Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ЛУКА СЕРТИ БУР ЮÖР

Глава 12

Видзчысьöй кык бана оласногысь

(Мт. 10:26-27)

1Сэккостi чукöрмис уна сюрс морт, найö весиг дзескöдiсны öта-мöднысö.

Исус медводз шыасис велöдчысьяс дiнас: «Видзчысьöй фарисей няньшомысь, налöн кодь кык бана оласногысь.2Став дзебöмаыс тыдовтчас да став гусяыс йöзасяс.3Пемыдын шуöмтö кыласны югыдын, керка пытшкын пельö вашкöдöмтö юöртасны керка вывсянь».

Кодысь колö повны?

(Мт. 10:28-31)

4«Висьтала тiянлы, менам ёртъясöй: энö полöй вир-яйтö виысьясысь, унджыксö найö сэсся вöчны оз вермыны.5Висьтала, кодысь колö повнысö. Полöй Сыысь, кодi виöм бöрас вермö шыбитны куслытöм биö. Шуа тiянлы: Сыысь полöй.6Оз-ö сöмын кык урысь вузавны вит пышкайöс? На пиысь весиг öтиöс абу вунöдöма Енмыс.7А тiянлысь став юрсинытö лыддьöма. Сiдзкö, энö полöй, тi öд донаджыкöсь пышкайясысь».

Кристосысь соссьöм

(Мт. 10:32-33; 12:32; Мк 3.29)

8«Висьтала тiянлы: кодi оз яндысь Меысь йöз водзын, сыысь Морт Пи оз яндысь Енлöн анделъяс водзын.9Кодi соссяс Меысь йöз водзын, сыысь Ме сосся Енлöн анделъяс водзын.10Лёкöдан кö Морт Пиöс, лоан прöститöма. Омöльтан кö Вежа Лолöс, он ло прöститöма.

11Кор тiянöс нуöдасны синагогаясö да юралысь-веськöдлысьяс водзö, энö майшасьöй, кыдзи дорйыны асьнытö да мый шуны.12Сiйö кадас Вежа Лов туйдöдас тiянöс, мый колö шунысö».

Вежöртöм озыр морт йылысь велöданвисьт

13Йöз чукöрысь öти морт шуис Исуслы: «Велöдысь, шу вокöйлы, мед бать-мамсянь кольöм овмöссö юкас мекöд».14Исус шуис: «Кодi сувтöдiс Менö ёрдысьнас, мед тiянлысь овмöснытö юкны?»15Сэсся шуис ставныслы: «Видзчысьöй горшасьöмысь, öд мортыдлöн олöмыс абу сылöн ыджыд озырлун сайын».

16Исус висьталiс налы велöданвисьт:

«Озыр мортлöн муыс бур быдтас сетас.17Сiйö мöвпыштас: "Мый вöчны? Быдтасöй видзанiнъясö оз тöр".18Сэсся шуас: "Косяла йöртöдъясöс да вöча гырысьджыкъясöс, чукöрта сэтчö став няньöс да ассьым став эмбурöс.19Сэки шуа аслым: уна буртор уна во кежлö чöжöма тэнад – шойччы, сёй, ю да гажöдчы!"20А Ен шуас сылы: "Вежöртöмöй, тавой босьтасны тэнсьыд ловтö. Кодлы коляс тэнад чöжöмаыд?"

21Тадзи лоö быдöнкöд, кодi аслыс чукöртö озырлунсö, а оз Енсянь озырмöдчы».

Энö майшасьöй

(Мт. 6:25-21, 25-34)

22Исус шуис велöдчысьясыслы: «Та вöсна шуа тiянлы: энö майшасьöй сёян да паськöм вöсна.23Олöмныд öд донаджык сёянысь да вир-яйныд паськöмысь.24Видзöдлöй кырнышъяс вылö: найö оз кöдзны, оз вундыны, налöн абу йöртöдъяс, абу эмбур видзанiнъяс. Енмыс вердö найöс. Кымын пöв тi донаджыкöсь лэбачьясысь!25Вермас-ö тiян пиысь кодкö зiльöмöн-тöждысьöмöн нюжöдыштны ассьыс олан нэмсö?26Тi кö весиг ичöтикторсö онö вермöй, мыйла мукöдторйыс вöсна майшасянныд?

27Видзöдöй дзоридзьяслöн быдмöм вылö: найö оз мырсьыны, оз печкыны. Висьтала тiянлы: ачыс Соломон став озырлун дырйиыс эз пасьтасьлы весиг öти татшöм дзоридзысь мичаджыка.28Енмыс кö тадзи пасьтöдö видзвыв турунöс, кодi талун быдмö, а аски шыбитасны пачö, оз öмöй Сiйö пасьтöд тiянöс, этша эскысьяс!

29Энö корсьысьöй, мый сёйны-юны. Энö майшасьöй та вöсна.30Тайö ставыс майшöдлö ентöдтöмъясöс. Но тiян Батьныд тöдö, мый тайö колö тiянлы.31Корсьöй Енлысь Юралöмсö, сэки тiян ставыс тайö лоö.

32Эн пов, ичöт чукöр! Öд тiян Батьныд шуис сетны тiянлы Юралöм.33Вузалöй ассьыныд овмöстö, сьöмсö сетöй гöльяслы. Лöсьöдöй аслыныд важмытöм видзанiнъяс да чöжöй бырлытöм озырлун енэжö. Сэтчö гусясьысь оз пыр да сэнi воз оз сёй.34Кöнi озырлунныд, сэнi лоö и сьöлöмныд».

Ыджыднысö виччысьысьяс

(Мт. 24:42-44)

35«Вöнясьöй да öзтöй бинытö.36Лоöй кесйöгъяс кодьöсь, кодъяс виччысьöны асланыс ыджыдлысь кöлысь вылысь локтöмсö. Воöм бöрас ыджыдныс тотшкöдчас öдзöсас, да найö пырысь-пыр восьтасны.37Кесйöгъяс шудаöсь, ыджыдыс кö гортас воигöн аддзас, мый найö виччысьöны сiйöс. Веськыда висьтала тiянлы: ыджыдыс сэки вöнясяс, корас кесйöгъяссö пызан сайö да ачыс пондас кесъявны налы.38Ыджыдыс кö воас весиг вой шöрнас либö вой шöр бöрас да аддзас, мый кесйöгъясыс виччысьöны сiйöс – тайö кесйöгъясыс шудаöсь!

39Тi тöданныд: керка кутысь кö тöдiс гусясьысьлысь локтан кадсö, сэки эськö эз узь да эз лэдз керкаас.40Лоöй дасьöсь, öд Морт Пи локтас виччысьтöг».

Бур да шогмытöм кесйöг йылысь велöданвисьт

(Мт.24:45-51)

41Петыр юалiс: «Господьöй, тайö велöданвисьтсö висьталан миянлы али быдöнлы?»

42Господь шуис:

«Лоöй эскана да мывкыда кесйöг кодьöсь. Татшöмсö ыджыдыс пуктас веськöдлыны мукöд кесйöгъясöн, медым ас кадö налы сёян-юан сетны.43Кесйöгыс шуда, ыджыдыс кö гортас воигöн аддзас сiйöс тадзи вöчöмöн.44Збыльысь висьтала тiянлы: ыджыдыс пуктас сiйöс веськöдлыны став аслас овмöсöн.

45Но кесйöгыс вермас мöвпыштны: "Ыджыдöй дыр на оз лок". Сiйö пондас нöйтны мукöд кесйöгъясöс, сёйны-юны да кодавны.46Но виччысьтöм лунö, лöсявтöм кадö кесйöглöн ыджыдыс воас. Сiйö кералас кесйöгсö да шыбитас сiйöс эскытöмъяс дiнö.

47Кесйöг кö тöдö ыджыдыслысь кöсйöмсö да оз дасьтысь-вöч сы ног, сiйöс чорыда нöйтасны.48А тöдтöг кö вöчас мыжсö, сiйöс нöйтасны этшаджык. Кодлы уна сетöма, сылысь уна корасны. Кодлы уна эскöма, сылысь уна юаласны».

Исус вайис торйöдöм, эз лöнь олöм

(Мт. 10:34-36)

49«Ме локтi би вайны му вылö да ёна кöсъя, медым сiйö öзйис нин.50Пыртчöмöн колö Меным пыртчыны, и Ме ёна сьöкыдала, кытчöдз тайö оз ло.51Тi ног, Ме локтi вайны му вылö лöнь олöм? Эг! Ме локтi торйöдны йöзсö.52Öнiсянь öти керкаын вит олысь öта-мöдныслы паныд сувтасны: куимыс – кыкыслы паныд, кыкыс – куимыслы.53Батьыс паныд сувтас пиыслы, пиыс – батьыслы, мамыс – нылыслы, нылыс – мамыслы, энькаыс – моньыслы, моньыс – энькаыслы».

Кадлöн пасъяс

(Мт. 16:2-3)

54Исус висьталiс йöзыслы: «Рытыввывсянь кыпöдчысь кымöр аддзигöн тi шуанныд: "Зэрмас". Тайö тадзи.55Лун тöв кö петас, шуанныд: "Пöжны кутас". Тадзи и эм.56Кык бана шаньгаяс! Енэжлысь да мулысь чужöмбансö кужанныд тöдмавны, мыйла öнiя кадсö онö вермöй тöдны?»

Мыжалыськöд бурасьöм

(Мт.5:25-26)

57«Мыйла асьныд онö вермöй гöгöрвоны, кыдзи колö вöчнысö?58Ковмас кö мунны ёрдö, зiль бурасьны тэнö мыжалыськöд ёрдö вотöдз на. Он кö вöч тадзи, сiйö нуöдас тэнö ёрдысь дiнö, ёрдысь сетас тэнö видзысьлы, а видзысь йöртас тэнö дзескыдiнö.59Висьтала тэныд: бöръя сьöмтö сеттöдз он пет сэтысь».


*а 12:14 ёрдысь – судья

*б 12:42 эскана – верный

*в 12:58 ёрд – суд

предыдущая глава Глава 12 следующая глава