Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIDEN TEGOD

Глава 4

Petr i Joan Nevondkundan edes

1Konz Petr i Joan völ pagižiba rahvahanke, heidennoks tuliba papid, pühäkodin varjoičijoiden pämez' i saddukejad.2Hö oliba lujas käredad sen päle, miše apostolad openziba rahvast i Iisusan ozutesel saneliba eläbzumižen polhe.3Hö tabaziba Petran i Joannan i paniba heid öks türmha, sikš ku oli jo möhä eht.4No äjad, ked oliba kulnuded heiden sanad, zavodiba uskta. Heid oli nügüd' läz vittuhad.

5Toižel päiväl Jerusalimha kerazihe evrejalaižiden pämehid, vanhembid i käskištonopendajid.6Sigä oliba ülembaine pap Annas, i Kajafa, Joan, Aleksandr i kaik, ked oliba ülembaižen papin roduspäi.7Hö seižutiba apostoloid heiden edehe i küzuiba: «Miččel vägel i kenen nimes tö necen tegit?»

8Siloi Petr, kudamb oli täuz' Pühäd Henged, sanui heile: «Rahvahan pämehed i Izrail'an vanhembad!9Ku meile nügüd' käsktas antta vastust siš, miše mö olem tehnuded hüvän azjan necile läžujale i hän om tehnus tervheks,10ka tekat tö kaik i kaik Izrail'an rahvaz: nece om tehtud Iisusan Hristosan, Nazaretalaižen, nimel. Händast tö nagloičit ristha, no Jumal eläbzoiti händast kollijoišpäi. Hänen nimen vägel nece mez' nügüd' seižub tervhen teiden edes.11Hän om se kivi, kudamban tö, sauvojad, tacit laptaha, no kudamb tegihe päkiveks. Niken toine ei voi päzutada grähkišpäi, vaiše hän.12Nimittušt tošt nimed, kudamb päzutaiži meid, ei ole anttud rahvahale taivhan al.»

13Konz Nevondkundan mehed nägištiba Petran i Joannan rohktusen i el'genziba, miše hö oma opendamatomad i keskkät mehed, ka čududelihe, tundištaden heiš Iisusan sebranikoid.14I konz hö nägištiba, miše tervnenu mez' seižub apostoloiden rindal, ka hö ei voinugoi sanuda nimidä vastha.15Hö käskiba apostoloile lähtta Nevondkundan zalaspäi i pagižeškanziba kesknezoi:16«Midä mö tegem nenile mehile? Ved' nügüd' kaik jerusalimalaižed tedaba, miše hö tegiba čudon, i mö em voigoi necidä vastustada.17No miše vest' necen polhe ei leviganiži völ-ki edemba, kovas käskkam heile, miše hö ei pagižiži Iisusan nimes nikenele.»

18Hö kucuiba apostoloid tagaze zalha i käskiba heile, miše hö ei enambad pagižiži vai ei opendaiži Iisusan nimes.19No Petr i Joan sanuiba heile vastha: «Om-ik Jumalan edes oikti tehta, kut tö sanut, a ei kut Jumal sanub? Sanugat iče.20Mö em voigoi olda sanumata siš, midä iče olem nähnuded i kulnuded.»21Sid' Nevondkundan mehed völ kovemba kel'diba heid, no pästiba valdale, sikš ku rahvahan aigan ei voinugoi heid opeta: ved' kaik rahvaz ülenzoiti Jumalad siš, mi oli tehnus.22Ved' mehele, kudamb tegihe tervheks necil tundmuztegol, oli jo enamba nellädkümned vot.

Uskojiden loičend

23Konz Petr i Joan oliba päznuded valdale, hö mäniba ičhižidennoks i starinoičiba, midä ülembaižed papid i rahvahan vanhembad oliba heile sanunuded.24Konz kaik kulištiba necen, ka zavodiba ühthe änhe loita Jumalale.

Hö sanuiba:

«Kaikenmahtai Jumal! Sinä oled tehnu taivhan i man i meren i kaiken, midä sigä om!25Sinä sanuid Pühän Hengen kal't ičeiž käskabunikan Davidan, meiden tatan, sul:
— Mikš Jumalad tundmatomad rahvahad äraidaba,
mikš hö meletaba tühjad?
26Man kunigahad libuba
i pämehed keradasoiš,
miše vastustada Ižandad i hänen Messiad.
27Ani muga tegihe-ki, ku neciš lidnas Irod i Ponti Pilat kerazihe Jumalad tundmatomiden rahvahidenke i Izrail'an rahvahanke, miše vastustada sinun pühäd Poigad Iisusad, kudamban sinä oled voidelnu.28Hö tegiba sidä, midä sinä ičeiž vägel da melel olid edelpäi märičenu.29Kacu nügüd', Sur' Sünduižem, kut hö pöl'gästoitaba meid! Anda ičeiž orjile väged rohktas sanelda sinun sanad.30Oigenda ičeiž käzi i tege läžujid tervhikš i tege tundmuztegoid i čudoid sinun pühän Poigan Iisusan nimes.»

31Konz hö lopiba loičendan, säregandeškanzi se sija, kuna hö oliba keradanus, i hö kaik täuttihe Pühäl Hengel i saneliba rohktas Jumalan sanad.

Uskojil kaik om ühthine

32Uskojiden surel sebral oli üks' südäin i üks' heng. Niken ei lugend ičeze kodieloks sidä, midä hänel oli, a kaik heil oli ühthine.33Apostolad täudel vägel todištiba Ižandan Iisusan Hristosan eläbzumižen polhe, i Jumalan sured armod oliba heidenke.34Niken heišpäi ei olend mairhes. Kaik, kenel oli pertid vai kuverz'-ni mad, möiba ned, a sadud dengad toiba35i paniba apostoloiden jaugoihe. Nene dengad jagetihe, äjak kenele pidi.36Mugažo Josia, kudamban apostolad kucuiba völ Varnavaks — nimi znamoičeb «tüništoitai» —, levialaine, sündnu Kiprsarel,37möi ičeze pöudon, toi dengad i pani ned apostoloiden jaugoihe.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава