Your word is a lamp to my feet

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ОԒӘӇ ЭԒТЫ НЭПЕК

Глава 19

Лот ики ԓыԓӈа хӑщәм щир пӑ Содом пӑ Гоморра вошӈән шўкатәм вер

1Щи ангелӈән йэтна пеԓа Содома йŏхәтсәтән, хун Лот ики Содом вош овәт пўӈәԓән опсәс. Лот ики ԓынан кащаԓәмаԓ кемән, нŏх ԓойәс пӑ ԓын йэщаԓтан мӑнәс пӑ мўв унты, ŏх пŏнман, иԓ ԋўрәс

2пӑ йастәс: «Кущайӈәԓам! Митхуйән хота ԓŏӈатән пӑ хоԓатән, кўрԓән ԉŏхитаԓән, аԓәӈсӑхат нŏх киԓԓәтән пӑ йэԓԓы нын йушән хўват мӑнԓәтән». Ԓын пӑ йастәстән: «Ӑнта, мин камән хоԓԓәмән».

3Ԓўв пӑ шек такан ԓынан пойәксәԓы; пӑ ԓын ԓўв йўпеԓән мӑтсәтән, пӑ ԓўв хотәԓа ԓŏксәтән. Ԓўв йӑм эпԓәӈ ԓэтŏт пӑ паԓәм ԋаԋ верәс, пӑ ԓын ԓэстән.

4Ԓын хŏԓна иԓ ӑт ŏԓсәтән, хун Содом вош йох, айэԓ-унэԓән, кашәӈ вош оԓәӈ эԓты, щи хот, керәтман, лӑп ўсэԓ.

5Лот ики ким вохсэԓ пӑ ԓўвеԓ йастәсәт: «Хŏта нӑӈ хŏщайэн хоԓты йŏхтәм хŏйатӈән? Ԓынан мўӈ хŏщайэв ким тўваԓән; мўӈ ԓын пиԓанән пакрасԓыты ԓӑӈхаԓайув».

6Лот ики ԓыв хŏщайэԓ ким этәс, пӑ хŏт овәԓ ԓўв йўпеԓән лӑп тухәрсәԓы,

7пӑ йастәс: «Хӑнам йŏх, атәм аԓ вераты;

8тӑта щи ма эвеӈәԓам, ԓын хŏԓна йох хŏйат пиԓән ӑт устән; ма ԓынан нын хŏщайән этәԓтыԓԓам, мўй ԓӑӈхаԓайты, ԓын пиԓанән вераты, туп тӑм йŏхтәм хŏйатӈәна нэмәԓты аԓ вераты, ԓын ма мойәӈ хŏйатӈәԓам, ма ԓынан сайԓәты верэм уԓ».

9Ԓывәт пӑ йастәсәт: «Ты йўва». Пӑ йастәсәт: «Тӑм хŏйат па мўв эԓты йŏхтәм ŏт, пӑ мўӈев сўтәтты ўтщийәԓ? Ин мўӈ нӑӈена ԓынан эԓты аршәк атәм верԓув». Щӑԓта щи хŏйат, Лот ики, пўӈԓа ипәртты питсэԓ, пӑ ов шўкатты ўтщисэԓ.

10Щиӈәԋща щи йохӈән йошԓән ким ԋиншәмтысԓән пӑ Лот ики йŏхи ԋӑрэмәсԓән, пӑ ов лӑп тухәрсәԓән;

11ов пўӈәԓән уԓәм хŏйатәт айэԓ-унэԓән сэмԓы пайәтсәԓән, щишән щитәт, ов кӑшман, воԓԓы шукащсәт.

12Щи йохӈән Лот ики пеԓа йастәсӈән: «Хŏйтыԓан тӑта хŏԓна уԓԓәт? Веӈԓан мўй, пŏхԓан мўй, эвиԓан мўй пӑ па хŏйатԓан тӑм вош эԓты хŏԓ йэԓ тўваԓән,

13мин тӑм тӑха иса таԓа верԓэмән, Турәм Куща унты шек ун хоԓԓәпәӈ ўв тӑм мŏхет уԓәпса эԓты йŏхтәс, щишән, Турәм Куща тӑм тӑха иса таԓа верты урәӈән минэмән китсәԓы».

14Лот ики ким этәс пӑ веӈа верты ўтщийәм ŏтӈиԓаԓ пиԓән пŏтәртәс, пӑ йастәс: «Нŏх ԓойатән, тӑм тӑха эԓты мӑнатән, Турәм Куща тӑм вош пӑратԓәԓы». Туп ԓын ԓўвеԓа ӑт эвәԓсәтән.

15Аԓәӈсӑхата йўвмаԓән, ангелӈән Лот ики тэрматты питсәԓән, щиты йастәман: «Нŏх киԓа, имен пӑ эвеӈәԓан ўйаԓән, тӑԓта йэԓ мӑнаты, нынана ԓыԓӈа хӑщты урәӈән, вош атәм верәт нӑӈена ӑт ат хойсәт».

16Ԓўв пӑ ӑт тэрматыйәс, щишән, щи хŏйатӈән ԓўвеԓ пӑ ԓўв имеԓ пӑ ԓўв эвеӈәԓаԓ йошԓән эԓты катәԓман, ўсԓән пӑ вош кимпийа тусԓән, Турәм Куща йӑм сэмән Лот ики пеԓа ватмаԓ урәӈән.

17Вош кимпийа ԓывиԓаԓ тўвманән, итәԓ йастәс: «Нӑӈ ԓыԓэн шавийи; йŏхԓы аԓ ванта пӑ тӑм пайԓы мўвән иԓ аԓ ԓойԓыйа; нӑӈ ӑт ат пӑртсән, Кев ўрән шаваща».

18Лот ики пӑ ԓынана йастәс: «Ӑнта, Вŏԓаӈ Куща!

19Тӑта щи, Нӑӈ митхуйэн пеԓа Нӑӈ йӑм сэмән ватсән, ма уԓәпсайэм шавиты урәӈән Нӑӈ щи ԓŏват йӑм версән; туп ма Кев ўр унты хухәԓты ӑт верәтԓәм, тӑм шук эԓты ат шаващсәм пӑ ԓыԓӈа ат хӑщсәм,

20тўм воша хухәԓты ваншәк, ԓўв ай; щи хухәԓты мӑнэм эсԓы, – ԓўв ай; ԓыԓэм па шавиԓэм».

21Пӑ ԓўвеԓа йастәс: «Нӑӈ урӈенән щит Ма па верԓэм: нӑӈ айәԓты вошен ӑт шўкатԓэм;

22тэрматыйа, щита хӑԋэма, нӑӈ щи ӑт йŏхәттэн унты Ма верэм верты ӑт верәтԓэм». Щишән, щи вош Сигор нэмән мӑса.

23Най нŏх этәс, хун Лот ики Сигор унты йŏхтәс.

24Щӑԓта, Турәм Куща Содом пӑ Гоморра вошӈән Турәм Куща эԓты турәм эԓты тўтәӈ кевәтән пӑ тўтән йэрт иты шошәпсәԓы,

25щи вошӈән, пӑ щи пайԓы мўвәт, пӑ щи вошӈән хŏԓ хŏйатәт, пӑ мўвән энмәм ŏтәт хŏԓаԓтсәԓы.

26Лот ики йўпийән йўвәм имеԓ йŏхԓы ӑӈкәрмәс, пӑ сŏԓаӈ акԓа мŏхты йис.

27Авраам аԓәӈсӑхат аԓәӈ нŏх киԓәс пӑ щи тӑхайа мӑнәс, хŏта Турәм Куща йэщаԓт щи йэԓпийән ԓойәс,

28Содом пӑ Гоморра вошӈән пӑ йŏхан ԉэпән уԓты мўвәт пеԓа ӑӈкәрмәс пӑ кащаԓәсԓы: щи мўв эԓты, ӑԓәм кур иты, пусәӈ нŏх этәс.

29Щиты ус, хун Турәм пайԓы мўв вошәт пӑратсәԓы, Турәм Авраам нŏмәсән иса тӑйсәԓы пӑ вошәт шўкатәм тӑха эԓты Лот ики йэԓ китсәԓы, хŏта Лот ики ус.

Лот ики пӑ ԓўв эвеӈәԓаԓ

30Сигор эԓты Лот ики мӑнәс, Кев ўрән эвеӈәԓаԓ пиԓән уԓты питәс, ԓўв Сигор вошән уԓты пӑԓәс. Щита эвеӈәԓаԓ пиԓән хŏшапәӈ кев ԓыпийән ус.

31Щӑԓта ŏпеԓ апщеԓа йастәс: «Ащемән пирәщ, пӑ йŏх хŏйат тӑм мўвән ӑнтом, мин пиԓэмәнән уԓты урәӈән, хŏты мўв ԓŏватән уԓԓыйәԓ,

32щишән, ащемән ўнайән йищәԓтәԓэмән, пӑ ащемән эԓты рутэмән йэԓԓы туԓэмән».

33Щи атән ԓын ащан йищәԓтәсԓән; ун эвеԓ ԓўв хŏщайәԓ ԓŏӈтыйәс; ащеԓ пӑ ӑт уйтәс, хун ԓўв ŏԓԓыйәс пӑ хун нŏх киԓәс.

34Кимет хӑтәԓ ŏпеԓ апщеԓа йастәс: «Мŏԓхатәԓ ма ащем хŏща ԓŏӈтысәм; тӑм ат ԓўвеԓ ўнайән па йищәԓтәԓэмән; пӑ нӑӈ ԓŏӈтыйа, ащемән эԓты рутэмән йэԓԓы туԓэмән».

35Щи ат ащан ўнайән па йищәԓтәсԓән; пӑ ай эвеԓ ԓўв хŏщайәԓ ԓŏӈтыйәс; ащеԓ па ӑт уйтәс, хун ԓўв ŏԓԓыйәс пӑ хун нŏх киԓәс.

36Щиты Лот ики эвеӈәԓаԓ ԓын ащан эԓты кинтак ԓавәрта йисӈән.

37Ун эвеԓ пŏх тӑйәс, нэмән мӑсԓы: Моав. Ԓўв ин тӑм унты моав йох ащи.

38Ай эвеԓ ищи пŏх тӑйәс, нэмән ԓўвеԓ мӑсԓы: Бен-Амми. Ԓўв ин тӑм унты аммон йох ащи.


*a 19:22 Сигор – (евр.) ай, айийэ

*б 19:37 Моав – (евр.) ‘ащем эԓты’ йасӈәт хŏрпи

*в 19:38 Бен-Амми – (евр.) ‘ма мирэм пŏх’


предыдущая глава Глава 19 следующая глава