Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIN RUAVOT

Глава 1

1Iellizes kniigas, hüvä Feofil, kirjutin sinule kaikkeh sih näh, midä Iisus ruadoi da midä Häi opasti alluspäi algajen2sih päiväh suate, konzu Händü otettih taivahah. Enne taivahah otandua Iisus Pühän Hengen väil andoi käsküt Hänen vallittuloile apostoloile.3Kuolendugorien jälgeh Häi äijil uskottavil dieloloil vie ozutti apostoloile sen, gu Häi on elos. Häi jiäviihes heile ei ühten kerran n'ellänkümmenen päivän aigua da pagizi Jumalan valdah näh.4Apostoloinke stolas olles Iisus kieldi heidü: «Älgiä lähtekkiä Jerusalimaspäi, a vuotakkua sidä, min Tuatto uskaldi teile, da mih näh minuspäi kuulitto.5Iivan ristii viel, no ei mene äijiä päiviä, i teidü ruvetah ristimäh Pühäl Hengel.»

6Sit sinne kerävünnüöt rahvas küzüttih Iisusal: «Ižändü, ongo tämä se aigu, konzu Sinä uvvessah nostat Izrail'an valdukunnan?»7Iisus vastai: «Ei ole teijän dielo tiediä aigoi da aijankohtii, kudamat Tuatto on pannuh omal vallal.8No tüö suatto väin, ku Pühä Hengi tulou teijän piäle, i sit tüö saneletto toven minuh näh Jerusalimas, kogo Juudies da Samaries da muan agjah suate.»

Iisus otetah taivahah

9Sen sanohuu Iisus otettih heijän nähten üläh, i pilvi vedi Händü heijän nägevis.10Konzu hüö kačottih taivahah, gu Iisus loittoni, sil aigua heijän edeh jiävittihes kaksi miestü valgielois sovis.11Hüö sanottih: «Galilein miehet, midäbo tüö seizotto da kačotto taivahah? Tämä Iisus, kudai otettih teispäi taivahah, tulou järilleh juuri muga, kui näittö Händü taivahah nouzemas.»

12Sit hüö lähtiettih sil mäilpäi. Sidä sanotah Voipuumäikse, se on Jerusaliman lähäl, suovattumatkan piäs. Hüö tuldih järilleh Jerusalimah13da mendih sih taloih, kudaman üläpertih hüö ainos azeteltihes. Net oldih: Pedri, Iivan da Juakoi, Andrei, Hilippü, Homa, Varfolomei, Matfei, Alfein poigu Juakoi, Simon Zilot da Juakoin poigu Juudu.14Hüö kaikin heittelemättäh ühteh mieleh molittihes ühtes naizienke da Iisusan muaman Marijan da Iisusan vellienke.

KUI JERUSALIMAH RODIH USKOJIEN KANZUKUNDU 1:15-8:3


Juudan sijah vallitah Matfii

15Erähännü päivännü, konzu uskojii oli kerävünnüh läs suan kahtenkümmenen hengen, Pedri nouzi seizoi heijän keskes16da sanoi: «Vellet! Pidi stuaniekseh sil Pühien Kirjutuksien sanal, kudaman Pühä Hengi Davidan suul ielpäi sanoi Juudah näh – sih mieheh näh, kudai ottihes ozuttamah Iisussua Hänen kiiniottajile.17Juudu kuului meijän joukkoh, i hänel, kui i meil oli oma vuitti täs ruavos.18(Oman pahan ruavon palkah häi osti pellon. No sit häi kirboi očalleh, hänen vačču halgeni da südämükset pakuttih iäre.19Tämä tuli tiijokse kaikile Jerusalimas, i se kohtu heijän kielel sai nimen Akeldama, Veripeldo.)20«Onhäi Psalmoin kniigas kirjutettu:
'Anna roihes hänen eländüsija tühjäkse,
älgäh sie niken eläkkäh',
da:
'Anna toine ottau ičelleh hänen dielon.'
21Sendäh nügöi pidäü vallita üksi niilöis miehis, kudamat oldih ühtes meijänke kogo sen aijan, kuni Ižändü Iisus eli da käveli meijän keskes,22sit aijas algajen, konzu Iivan ristii Hänen, da sih päiväh suate, konzu Händü otettih meilpäi taivahah. Anna se mies on ühtes meijänke Iisusan kuollieloisnouzendan tovestajannu.»

23Vallita pidi kahtes. Net oldih: Josif, kudamua sanottih Varsavvakse da toiči vie Justakse, da Matfii.24Sit kaikin molittihes: «Taivahalline Ižändü, Sinä tiijät kaikkien südämet, ozuta, kudaman nämis kahtes olet vallinnuh25suamah apostolan nimen da ruavon, kudamas pakui Juudu, ku mennä omah sijah.»26Sen jälgeh hüö pandih puikkoh, i arbu langei Matfiele. Nenga händü otettih kahtendeksetostu apostolakse.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава