Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE JEVREILÖILE

Глава 7

Melhisedek, suari da pappi

1Se Melhisedek oli Saliman suari da Ülimäzen Jumalan pappi. Konzu Avraam oli tulemas toraspäi, kus häi voitti suariloi, Melhisedek tuli hänele vastah da blahoslovii händü,2i Avraam andoi hänele kümmenenden vuitin kaikes torasualehes. Melhisedek on enzimäzikse «oigevuon suari» - sidä merkiččöü hänen nimigi - a vie häi on Saliman suari libo «rauhuon suari».3Hänel ei ole tuattua, eigo muamua, eigo rodulangua, hänen päivil ei ole alguu, eigo elaijal ole loppuu. Häi on papinnu ilmazen ijän, muga kui Jumalan Poigu.

4Kačokkua, mittuine Häi on suuri! Iče tuattoloin tuatto Avraam andoi Hänele kümmenenden vuitin parahis torasualehis.5Niilöil Leevien poijil, kudamii on pandu pappiloikse, pidäü Zakonan käskün mugah ottua kümmenes vuitti rahvahan elolois, omien vellien elolois, hos net velletgi ollah Avraaman jälgeläzet.6No Melhisedek, kudai ei olluh heijän roduu, sai kümmenenden vuitin Avraaman sualehis dai blahoslovii Avraamua, kudai jo oli suannuh Jumalan uskalmon.7Kiistämätöihäi on se, gu suurembi blahosloviu pienembiä.8Enzimäzes kohtas kümmenenden vuitin otetah kuolijat papit, a toizes kohtas kümmenenden vuitin ottau se, kudamah näh Pühät Kirjutukset sanotah: Häi eläü.9Voibi sanuo, gu Leeviigi, kudai ottau kümmenenden vuitin kaikes, iče andoi Avraaman kauti kümmenenden vuitin omis elolois.10Häi vet oli vie ezituatan Avraaman südämes, konzu Melhisedek tuli Avraamale vastah.

11Ga sit gu leevieläzien pappiloin ruado - kudamah näh Izrail'an rahvahale annettih käsküt Zakonas - ollus kaikis puolis hüvä, mikse sit pidi paista toizenjüttümän papin nouzendas, moizen kui Melhisedek, a ei kui Aaron?*a12Konzu muuttuu pappiloin aigu, Zakonalgi pidäü muuttuo.13Se, kudamah näh täs on pagin, kuuluu toizeh rodukundah, kudamas niken ei sluužinuh altaris.14Tiettäväinehäi on se, gu meijän Ižändü on lähtenüh Juudan rovus, kudamah niškoi Moisei ei sanonuh nimidä, konzu pagizi pappiloih näh.

15I tämä rodieu vie äijiä selgiembi, gu tulou toine pappi, moine kui Melhisedek,16kudai roih papikse ei rodulangan periä, kui käsköü Zakon, a sen elaijan väis, kudamal ei ole loppuu.17Häneh näh sanotah Pühät kirjutukset: «Sinä olet pappi ilmazen ijän, moine kui Melhisedek.»18Nenga kumatah aijembaine Zakonan käskü, gu se oli väitöi da hüövütöi,19- eihäi Zakon voinnuh loppuh suate täüttiä nimidä. No sen Zakonan käskün sijah tulou parembi - nad'oužu, kudaman vuoh müö lähenemmö Jumalah.

20Pidäü mustua vie Jumalan annettu luja sana. Leevieläzet, tiettäväine, roittih pappiloikse ilmai Jumalan lujua sanua,21no tämä toine rodih papikse Jumalan lujal sanal:
- Ižändü andoi lujan sanan i ei žiälöiče:
Sinä olet pappi ilmazen ijän.
22Tämä Jumalan luja sana ozuttau meile, kui äijiä lujembi on se sobu, kudaman tagan on Iisus.

23Niilöi toizii pappiloi oli äijü, gu surman periä papit muututtih.24No Iisus püzüü papinnu ainos, gu Häi eläü ilmazen ijän.25Sendäh Häi voibi ainos piästiä kaikes pahas niilöi, kudamat Hänen kauti tullah Jumalan luo. Häi eläü ainos, gu moliekseh heijän puoles.

26Moine ülimäine pappi meile pidäügi: pühä, vijatoi, puhtas, eroitettu riähkähizis da ülendettü korgiembale taivahii.27Hänel ei pie kui toizil ülimäzil pappiloil joga päiviä tuvva žertvua, enzimäi omien riähkien täh, sit rahvahan riähkien täh. Häi sellitti sen dielon ühten kerran ilmazekse ijäkse, konzu andoi iččie tapettavakse rahvahan riähkien täh.28Zakonhäi panou ülimäzikse pappiloikse ristikanzoi, kudamat ollah väittömät, a Jumalan luja sana, kudai tuli Zakonale jälles, pani sih kohtah Poijan. Häi on kaikelleh hüvä ülimäine pappi ilmazen ijän.


*a 7:11 Aaron oli Izrail'an rahvahan enzimäine ülimäine pappi. Häi oli Leevien rovuspäi.

предыдущая глава Глава 7 следующая глава