Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PEDRIN ENZIMÄINE KIRJAINE

Глава 1

Tervehüöt

1Pedri, Iisusan Hristosan apostol, tüöndäü tervehüttü Jumalan vallittuloile, kudamat eletäh levälleh tulolazinnu Pontas, Galaties, Kappadokies, Aazies da Vifinies.2Jumal, meijän Tuatto, kui jo ielpäi oli duumainnuh, valličči teidü da Pühä Hengi eroitti teidü Iisusale Hristosale sanankuulijakse da Hänen verel pirskutettavakse. Ližekkäh teile Jumalan hüvüs da rauhus.

Vuotakkua uskaldettuu piäzendiä

3Ülendettü olgah meijän Ižändän Iisusan Hristosan Jumal da Tuatto! Omas suures armos Iisusan Hristosan kuollieloisnouzendan kauti Häi andoi meile uvven roindan, gu meil olis elävü nad'oužu,4kodivuitti, kudai ei hävie, ei pahene, eigo kuiva. Sidä pietäh taivahis teih niškoi,5kudamii Jumal omal väil vardoiččou, gu tüö uskon kauti suazitto piäzendän. Se piäzendü on jo valmis i se roih avattu tämän aijan lopus.6Juuri sendäh olgua hüväs mieles, hos nügöi teil pidäügi tirpua kodvazen gor'ua, gu teijän uskuo opitah kaikenjüttümil muanittelendoil.7Kuldugi pannah tuleh gu oppie, ongo se tozi kuldu, a onhäi teijän usko äijiä kallehembi, migu häviejü kuldu. Gu teijän usko nämis goris ozutanneh tovekse, rodieu sit Iisusan Hristosan tulduu kiitändiä, kunnivuo da čestii.8Händü tüö suvaičetto, hos etto nähnüh; Häneh tüö uskotto, hos nügöi etto Händü näi, i piettö sanoil sanomattomua taivahallistu hüviä mieldü,9gu suatto piäzendän. Sendähhäi tüö uskotto Hristossah.

10Tädä piäzendiä Jumalan iänenkandajat jo ennevahnas äijäl arbailtih da duumaittih. Hüö ennustettih da saneltih Jumalan hüvüöh näh, kudai vuotti teidü.11Hüö duumaittih, keh da mittumah aigah ozuttau heis olii Hristosan Hengi, konzu se ennusti Hristosan gorii da sen jälgeh tulijua kunnivuo.12Heile oli annettu tiediä, gu hüö ei ruattu iččeh niškoi, a teih niškoi, konzu paistih sih näh, min nügöi saneltih teile net, kudamat taivahaspäi tüötüs Pühäs Henges tuodih teile jevangelii. Nämih dieloloih anhelitgi tahtottas hos kačahtuakseh.

Eläkkiä pühiä elaigua

13Ga sit piekkiä iččie käzis da piekkiä mielet selgiennü. Tävves uskos vuotakkua sidä Jumalan hüvüttü, kudai teile annetah, konzu Iisus Hristos jiävihes.14Kui sanankuulijat lapset, älgiä heitükkiä noudamah pahoi himoloi, kudamien vallas tüö enne elittö, konzu olitto tiedämättömät.15Kui Häi, kudai teidü kučui, on pühä, muga tüögi roikkua pühikse kaikes, midä ruatto.16Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu: «Olgua pühät, sendäh gu Minä olen pühä.»

17I gu kerran tüö malittulois sanotto Tuatakse Händü, kudai valliččemattah suudiu jogahistu hänen ruadoloi müö, ga eläkkiä sit Jumalua varaten tämä aigu, kudaman tüö elättö mual vierahinnu.18Tiijättöhäi, teidü piästettih välläle tuattoloin tühjäs elaijas ei mintahto häviejän tavaran hinnal, hobjan libo kullan,19a Hristosan, sen vijattoman da puhtahan Vuonan kallehen veren hinnal.20Händü vallittih jo enne muailman luajindua, a nügöi loppuaijoil jiävittih teih niškoi.21Hänen vuoh tüö uskotto Jumalah, kudai nostatti Händü kuollielois da andoi Hänele suuren kunnivon. Muga teijän usko da nad'oužu ollah kiini Jumalas.22Nügöi, konzu tüö puhtastuitto toven novvandal da rubeitto puhtahal mielel suvaiččemah vellii, ga suvaikkua sit toine tostu väzümättäh, tävvel südämel.23Tüöhäi rodiittokseh uvvessah, vai etto häviejäs siemenes, a häviemättömäs, Jumalan elävän da ilmanigäzen sanan kauti.24Sanotahhäi Pühis Kirjutuksis:
– Ristikanzu on gu heinü,
ristikanzan čomus on gu niitün kukkaine.
Heinü kuivau, kukkaine kirbuou,
25a Ižändän sana kestäü ilmazen ijän.
I tämä on se sana, kudai on teile iloviestinnü saneltu.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава