Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 7

Iisus Lehtikovan pruazniekas

1Tämän jälles Iisus käveli eri puolil Galilein muadu. Juudien mual Häi ei tahtonuh kävellä, ku jevreit tahtottih tappua Händü.

2Jevreilöin Lehtikovan pruazniekku oli lähäl.3Iisusan vellet sanottih Hänele: «Mene Juudieh, sit sinun opastujatgi suahah nähtä, mittumii ruadoloi sinä ruat.4Eihäi niken pie peitos omii ruadoloi, ku tahtonou iče olla nägevis. Kerran on n'eruo nengozeh, ozuta muailmale mi miehii olet.»5Velletgi ei uskottu Häneh.6Iisus sanoi heile: «Nügöi vie ei ole minun aigu – a teile pädöü mi aigoi i olgah.7Teidü muailmu ei voi vihata, a minuu se vihuau, ku minä tovestan – sen ruavot ollah pahat.8Mengiä vai tüö pruazniekale. Minä en vie lähte tälle pruazniekale, ku minun aigu ei vie tulluh.»9Nenga Häi sanoi i jäi Galileih.

10No konzu vellet lähtiettih pruazniekale, Iisusgi lähti sinne, ei rahvahan nähten, a peitoči.11Pruazniekan aigua jevreilöin vahnimat ečittih Händü i küzeltih: «Kusbo se mies on?»12Rahvahan keskes oli äijü kiistua Häneh näh. Ühtet sanottih: «Häi on hüvä mies», toizet sanottih: «Ei ole, häi smuttiu rahvastu.»13Silmis niken ei ruohtinuh paista Häneh näh, ku kaikin varattih jevreilöin vahnimii.

14Konzu pruazniekku oli puolivälis, Iisus nouzi jumalankodih i rubei opastamah.15Jevreilöin vahnimat diivittihes i sanottih: «Kuibo tai opastumatoi mies voibi tiediä Pühät Kirjutukset?»16Iisus sanoi heile: «Se, mih minä opastan, ei ole minus lähtenüh, a on Hänes lähtenüh, kudai tüöndi minuu.17Ken tahtou noudua Hänen tahtuo, se piäzöü perile, ongo minun opastus Jumalas lähtenüh vai pagizengo omas ičespäi.18Se, ken sanou omii duumii, tahtou ičelleh kunnivuo. No se, ken tahtou kunnivuo omale tüöndäjäle, pagizou tottu, hänen sanois ei ole kielastustu.19Andoihäi Moisei teile Zakonan. No ni üksi teis ei novva sidä. Miksebo tüö tahtotto tappua minuu?»

20Rahvas sanottih: «Sinus on paganhengi. Kenbo sinuu tahtou tappua?»21Iisus sanoi vastah: «Minä luajiin vaiku ühten ruavon, i tüö kaikin sidä kummeksitto.22Moisei andoi teile ümbärileikkuandan – tovel sanuo, se ei ole lähtenüh Moiseispäi, a tuattoloin tuattoloispäi – i sen tüö luajitto suovattangi.23Ku kerran ristikanzale luajitah ümbärileikkavus suovattangi, ku ei rikkuo Moisein Zakonua, ga miksebo sit tüö oletto vihazet minun piäle, ku minä suovattan piästin ristikanzan ünnäh?24Älgiä suudikkua vai piälpäi kaččojen, a suudikkua oigiel suvvol.»

Ongo Iisus Messii?

25Erähät jerusalimalazet sanottih: «Eigo tämä olle se, kudamua tahtotah tappua?26Kačokkua, tuas häi pagizou ilmi, i hänele niken nimidä ei sano: oldanehgo valdumiehet toven suadu tiediä häi on Messii?27Täh mieheh näh müö tiijämmö, kugalaine häi on. A ku Messii tulou, niken ei tiijä, kugalaine Häi on.»

28Konzu Iisus opasti jumalankois, Häi kirgui: «Tüö tunnetto minuu da tiijättö, kugalaine olen. En tulluh omas tahtos. Minuu tüöndi Häi, kudai on tozi. Tüö etto Händü tunne,29no minä tunnen Händü, ku olen tulluh Hänen luopäi da ku Häi on tüöndänüh minuu.»30Piämiehil oli mieli ottua Händü kiini, no niken ei ruohtinuh mennä käzin, ku Hänen aigu ei vie tulluh.31Äijät ristikanzat üksikai uskottih Häneh. Hüö sanottih: «Konzu Messii tulou, luadinougo Häi enämbän tunnusruadoloi, miku tämä on luadinuh?»

32Ku fariseit kuultih rahvastu pagizemas täh luaduh Iisussah näh, hüö da ülimäzet papit tüöttih omii miehii ottamah Händü kiini.33Iisus sanoi: «Vähäzen aigua minä vie olen teijänke. Sit menen Hänen luo, kudai tüöndi minuu.34Tüö ečittö minuu, vai etto lövvä; i tüö etto piäze sinne, kus minä olen.»

35Jevreilöin vahnimat küzeltih toine toizel: «Kunnebo häi tahtou mennä? Kus müö händü emmo vois löüdiä? Šuorinnougo häi lähtemäh meigäläzien luo, kudamat eletäh gretsieläzien keskes? Ruvennougo häi sie opastamah gretsieläzii?36Midäbo häi tahtoi sanuo sanoil: 'Tüö ečittö minuu, no etto lövvä', da vie 'Tüö etto piäze sinne, kus minä olen'?»

37Pruazniekan jälgimäzennü, suurennu päivännü Iisus seizoi da kirgui: «Ku kedä juotatannou, se tulgah minun luo da juogah.38Ken uskou minuh, sen südämes, kui on sanottu Pühis Kirjutuksis, ruvetah virduamah elävän vien jovet.»39Tämän Häi sanoi Pühäh Hengeh näh, kudai suadas Häneh uskojat. Pühä Hengi, näit, vie ei olluh tulluh, ku Iisussua vie ei olluh ülendettü.

40Iisusan sanoin kuultuu monet rahvahan keskes sanottih: «Tämä toven on se Jumalan iänenkandai.»41Ühtet sanottih: «Häi on Messii.» No toizet arbailtih: «Ei taki Messii Galileispäi tule!42Pühis Kirjutuksishäi sanotah: Messii on Davidan jälgeläine da tulou Viflejemaspäi, Davidan kodilinnaspäi.»43Nenga rahvas ruvettih kiistelemäh keskenäh Häneh näh.44Erähät tahtottih ottua Händü kiini, no niken ei mennüh Häneh käzin.

45Miehet, kudamat oli tüöttü ottamah kiini Iisussua, tuldih järilleh ülimäzien pappiloin da fariseiloin luo, i net küzüttih: «Miksebo etto tuonnuh händü?»46Miehet sanottih: «Ni üksi ristikanzu igänäh ei paissuh muga, kui se mies pagizou.»47Sit fariseit sanottih: «Annoittogo tüögi vediä iččie üöksüksih?48Ongo kentahto valdumiehis uskonuh häneh, libo hos üksi farisei?49Nuat rahvas ei tietä nimidä Zakonas – kaikin ollah kirotut!»50Sit Nikodim, üksi fariseilois, kudai oli jo enne oli [üöl] käünüh Iisusan luo, sanoi:51«Eihäi meijän Zakonan mugah nikedä sua suudie, kuni ei küzeltänne händü da ei tiijustetanne, midä häi on ruadanuh.»52No toizet sanottih hänele: «Toinah sinägi olet Galileispäi! Luve Pühii Kirjutuksii, sit suat tiediä, Galileispäi ei tule Jumalan iänenkandajua.»

[53Kaikin lähtiettih kodih,


предыдущая глава Глава 7 следующая глава