Your word is a lamp to my feet

Bibles in the Fenno-Ugric languagesBible

Choose Language

New Testament Books

предыдущая главаследующая глава

view with a second Bible

Jevanheli Matvein kirjuttamana

Chapter 1

1Iisussan Hristossan, Tuavitan Pojan ta Aprahamin Pojan, heimolanka:

2Aprahamilla šynty Issakka, Issakalla Juakko, Juakolla Juuta ta hänen vellet,3Juutalla šynty Faresi ta Zara, kumpasien muamo oli Famara, Faresilla šynty Esromi, Esromilla šynty Arami,4Aramilla šynty Aminadavi, Aminadavilla šynty Naassoni, Naassonilla šynty Šalmoni,5Šalmonilla šynty Voosi, kumpasen muamo oli Raava, Voosilla šynty Oviti, kumpasen muamo oli Ruf, Ovitilla šynty Jessei,6Jesseillä šynty Tuavitta, čuari.

Čuari Tuavitalla šynty Solomoni, kumpasen muamo oli Urijan naini,7Solomonilla šynty Rovoami, Rovoamilla šynty Avija, Avijalla šynty Asa,8Asalla šynty Josafati, Josafatilla šynty Jorami, Joramilla šynty Osija,9Osijalla šynty Joafami, Joafamilla šynty Ahasi, Ahasilla šynty Jesekija,10Jesekijalla šynty Manassija, Manassijalla šynty Amoni, Amonilla šynty Josija,11Josijalla šynty Joakimi, Joakimilla šynty Jehonija ta hänen vellet šiih aikah, kun rahvašta väkisin šiirrettih Vavilonih.

12Vavilonih šiirron jälkeh Jehonijalla šynty Salafiili, Salafiililla šynty Sorovaveli,13Sorovavelilla šynty Aviuti, Aviutilla šynty Jeliakimi, Jeliakimilla šynty Asori,14Asorilla šynty Satoki, Satokilla šynty Jahimi, Jahimilla šynty Jeliuti,15Jeliutilla šynty Jeleasari, Jeleasarilla šynty Matfani, Matfanilla šynty Juakko,16Juakolla šynty Joosefi, Muarien mieš. Muarie šai Iisussan, kumpaista šanotah Hristossakši*a.

17Tällä keinoin ihmispolvija Aprahamista Tuavittah šuate oli kaikkieh nellätoista, Tuavitašta Vavilonih šiirtoh šuate oli niise nellätoista, ta Vavilonih šiirrošta Hristossah oli šamoin nellätoista polvie.

Iisussan šyntymä

(Luk. 2:1-7)

18Iisussan Hristossan šyntymini kävi näin. Hänen Muamo Muarie oli kihloissa Joosefin kera. Ennein kun hyö oli mänty yhteh, šelvisi, jotta Muarie on pakšuna Pyhäštä Henkeštä.19Hänen šulhani Joosefi oli oikiemielini mieš eikä tahton Muariella häpietä rahvahan ieššä. Šen takie hiän tahto peitočči purkua kihlat.

20Konša Joosefi tuumaičči tätä, hänellä näyttäyty unešša Hospotin anheli ta šano: «Joosefi, Tuavitan poika, elä varaja ottua Muarieta ičelläš naisekši. Še, mi Häneh on šikeytyn, on Pyhäštä Henkeštä.21Hiän šuau Pojan, ta šiun pitäy antua Hänellä nimi Iisussa*b, šentäh kun Hiän piäštäy oman rahvahan šen riähistä.»

22Tämä kaikki oli šitä vaššen, jotta kävis toteh, mitä Hospoti oman viessintuojan kautti oli šanon:23

– Kačo, Neičyt tulou pakšukši ta šuau Pojan.
Hänellä annetah nimi Emmanuil,
mi merkiččöy: Jumala on miän keralla.

24Joosefi havaččautu unešta ta ruato niin, mitein Hospotin anheli käški. Hiän otti Muarien omakši naisekši.25Kuitenki hiän ei košken Muarieta, kuni Muarie ei šuanun Poikua, enšimmäistä laštah. Joosefi anto Pojalla nimen Iisussa.


*a 1:16 Kreikankielini šana Hristossa merkiččöy «voijeltu».

*b 1:21 Iisussa on kreikankielini nimi jevreinkieliseštä nimeštä Ješua, mi merkiččöy «Hospoti pelaštau».

предыдущая глава Глава 1 следующая глава