Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIDEN TEGOD

Глава 3

Petr tegeb tervheks rambičijan

1Petr i Joan ühtes mäniba pühäkodihe. Oli loičendan aig, päivän ühesanz' čas.2Siloi sinna todihe mez', kudamb oli sündnu rambičijan. Kaikuččen päivän händast pandihe pühäkodin verajannoks, miše hän voiži pakita midä-ni pühäkodihe tulijoil. Se verai kuctihe Čomaks.3Konz mez' nägišti Petran i Joannan, kudambad astuiba pühäkodihe, hän pakičeškanzi heil-ki.4Petr i Joan kacuhtiba hänehe, i Petr sanui: «Kacuhta meihe.»5Mez' tarkas kacui heihe i varasti, miše sab midä-ni heilpäi.6No Petr sanui: «Hobedad i kuldad minai ei ole, no midä minai om, sidä minä andan sinei. Iisusan Hristosan, Nazaretalaižen nimes: libu i kävele.»7Hän oti mehen oiktas kädes i libuti, i mehen jaugterad i pol'ved sid'-žo vahvduiba.8Hän hüppähti jaugoile, seižutihe i zavodi kävelta. Hän mäni heidenke pühäkodihe, asttes hän hüppi i kiti Jumalad.9Kaik nägiba, kut hän astui i kiti Jumalad.10Hö tunziba händast: nece oli se mez', kudamb oli ištnu pakičemas pühäkodin Čoman verajanno. Hö lujas pöl'gästuiba i čududelihe, mi hänele oli tehnus.

Petran pagin pühäkodiš

11Ku tervehtunu rambičii pidelihe Petranke i Joannanke, ka rahvaz čududelden joksi heidennoks sihe sijaha, kudamb kuctas Solomonan pacazgalerejaks.12Necen nägištades Petr zavodi pagišta rahvahale: «Izrail'aižed, mikš tö čududeletoiš? Mikš tö kacut meihe, kuti mö iče ičemoi vägel vai jumalahižel elol lendim necen mehen jaugoile?13Ei muga! Avraaman, Isakan i Jakovan Jumal, meiden tatoiden Jumal, om ülenzoitnu ičeze Poigan Iisusan. Tö andoit händast sudale, i kärauzitoiš hänehe sel'gin Pilatan edes, konz Pilat tahtoi pästta händast valdale.14Tö kärauzitoiš sel'gin hänehe, kudamb oli pühä i tozioiged, a iče pakičit pästta valdale rikojan.15Elon pämehen tö surmičit! No Jumal eläbzoiti händast kollijoišpäi, mö olem sen todištajad.16Ku nece mez' uskoi Iisusan nimehe, ka se nimi andoi väged necile mehele, kudamban tö näget i tundet. Uskond, kudamban Iisus andab, tegi necen mehen tervheks kaikiden teiden sil'miš.17Ka minä tedan, velled, miše tö i teiden pämehed tedmata olet tehnuded necen.18No Jumal muga tegi-ki sen, min oli edel sanunu kaikiden ičeze sanankandajiden sul: Messiale tarbiž tirpta mokid i kolda.19Sen täht käraukatoiš grähkišpäi Jumalaha, miše teiden grähkäd pühkižihe20i Ižand andaiži teile hüvän aigan i oigendaiži jo edelpäi Iisusan — teiden täht valitud Messian.

21Hänele pidab olda taivhas sihe aighasai, konz kaik pandas ičeze sijale, muga kut Jumal amuižiš aigoišpäi om sanelnu ičeze kaikiden pühiden sanankandajiden kal't.22Moisei om sanunu ezitatoile: ‘Ižand, teiden Jumal, libutab teile teiden rahvahaspäi sanankandajan, minun karččen. Kundelkat händast kaikes, midä hän teile sanub.23Kaikutte, ken ei kundle necidä sanankandajad, nütkäitas juridenke rahvahaspäi.’24Mugažo kaik Jumalan sanankandajad, kuverdan heid pagiži-ki rahvahale, Samuilaspäi i jäl'ges händast, oma endustanuded nene päiväd.25Tö olet sanankandajiden i sen kožmusen lapsed, kudamban om tehnu Jumal teiden tatoidenke. Hän saneli Avraamale: ‘Sinun hibjan semnuden kal't minä blahoslovin kaik mehiden heimod täl mal.’26Jumal eläbzoiti ičeze Poigan Iisusan kollijoišpäi i ezmäi oigenzi händast blahoslovimha teid kaikid, kärauten kaikuččen teišpäi teiden pahoiš tegoišpäi.»


предыдущая глава Глава 3 следующая глава