Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 4

Iisus da samarielaine naine

1Konzu Iisus sai tiediä, fariseit kuultih, buite Häi keräi iččeh ümbäri enämbän opastujii da ristii rahvastu enämbän kui Iivan,2hos Iisus iče ei ristinüh, a Hänen opastujat ristittih,3Häi lähti Juudiespäi da meni uvvessah Galileih.4Hänel pidi matkata Samarien kauti.

5Matkal Iisus tuli Samarien Sikar-nimizeh linnah. Sen lähäl oli muapalaine, kudaman Juakoi oli andanuh Josif-poijale,6i sie oli Juakoin silmükaivo. Dorogas väzünüh Iisus istuihes kaivon luo. Oli keskipäivänaigu, kuvven čuasun mail.

7Üksi samarielaine naine tuli viele, i Iisus sanoi hänele: «Anna minule juvva.»8Opastujat oli mendü linnah süömistü ostamah.9Naine sanoi: «Sinähäi olet jevrei, kuibo sinä voit pakita juvva samarielazel naizel?» Jevreit, näit, püzüttih eriže samarielazis.

10Iisus sanoi naizele: «Ku sinä tiedäzit, min Jumal andau lahjakse, da ku tiedäzit, ken sinul pakiččou juvva, sinä iče pakiččizit Hänel, i Häi sinule andas eläviä vettü.»11Naine sanoi: «Hüvä ristikanzu, eihäi sinul ole ni ast'ettu, a kaivo on süvä. Kuspäibo sinä ottazit eläviä vettü?12Ethäi ole suurembi Juakoi-tuattua, kudai andoi meile tämän kaivon? Häi iče joi tämän kaivon vettü, täs kaivospäi juodih hänen poijat dai karju.»13Iisus vastai hänele: «Sidä, kudai juou tädä vettü, rubieu uvvessah juotattamah,14no ken juou minun annettuu vettü, sidä enämbi nikonzu ei juotata. Sit vies, kudaman minä annan, häneh roih silmükaivo, kudamas rubieu nouzemah ilmanigäzen elaijan vettü.»15Naine sanoi: «Hüvä ristikanzu, anna minule sidä vettü. Sit minuu ei rubie enämbi juotattamah, eigo minul enämbi pie kävvä tänne viele.»

16Iisus sanoi hänele: «Mene kuču tänne ukkuodas.»17«Ei minul ole ukkuo», vastai naine. Iisus sanoi: «Toven sanoit: ei sinul ole ukkuo.18Viizi ukkuo sinul oli, i se, kudamanke nügöi elät, ei ole sinun ukko. Täs pagizit tottu.»19Naine sanoi: «Hüvä ristikanzu, minä näin, sinä olet Jumalan iänenkandai.20Meijän tuatat kumardeltihes da molittihes Jumalale täl mäil, a tüö, jevreit, sanotto: Jerusalimas on se kohtu, kus pidäü moliekseh.»21Iisus vastai: «Usko minuu, naine, tulou aigu, konzu tüö etto molei Tuatale täl mäil, ettogo Jerusalimas.22Tüö kumardelettokseh moizele, kudamua iče etto tunne. Müö kumardelemmokseh Hänele, kudaman tunnemmo, kačo, ku piäzendü tulou jevreilöispäi.23Roih aigu – i se on jo tulluh – konzu tozi molijat molitahes Tuatale hengel i tovel. Moizii molijoi Tuatto tahtou.24Jumal on hengi, i sendäh niilöil, kudamat Hänele molitahes, pidäü moliekseh hengel da tovel.»

25Naine sanoi: «Messii tulou, sen minä tiijän.» – Messii se on Hristos. – «Konzu Häi tulou, Häi sanou meile kaiken.»26Iisus sanoi: «Minä se olen, minä, kudai pagizen sinunke täs.»27Silkeskie opastujat tuldih sinne. Hüö diivuittihes, ku Iisus pagizi naizenke, no üksikai niken ei küzünüh, midä Häi tahtoi da mikse Häi pagizi naizenke.28Naine jätti veziastien sih, meni linnah i sanoi rahvahale:29«Tulgua kaččomah miestü, kudai saneli minule kai, midä minä olen ruadanuh! Eigo Häi olle Messii?»30Rahvas lähtiettih linnaspäi i tuldih Iisusan luo.

31Sil välil opastujat sanottih Iisusale: «Ravvi, tule süömäh.»32No Häi sanoi heile: «Minul on süömistü, kudamah näh tüö etto ni tiijä.»33Opastujat paistih keskenäh: «Ollougo kentahto tuonnuh Hänele süömistü?»34No Iisus jatkoi: «Minun süömizennü on täüttiä minun Tüöndäjän tahto da vediä Hänen ruado loppuh suate.35Tüö sanotto: 'Vie on n'elli kuudu vil'l'an leikkuandah.' A minä sanon: Kačokkua ičes ümbäri! Pellot jo ollah kellistünnüöt leikattavakse.36Leikkuaju jo nügöi suau palkan, häi keriäü vil'l'ua ilmanigäzeh elaigah, i külväi voibi ihastellakseh ühtes leikkuajanke.37Täh pädöü sanondu: 'Üksi külväü, toine leikkuau.'38Minä tüönnin teidü leikkuamah sidä, min täh tüö etto nähnüh vaivua. Toizet ruattih ruado, no tüö piäzettö leikkuamah sualistu, kudaman kazvattajes hüö nähtih vaivua.»

39Äijät sen samarielazen linnan eläjis uskottih Iisussah, ku kuultih naizen sanat: «Häi saneli minule kai, midä minä olen ruadanuh.»40Konzu samarielazet tuldih Iisusan luo, hüö pokoroittihes Hänele jiähä heijän luo, i Häi jäi sinne kahtekse päiviä.41Iisusan sanoin kuultuu enämbät i enämbät uskottih Häneh,42i hüö sanottih naizele: «Nügöi enämbi emmo usko vaiku sinun sanoin täh. Müö iče saimmo kuulta Händü da tiijämmö, Häi toven on muailman Piästäi.»

Iisus piästäü virguniekan poijan

43Kahten päivän mendüü Iisus lähti siepäi Galileih.44Häi oli iče enne sanonuh: «Ei pietä čestis Jumalan iänenkandajua omal kodimual.»45No nügöi, konzu Häi tuli Galileih, galileilazet vastattih Händü hüväl mielel. Hüögi, näit, oli käüdü Jerusalimah pruazniekkah da sie nähtü, midä Iisus pruazniekan aigah oli luadinuh.

46Iisus uvvessah tuli Galilein Kuanah, kus Häi oli muuttanuh vien viinakse. Kapernaumas oli suarin virguniekku, kudaman poigu oli voimatoi.47Ku häi kuuli Iisusan tulendas Juudiespäi Galileih, häi lähti Iisusan luo da pokoroiččih tulemah da piästämäh hänen poigua, kudai oli kuolemas.48Iisus sanoi hänele: «Tüö etto usko sini, kuni etto nähne tunnusruadoloi da kummii.»49No virguniekku pokoroiččihes: «Ižändü, tule, kuni poigu ei kuolluh.»50Sit Iisus sanoi: «Mene kodih. Sinun poigu rubieu elämäh.»

Mies uskoi, midä Iisus sanoi hänele, i lähti.51Matkal hänele vastah tuldih hänen käsküläzet, i sanottih hänele: «Poigas piäzi.»52Mies küzüi heil, mil aigua poigu oli alganuh toibuo, i hüö vastattih: «Egläi seiččemendel čuasul žuaru hänes lähti.»53Sit tuattah ellendi, se rodih juuri sil aigua, konzu Iisus sanoi hänele: «Sinun poigu rubieu elämäh», i häi da kogo hänen taloin vägi uskottih Iisussah.54Tämä oli Iisusan toine tunnusruado, i tämän Häi luadii, konzu tuli Juudiespäi Galileih.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава