas rikmaha,
muga kut vodnaz
om äneta keričijan edes,
hän-ki ei avaida sud.
33Händast alenzoittihe,
ei suditud oiktal sudal.
No ken voib pagišta
hänen rodus?
Ved' hänen elo nügüd' ottas malpäi.
34Evnuh küzui Filippad: «Sanu minei, kenen polhe sanankandai sanub, ičeze polhe vai kenen-ni toižen polhe?»35Filip pagižeškanzi, zavodi siš Kirjutusiden sijaspäi i saneli mehele hüväd vestid Iisusan polhe.

36Hö ajoiba edemba i tuliba vedennoks. Evnuh sanui: «Tägä om vezi. Mi minei telustab valatamhas?»37Filip sanui hänele: «Ku kaikel südäimel uskod, ka nece voib tehta.» Evnuh sanui: «Minä uskon, miše Iisus Hristos om Jumalan Poig.»38Hän käski seižutada telegan, i hö molembad, Filip i evnuh, mäniba vedhe, i Filip valati händast.

39Konz hö läksiba vedespäi, Pühä Heng laskihe evnuhan päle, i Ižandan angel tembaiži Filippan sigäpäi, i enambad evnuh ei nägend händast. Ihastusiš, hän mäni edemba ičeze tedme.40Filip möhemba nähtihe Azot-lidnas. Hän käveli lidnaspäi lidnaha i saneli hüväd vestid, kuni tuli Kesariaha.


предыдущая глава Глава 8 следующая глава