Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 15

Hristosan kuollieloisnouzendu

1Juohtutan teile, vellet, sen je- vangelien, kudamua teile sanelin, kudaman tüö otitto da kudamas püzüttö.2Sen jevangelien vuoh tüö piäzettö, gu lujah püzünettö sit sanas, kudamua minä teile sanelin, a gu etto püzüne, sit tüö tühjiä rubeitto uskomah.3Enne kaikkie minä annoin teile tiediä sen, midä iče tiijustin: Hristos kuoli meijän riähkien täh, muga kui Pühis Kirjutuksis sanotah,4Händü pandih muah, i nostatettih kuollielois kolmandennu päivännü, kui oli kirjutettu,5i Häi jiäviihes Kifale,*a sit kahteletostu apostolale.6Jälles sidä Häi jiäviihes kerras enämbäle gu viijelesuale uskovellele, kudamis enimät vie nügöi ollah hengis, hos erähät jo kuoltih.7Jälles sidä Häi ozuttihes Juakoile, sit kaikile apostoloile.8Kaikis jälgimäzikse Häi jiäviihes minulegi, kudai olen gu keskenaiguzennu roinnuh.9Minähäi olen apostolois kaikis pienin, eigo minuu maksas ni sanuo apostolakse, gu minä painoin Jumalan kanzukundua.10No Jumalan hüvüöl minä olen se, mi olen, eigo Hänen hüvüs minuu vaste mennüh sudre. Minä ruavoin murrin enämbän gu kentahto heis, - toven sanuo, en iče minä, a ruadoi Jumalan hüvüs, kudai oli minunke.

11Minägo sit ollen sanelemas vai hüö, nenga müö sanelemmo, i nenga tüö rubeitto uskomah.

Kuolluot nostah

12No gu Hristossah näh sanellah, Häi on kuollielois nostatettu, kuibo sit erähät teis voijah sanuo, buite ei ole kuolluzien nouzendua?13Gu kuolluzien nouzendua ei olle, sit ni Hristossua ei nostatettu kuollielois.14No ku Hristossua ei lienne nostatettu kuollielois, tühjät ollah sit meijän paginat, tühjü on teijän usko.15Sit puuttuzimmo kielastelijoikse Jumalah näh, gu sanoimmo, buite Häi nostatti kuollielois Hristossua -- kudamua Häi ni nostatannuh ei, gu kerran kuolluzii ei nostateta.16A ku kuolluzii ei nostatetanne, sit ni Hristossua ei nostatettu.17No ku Hristossua ei lienne nostatettu, sit tühjü on teijän usko, i tüö oletto vie riähkis.18Sit netgi, kudamat kuoltih Hristossah uskojen, ijäkse hävittih.19Gu vuottanemmo hüviä Hristosaspäi vai tämän elaijan aijakse, müö olemmo kurjembat kaikkii muidu ristikanzoi.

20No Hristos on nostatettu kuollielois, uudine kuolendu-uneh uinonnuzien joukospäi.21Kui kuolendu tuli ristikanzan kauti, mugai kuollieloisnouzendu tuli ristikanzan kauti.22Kui Adamas kai kuoltah, mugai Hristosas kaikkii luajitah elävikse,23jogahistu omal aijal: uudizennu Hristossua, sit Hristosan omii Hänen tulles.24A sit tulou loppu, konzu Häi andau suarinvallan Jumalan da Tuatan käzih, gu enzimäi hävittäü kaikkii vallanpidäjii, kaikenjüttümän vallan da väin.25Hristosalhäi pidäü pidiä valdua, kuni Häi ei paina kaikkii vihaniekkoi omien jalloin alle.26Vihaniekois jälgimäzennü hävitetäh surmu.27Onhäi kirjutettu: «Jumal pani kai Hänen jalloin alle»; no ku sanotah, kai on Hänen vallan alle pandu, sit, tiettäväine, ei ole pandu Jumal, kudai kai pani Hristosan valdah.28I ku kai roih pandu Poijan vallan alle, sit iče Poigugi heittüü Jumalan valdah, kudai pani kai Poijan vallan alle, gu Jumal olis kaikes kai.

29Ga midäbo sit ruatah erähät, gu mennäh ristittäväkse kuolluzis tuači? Gu kuolluzii ei nostatetanne, mikse hüö sit otetah ristindü kuolluzis tuači?30I mikse sit müö ainos panemmo iččie varattavih kohtih?31Minä joga päiviä kačon surmale silmih; se on juuri moine tozi, vellet, kui se, gu tüö oletto minun ülbevüs Hristosan Iisusan, meijän Ižändän ies.32Gu duumaija ristikanzan mielen mugah, maksanusgo minul torata Efesas zvierilöi vastah. Gu kuolluzii ei nostatetanne, sit «süögiämmö da juoguammo, huomeihäi kuolemmo!»33Älgiä muaniettokseh! «Pahat dovarišat hüviigi luajitah pahakse.»34Tostuattokseh, eläkkiä oigiel, heitäkkiä riähkän luajindu! Teijän keskes on erähii, kudamat ei tietä Jumalas nimidä, sen sanon teijän huigiekse.

Kuollielois nossuon rungu

35Toinah kentahto küzüü: «Kui kuolluot nostah? Mittumas rungas hüö tullah?»36Mieletöi! Midä külvät, se ei rodei eläväkse, kuni ei kuolle.37I konzu külvät, ethäi külvä kogo tuliedu kazvostu, a külvät pal'l'ahan siemenen, nižujüvän libo mintahto muun siemenen.38No Jumal andau sille moizen korren, mittuman kaččou hüväkse, joga siemenele oman.39Ei kaikil elävil rungu ole luajittu ühtenjüttümäs lihas, ristikanzal on oma liha, n'ellijalgazil - oma, linduloil - oma, kaloil - oma.40On taivahallistu dai muallistu rungua, no taivahallizien čomus on toine gu muallizien.41Päiväzel on oma čomus, kuul - oma, tiähtil - oma, i ühten tiähten čomus eruou toizen tiähten čomuos.

42Muga roih kuollieloisnouzendasgi: rungu pannah muah kaduojannu, kuollieloisnouzendas se nouzou kaduomattomannu,43mi pannah muah tühjännü, nouzou suures kunnivos, mi pannah muah väittömännü, nouzou väinke.44Muah pannah aijalline rungu, nouzou taivahalline rungu. Kerran on aijalline rungu, on sit taivahallinegi rungu.45Onhäi kirjutettu: «Enzimäzes muan eläjäs, Adamas, rodih elävü ristikanzu», a jälgimäzes Adamas, Hristosas - eläväkse luadii hengi.46Enzimäine sit ei ole taivahalline, se on aijalline, a sit tulou taivahalline.47Enzimäine ristikanzu on muas tulluh, mualline, toine ristikanzu on taivahas tulluh.48Mittuine oli se mualline ristikanzu, moizet ollah kai muallizet rahvas, i mittuine on se taivahalline ristikanzu, moizet ollah kai taivahallizet rahvas.49I kui müö nügöi olemmo muallizen jüttümät, muga müö kerran roimmokseh taivahallizen jüttümät.

50Sen sanon, vellet: meijän lihas da veres luajittu ristikanzan rungu on kaduoju, i sikse se ei voi suaha kodivuittii Jumalan kaduomattomas valdukunnas.51Kuulkua, avuan teile peitos pietün dielon: kaikin müö emmo kuole, no muutummo kaikin,52kerras, ühtel silmänlipahutandal, konzu kajahtah jälgimäine torvensoitto. Torvi toitottau, i kuolluot nostah kaduomattomas rungas, a müö mual olijat muutummo.53Vet kaduojal rungal pidäü šuoriekseh kaduomattomah, a kuolijal rungal - kuolemattomah.54Konzu kaduoju šuorihes kaduomattomah, a kuolii kuolemattomah, sit täüttüü Pühien Kirjutuksien sana: - Surmu on süödü, voitto on suadu!55Surmu, kus sinun voitto?
Surmu, kus sinun n'uokku?

56Surman n'uokku on riähkü, i riähkän vägi on Zakon.57No kiitettü olgah Jumal, kudai andau meile voiton meijän Ižändän Iisusan Hristosan kauti!

58Ga olgua sit lujannu, armahat minun vellet, da häilümättömännü, da ainos rakkahal ruadakkua Ižändän ruaduo. Tiijäkkiä, teijän ruado Ižändäle ei mene sudre.


*a 15:5 Kifa - se on apostol Pedri.

предыдущая глава Глава 15 следующая глава