Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главабез русского текста

JEVANHELI MATVEIN KIRJUTTAMANA

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Глава 7

Глава 7

1«Elkyä suutikkua, jotta teitä ei suutittais.1Не судите, да не судимы будете,
2Niätšen millä suutulla työ suutitta, šillä teitäki suutitah. Ta millä miärällä työ miäryättä, šillä šamalla miärällä teiläki miärätäh.2ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
3Mitein šie niät ruhkan vellen šilmäššä, vain et huomua hirttä omašša šilmäššäš?3И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
4Mitein šie voit šanuo vellellä: ‘Anna otan ruhkan šiun šilmäštä’, kun šiula omašša šilmäššä on hirši?4Или как скажешь брату твоему: `дай, я выну сучок из глаза твоего', а вот, в твоем глазе бревно?
5Voi šie pyhäkši luatiutuja! Ota enšin hirši omašta šilmäštä, vašta šiitä niät ottua ruhkan vellen šilmäštä.5Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
6Elkyä antakkua koirilla šitä, mi on pyhä, ta elkyä lykkikkyä simčukkoja šikojen eteh. Šijat tallotah simčukat jalkoih ta koirat hypätäh tiän piällä ta revitelläh tiät.»
6Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
7«Kyšykkyä, niin teilä annetah. Eččikkyä, niin löyvättä. Kopistakkua, niin teilä avatah.7Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
8Niätšen joka kyšyjä šuau, joka eččijä löytäy ta joka kopistajalla avatah.8ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
9Eihän teistä kenkänä anna pojallah kivie, kun hiän kyšyy leipyä,9Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
10tahi kiärmistä, kun hiän kyšyy kalua?10и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
11Kun kerran työ, pahat ihmiset, šuatatta antua omilla lapšilla hyvie lahjoja, niin tottaš tiän Taivahaini Tuatto antau hyvyä niillä, ket Häneltä kyšytäh.11Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
12Kaikki, mitä tahotta, jotta ihmiset ruattais teilä, ruatakkua työki heilä. Näin opaššetah Sakona ta Jumalan viessintuojien kirjutukšet.12Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
13Mänkyä šiämeh ahtahašta veräjäštä. Monet männäh välläštä veräjäštä ta levietä tietä myöte, ka še viey uatuh.13Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
14Mitein ahaš on veräjä ta kaitani še tie, mi viey elämäh, ta vähä on niitä, ket löyvetäh še!»
14потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
15«Varokkua Jumalan viessintuojiksi luatiutujie. Hyö tullah tiän luo lampahien vuatteissa, vain šiämeššäh ollah puričat hukat.15Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
16Työ tunnetta hiät heijän antimista. Eihän viinamarjoja kerätä piikkituomešta eikä fiinikkoja piitijäisistä?16По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
17Hyväh puuh tulou hyvie antimie, a pahan puun antimet ollah pahoja.17Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
18Hyvä puu ei voi antua pahoja antimie eikäi paha puu hyvie antimie.18Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
19Joka puu, mi ei anna hyvie antimie, kuatah ta lykätäh tuleh.19Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
20Niin jotta viessintuojiksi luatiutujat työ tunnetta heijän antimista.20Итак по плодам их узнаете их.
21Ei jokahini, ken šanou Miula: ‘Hospoti, Hospoti’, piäše Taivahien Valtakuntah. Šinne piäšöy vain še, ken ruatau Miun Taivahaisen Tuaton tahtuo myöte.21Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!', войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
22Monet šanotah Miula suutupäivänä: ‘Hospoti, Hospoti! Šiun nimeššähän myö toima šanan Jumalalta, Šiun nimeššä myö ajoma ihmisistä piessoja ta Šiun nimeššä ruatoma monie šuurie töitä.’22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?
23Ka šiitä mie vaštuan heilä: ‘Mie en tiijä teitä. Mänkyä pois Miun luota, pahanruatajat!’»
23И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
24«Jokahini, ken kuulou nämä Miun šanat ta ruatau niijen mukah, on kuin tolkukaš mieš, kumpani rakenti talon kallivolla.24Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
25Rupesi vihmumah, vesi nousi, kova tuuli piekši taluo, vain še ei kuatun, šentäh kun še oli rakennettu kallivolla.25и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
26Jokahini, ken kuulou nämä Miun šanat, vain ei rua niijen mukah, on kuin tolkutoin mieš, kumpani rakenti talon hiekalla.26А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
27Rupesi vihmumah, tulvavesi nousi, kova tuuli piekši taluo. Šiitä še talo kuatu ta hajosi muan tašolla.»
27и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.
28Konša Iisussa lopetti tämän pakinan, rahvašjoukot kummekšittih Hänen opaššušta.28И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
29Hiän opašti niin kuin še, kellä on annettu valta, eikä niin kuin sakonanopaštajat ta farisseit. 29ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.


предыдущая глава Глава 7 следующая глава