Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 12

Pühän Hengen lahjad

1Velled, tahtoižin pagišta Pühän Hengen lahjoiš. Tahtoin, miše tö hüvin el'gendaižit nene azjad.2Ved' tö muštat, kut völ oldes Jumalad tundmatomin, mitte-se vägi ajoi teid keletomiden tühjiden jumaloidennoks.3Sikš sanun teile sel'ktas, miše niken, ken pagižeb Jumalan Hengen valdas, ei sanu: «Olgha Iisusale anafema», i niken ei voi sanuda Iisusad Ižandaks muite, vaiše ku Pühän Hengen valdas.

4Pühän Hengen lahjad oma erilaižed, no Heng om se-žo üks'.5I služind voib olda erazvuitte, no Ižand, kudambale služitas, om se-žo üks'.6Radoid om erazvuiččid, no Jumal, kudamb kaikiš i kaiken radab, om se-žo üks'.7Hän andab Hengele ozutadas jogahižes mehes erilaižil maneroil, no vaiše kaikiden hüvüdeks.8Hengen kal't eraz sab melevuden sanoid, eraz — tedon sanoid sen-žo ühten Hengen kal't,9eraz sab uskondan sen-žo Hengen kal't, eraz — tervehtoitajan lahjoid sen-žo Hengen kal't,10eraz sab lahjan tehta surid tegoid, eraz — vägen sanelda Jumalan vestid, eraz lahjan kal't mahtaškandeb tedištada, mi miččes hengespäi om tulnu, eraz pagižeškandeb tundmatomil kelil, a eraz sel'genzoitab nenid kelid.11No kaiken necen tegeb se-žo üks' Heng, kudamb andab lahjoid kaikuččele ičeze tahton mödhe.

Üks' hibj, äi hibjanpaloid

12Hristos om kuti mehen hibj, kudamb om üks', no kudambas om äi hibjanpaloid; i hot' hibjanpaloid om äi, ned kaik mülüba sihe-žo ühthe hibjaha.13Meid kaikid, olem mö evrejalaižed vai grekalaižed, orjad vai valdakahad, valatadihe ühtel Hengel ühteks hibjaks i anttihe joda sidä-žo üht Henged.

14Ved' hibj ei ole tehtud ühtes palaspäi, a äjišpäi.15I hot' jaug sanuiži: «Ku en ole käzi, ka en mülü hibjaha», se siloi-ki mülüiži hibjaha.16I hot' korv sanuiži: «Ku en ole sil'm, ka en mülü hibjaha», se siloi-ki mülüiži hibjaha.17Ku kaik hibj oliži kuti üks' sil'm, voižim-ik siloi kulda? I ku se oliži kuti üks' korv, voižim-ik siloi rižada, mille haižub?18Jumal kaiken-se om pannu kaik palaižed ühthe hibjaha, kaikuččen ičeze sijale, hänen tahton mödhe.19Ku kaik oliži kuti üks' pala, midä sid' mülüiži hibjaha?20I muga — hibjanpaloid om äi, no hibj om üks'.

21Sil'm ei voi sanuda kädele: «Minei ei tarbiž sindai», i ei pä-ki jaugoile: «Minei ei tarbiž teid.»22Vastkarin, ned hibjanpalaižed, miččid mö lugem kaikid toižid vällembikš, oma-ki kaikid tarbhaižembad.23Nenid hibjanpalaižid, miččid mö em pidägoi-ki korktas arvos, mö peitäm hüvin.24A nenid, kudambid mö huiktelemoiš, mö peitäm völ paremba. Nenid hibjanpaloid, miččid mö em huiktelde, ei tarbiž peitta. Konz Jumal kerazi hibjaha kaik palad, hän andoi korktemban arvon nenile paloile, kudambid em lugekoi arvokahikš,25miše hibjas ei sünduiži ridoid, a kaik palad ühtejiččikš pidäižiba hol't toine toižes.26Ku üks' hibjanpala tirpab mittušt-ni mokad, ka ühtes senke mokičese toižed-ki, i ku üks' sab kitändan, kaik toižed-ki ihastuba senke ühtes.

27Tö olet Hristosan hibj, i kaikutte teišpäi om necen hibjan pala.28Uskondkundas Jumal pani ezmäks erasid apostoloikš, sid' toižid sanankandajikš, a koumanzid opendajikš, erasile andoi vägen tehta surid tegoid, erasile — tervehtoitajan lahjad, erasile — abutada toižile, erasile — lahjan ižandoitta, erasile — pagišta tundmatomil kelil.29Jose kaik oma apostolad? Vai sanankandajad? Vai opendajad? Vai čudoiden tegijad?30Jose kaikil oma tervehtoitajan lahjad? Jose kaik voiba pagišta tundmatomil kelil da sel'genzoitta nenid?

31No eckat arvokahambid lahjoid! A minä ozutan teile kaikid parahiman ten.


предыдущая глава Глава 12 следующая глава