Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ЛУКА СЕРТИ БУР ЮÖР

Глава 11

Исус велöдö кевмысьны

(Мт. 6:9-13; 7:7-11)

1Öтчыд Исус кевмысис. Кевмысьöм бöрас велöдчысьяс пиысь öти шуис Сылы: «Господьöй, велöд миянöс кевмысьны, кыдзи Иоан велöдiс ассьыс велöдчысьяссö».

2Исус шуис налы: «Кевмысиганыд шуöй:
– Батьöй миян, Тэ енэжъяс вылын олан.
Мед лоö вежаöн Тэнад нимыд.
Мед воас Тэнад Юралöмыд.
Мед инас Тэнад кöсйöмыд
му вылын енэжын моз.
3Сет миянлы быд лун кежлö няньнымöс.
4И прöстит миянлысь мыжъяснымöс,
öд ми прöститам миян водзын мыжаясöс.
Эн сет миянлы ылавны,
но видз миянöс омöльысь».

5Исус нöшта шуис: «Шуам, кодкö тiян пиысь вой шöр кадö мунас ёртыс ордö да шуас: "Ёртöй, водзöсав меным няньтор.6Öд менам ёртöй пырис ме ордö туй вывсянь, да нинöмöн верднысö".7Мöдыс воча шуас öдзöс сайсяньыс: "Эн дöзмöдчы. Ме йигнаси нин, и ныв-пиöй узьöны нин. Ог вермы чеччыны няньтö сетны".8Висьтала тiянлы: сiйö кö оз чеччы да оз сет сылы ёртасьöмыс понда, вöчас тайöс ёртыслöн мырдöн корöмыс вöсна да сетас сылы колана мындасö.

9Висьтала тiянлы: корöй, и тiянлы сетасны, корсьöй, и тi аддзанныд, игöдчöй, и тiянлы восьтасны.10Öд корысьлы сетöны, корсьысьлы сюрö да игöдчысьлы восьтöны.11Эм-ö тiян пöвстын бать, кодi пиыслы сетас из, корас кö сiйö нянь? Сетас-ö змейöс, корас кö пиыс чери?12Сетас-ö скорпионöс, корас кö пиыс кольк?13Тi лёкöсь, а сямманныд бурсö сетны асланыд ныв-пилы. Дерт нин, енэжвыв Батьныд сетас Вежа Ловсö Сылысь корысьяслы».

Кодсянь Исуслöн выныс?

(Мт. 12:22-30; Мк. 3:20-27)

14Исус вöтлiс сёрниттöм морт пытшкысь пеж лолöс. Пеж ловлöн петöм бöрын мортыс пондiс сёрнитны. Йöзсö тайö шензьöдiс,15а кодсюрö шуисны, Сiйö пö вöтлалö пеж ловъясöс налöн Вельзевул юралысь вынöн.16Мукöдыс Исусöс кыйöм могысь корисны петкöдлыны енэжсянь индысьпас.

17Налысь мöвпъяссö тöдöмöн Исус шуис:

«Ас муын олысьяс кö ас костаныс тышкасьöны, тайö муыс кушмас, да керкаясыс сэнi киссясны.18Сöтанаыс кö аслыс паныд тышкасьö, дыр-ö кутчысяс сылöн ыджыдалöмыс? Менö тi мыжаланныд пеж ловъясöс Вельзевул вынöн вöтлöмысь.19Ме кö вöтлала пеж ловъясöс Вельзевул вынöн, кутшöм вынöн, сiдзкö, тiян йöзыд вöтлалöны? Найö тiянöс мыждасны.20Ме кö Ен вынöн вöтлала пеж ловъясöс, сiдзкö, Енлöн Юралöмыс воис тiянöдз.

21Вына морт кö видзö керкасö шыпуртöн, сылöн эмбурыс дзонь коляс.22Но сы вылö кö уськöдчас сыысь вынаджык, дерт, вынаджыкыс вермас сiйöс, мырддяс шыпуртсö, мый вылö сiйö лача кутiс, да юклас босьтöм эмбурсö.23Кодi абу Мекöд, сiйö Меным паныд, кодi оз чукöрт Мекöд, сiйö разöдö».

Пеж ловлöн бöр локтöм

(Мт. 12:43-45)

24«Морт пытшкысь петöм бöрын пеж лов шöйтö ватöминъястi, корсьö шойччанiн да оз аддзы. Сэки шуö: "Бöр муна важ оланiнö, кытысь петi".25Локтöм бöрас аддзö: оланiнсö чышкöма-пелькöдöма.26Сэки мунö да босьтö аскöдыс сизим пеж лолöс, ассьыс на лёкджыкъясöс, сэсся ставныс найö овмöдчöны важ оланiнас. Тайö мортыслы воддза дорсьыс нöшта на лёкджык лоö».

Кодi шудаыс?

27Исуслöн сёрнитiгöн йöз чукöрысь öти ань гораа шуис: «Шуда тэнö кынöмас новлöдлысь да морöснас нёньöдысь!»28Исус шуис: «Шудаöсь Енлысь Кывсö кылысьяс да Ен Кыв серти олысьяс!»

Ионалöн пас

(Мт. 12:38-42)

29Йöзыс чукöрмис пыр унджык и унджык. Исус висьталiс налы: «Öнiя олысьяс – лёкас сетчöм йöз. Найö кöсйöны аддзывны индысьпас, но Иона пророк пасысь кындзи оз ло налы мöдыс.30Ниневия карын олысьяслы индысьпасöн вöлi Иона, öнiя олысьяслы – Морт Пи.31Лунвыв муысь öксы-ань сувтас Мыждан лунö öнiя олысьяскöд да мыжалас найöс. Öд сiйö му помсяньыс волiс кывзыны Соломонлысь мывкыд сёрнисö. Танi Соломон дорысь ыджыдджык.32Ниневия карын олысьяс сувтасны Мыждан лунö öнiя олысьяскöд да мыжаласны найöс. Öд Ионалöн юöртöм бöрын ниневияса йöз бергöдчисны асланыс мыжъясысь. Танi Иона дорысь ыджыдджык».

Вир-яйлöн югыдыс

(Мт. 5:15; 6:22-23)

33«Öзтöм битö оз дзебны да оз пуктыны доз улö. Сiйöс пуктöны бикок вылö, медым пырысьяс аддзисны югыдсö.34Синмыд – вир-яйтö югдöдысь. Синмыд кö бур, став вир-яйыд югыдын. Синмыд кö лёк, вир-яйыд пемыдын.35Видзöд, мед югыдыс тэ пытшкын эз вöв пемыд!36Тэнад кö став вир-яйыд югыдын, и весиг öти юкöн абу пемыдын, сэки тэ ставнас пондан югъявны югдöдысь би моз».

Исус мыжалö фарисейясöс да Индöдö велöдысьясöс

(Мт. 23:1-36; Мк. 12:38-40; Luk. 20:45-47)

37Кор Исус помалiс сёрнисö, öти фарисей корис Сiйöс гортас пажнайтны. Исус локтiс фарисей ордö да пуксис сёйны.38Исуслöн мыссьытöг сёйны пуксьöмыс шензьöдiс фарисейöс.

39Господь шуис сылы: «Тi, фарисейяс, тасьтi-дозмуклысь ортсысö весаланныд, а пытшкöсныд горшлунöн да лёкöн тырöма.40Вежöртöмъяс! Эз-ö ортсысö вöчысьыс вöч тшöтш пытшкöссö?41Сетöй корысьяслы, мый дозмук пытшкас. Сэки ставыс тiян лоö сöстöм.

42Курыд шог тiянлы, фарисейяс! Тi сетанныд исань турунысь, рута корйысь да став пуктасысь дасöд юкöнсö, а веськыда мыждöмсö да Енмöс радейтöмсö бокö вештанныд. Тайöс колö вöчны да мукöдторсö оз ков вунöдны.

43Курыд шог тiянлы, фарисейяс! Тi радейтанныд синагогаын водзын пукавны да йöзаинын чолöмалöмъяс кывзыны.

44Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс да фарисейяс! Кык бана шаньгаяс! Тi пасйытöм шойгуяс кодьöсь, йöзыс тöдтöгныс ветлöны на вывтi».

45Сэки Индöдö велöдысьясысь öти шуис Сылы: «Велöдысь, татшöм сёрнинад тэ дойдан тшöтш миянöс».

46Исус воча шуис:

«Курыд шог тшöтш тiянлы, Индöдö велöдысьяс! Тi пуктанныд йöзлы пельпом вылас нуны вермытöм нöбъяс, но асьныд весиг чунь помнытö онö инмöдлöй сэтчö.

47Курыд шог тiянлы! Тi сувтöданныд изъяс пророкъяслы, кодъясöс батьясныд виисны.48Тайöн тi петкöдланныд, мый öтувтчанныд батьясныдлöн уджъясö: найö виисны пророкъясöс, а тi сiйö пророкъясыслы изъяс сувтöданныд.49Та вöсна Енлöн мывкыдлуныс висьталö: "Мöдöда на дiнö пророкъясöс да апостолъясöс. Öтиясöс найö виасны, мöдъясöс вöтласны".50Тадзи öнiя олысьяслы ковмас мынтысьны став пророкыслöн вирысь, кодöс кисьтöма му пуксьöмсяньыс:51Авель вирсянь Закар вирöдз, кодöс виисны висьпуктанiн да крам костын. Висьтала тiянлы: öнiя олысьяслы ковмас мынтысьны таысь.

52Курыд шог тiянлы, Индöдö велöдысьяс! Тi босьтiнныд тöдöмлуныслысь восьтансö. Асьныд энö пырöй и пырны кöсйысьяслы потшинныд туйсö».

53Исуслöн сёрнитiгöн Индöдö велöдысьяс да фарисейяс пондiсны ёна топöдны Сiйöс юалöмъясöн,54найö зiлисны крукыштны Сiйöс, корсисны помка мыжавны Сiйöс.


*а 11:22 лача – надежда

*б 11:51 висьпуктанiн – жертвенник

*в 11:52 восьтан – ключ

предыдущая глава Глава 11 следующая глава