Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIN RUAVOT

Глава 28

Mal'tan suarel

1Konzu kaikin piäzimmö rannale, müö tiijustimmo suaren nimen. Se oli Mal'ta.2Suaren eläjät vastattih meidü ülen hüvin. Hüö luajittih tuli da kučuttih meidü kaikkii sen luo, sendäh ku vihmui da siä oli vilu.3Puavil keräi tukun kaluu, da konzu lükii niilöi tuleh, tulen räkespäi pagieju mado tartui hänele kädeh.4Konzu suaren rahvas nähtih Puavilan käis rippui mado, hüö sanottih toine toizele: «Tämä mies on lujah tappai, merespäi hos piäzi, ga oigevuon jumal ei jätä händü hengih.»5No Puavil puistaldi mavon tuleh, i hänele ei roinnuh nimidä pahuttu,6hos rahvas vuotettih: nügöi tämän miehen puhaldau, libo häi kerras kuaduu kuolluonnu muale. Hätken hüö sidä vuotettih, i ku nähtih, Puavilale ei roinnuh nimidä, hüö muutettih mielet da sanottih: «Häi on jumal.»

7Lähäl sidä kohtua oldih muat, kudamien ižändü oli Publii, sen suaren vahnin. Häi vastai meidü i gostitti hüvin kolme päiviä.8Publien tuatto virui alasijas: hänel oli žuaru da paha vaččuvaivu. Puavil meni hänen luo, moliihes, pani käit hänen piäle da piästi händü.9Jälles tädä Puavilan luo ruvettih käümäh suaren muutgi voimattomat, dai hüö piästih tervehekse.10Rahvas kaikelleh kiitettih meidü. Konzu olimmo lähtemäs merele, hüö annettih matkah midä vai meile pidi.

Riimah

11Kolmen kuun peräs müö lähtimmö merele aleksandrialazel laival, kudaman n'okas oldih Kastoran da Polluksan kuvat. Se laivu oli talven aijan seizonuh sil suarel.12Nouzimmo rannale Sirakuzas, jovvuimmo sinne kolmekse päiviä.13Siepäi müö lähtimmö merele da tulimmo Riigieh. I ku tossupiännü rodih suvituuli, vie päivän peräs müö piäzimmö Puteolah.14Sie müö vastavuimmo uskovellienke, i hüö küzüttih meidü jiäjä heijänke n'edälizekse. Sit müö lähtimmö Riimah.

15Konzu uskovellet Riimas kuultih meijän tulendas, hüö tuldih vastah, erähät Appien Forumah suate da toizet – Tres Tavernah suate. Nämien vastuajien nähtüü, Puavil kiitti Jumalua da rohkeni.16Konzu müö tulimmo Riimah, Puavilale annettih valdu eliä ičekseh saldatanke, kudai vardoičči händü.

Puavil opastau Riimas

17Kolmen päivän peräs Puavil kučui sigäläzien jevreilöin piämiehii. Konzu hüö kerävüttih, häi sanoi: «Vellet, minuu otettih kiini Jerusalimas da annettih sie riimalazien käzih, hos minä nimidä pahuttu en luadinuh omale rahvahale, engo mennüh tuattoloin eländütaboi vastah.18Küzeltüü hüö tahtottih piästiä minuu välläle, ku en olluh viärü nimil, mis vois minuu tappua.19Vai jevreit ei tahtottu sidä. I sit minul pidi eččie oigevuttu keisarin suvvos, no ei sikse, ku viärittiä mistahto omua rahvastu.20Tämän kaiken täh minä kučuin teidü tänäpäi, ku nähtä teidü da paista teijänke. Minähäi olen nämis čieppilöis Hänen täh, kudamah Izrail'u nad'eičeh.»21Hüö sanottih: «Müö emmo suannuh nimittumua kirjastu sinuh näh Juudiespäi, eigo niken tänne tulluzis vellis sanonuh ni rahvahas, ni kaksi kahtel nimidä pahua sinuh näh.22Ühtelläh tahtozimmo kuulta sinuspäi, midä sinul on mieles. Müö, näit, tiijämmö, joga kohtas kiistetäh tädä sektua vastah.»

23Hüö sovittih Puavilanke tulla vie hänen luo, i sennü päivännü heidü tuli vie suurembi joukko hänen eländükohtah. Huondekses da ehtäh suate Puavil sellitti da saneli heile Jumalan valdah näh. Moisein Zakonan da Jumalan iänenkandajien kniigoin vuoh häi opii suaja heidü uskomah Iisussah.24Erähät uskottih hänen sanoih, a toizet ei uskottu.25Hüö ei tuldu üksih mielih, i Puavil heijän lähtijes sanoi vai nämä sanat: «Hüvin on Pühä Hengi Jumalan iänenkandajan Isaijan suul sanonuh teijän tuattoloile:26
– Mene tämän rahvahan luo da sano:
Kuulten kuuletto, no etto ellendä.
Kaččojen kačotto, no etto näi.
27Kačo ku kovennuh on tämän rahvahan süväin,
korvil hüö odva kuultah
i silmät hüö ummistettih,
ku ei nähtäs silmil,
da ei kuultas korvil,
ku ei ellendettäs südämel
da ei kiännüttäs pahaspäi,
da ku Minä en piästäs heidü.
28Ga sit tiijäkkiä: viesti Jumalan annetus piäzendäs on tüöttü Jumalua tundemattomile rahvahile, i hüö kuultah se.» [29Konzu häi sanoi nämä sanat, jevreit lähtiettih iäre kiistäjen keskenäh.]

30Puavil eli kaksi täüttü vuottu omil eloloil*a i vastai kaikkii, ken hänen luo kävüi.31Häi julgieh kuuloitti Jumalan valdah näh da opasti Ižändäh Iisussah Hristossah näh. I niken ei händü azetannuh.


*a 28:30 Tämän kohtan voibi sežo kiändiä: «Puavil eli kaksi täüttü vuottu vuogratus kois...».

предыдущая глава Глава 28 следующая глава