Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EZMÄINE KIRJEINE KORINFALAIŽILE

Глава 4

Apostolan jüged rad

1Sid' kaikuččele tarbiž pidäda meid Hristosan käskabunikoin, kudambiden holihe om anttud Jumalan peitazjad.2Sišpäi, kenele om midä-se anttud, varastadas, miše hän linneb sen verdan arvokaz.3No minei om üks'kaik, tö sudiškandet mindai vai mitte-ni mehiden sud. Minä iče-ki en sudi ičtain.4Hot' minä en teda ičein taga nimittušt värhut, no se ei znamoiče, miše minä olen oiged. Minun sudjan om Ižand.5Sikš algat sudigoi edel aigad, edel Ižandan tulendad. Hän avaidab kaik pimedad peitazjad i pal'l'astab südäimen tahtod, i sid' kaikutte sab kitändan Jumalaspäi.

6Velled, rindataden meid kesketi minä olen pagižnu ičesain i Apollosas teiden täht, miše tö meil opendaižitoiš el'gendamha sanad: «Nimidä sen päle, mi om kirjutadud.» Algat sid' surendelgoiš toine toižen edes.7Ken paneb sindai korktemba toižid? Midä mugošt sinai om, midä ed ole sanu lahjaks? Ku oled sanu sen lahjaks, ka midä sid' surendeldas, kuti se om sinun satuz?8Ka, tö olet jo külläižed, olet bohattunuded, tehnus kunigahikš — ei kut mö. Voi, ku tö tozi-ki oližit kunigahin, sid' mö-ki tegižimoiš kunigahikš teidenke ühtes!9Minei nägub, miše Jumal pani meid, apostoloid, kaikiš jäl'gmäižikš, kuti surmha suditud. Olem kaiken mirun sil'mnägubal, angeloil da mehil.10Mö olem meletomad Hristosan täht, tö melevad Hristosas. Mö olem välläd, tö vägevad; teid korgenzoittas, meid alenzoittas.11Mö kut ende-ki tirpam näl'gäd da jomannäl'gäd, kävelem alasti, meid nagrdas, mö šläbäidam sijaspäi toižhe12i jügedas radam ičemoi käzil. Meid hondostadas, mö blahoslovim. Meid kükstas, a mö tirpam.13Meiš sanutas kaiked pahad, a mö vastust andam hüvüdel. Tähä päivhäsai mö olem neciš mirus kuti rujod, kuti kaiken mirun paha jänduz.

14Kirjutan necen ei sikš, miše huigenzoitta teid, a tahtoin nevoda teile, kut ičein armhile lapsile.15I hot' teil oližiba tuhad Hristosan uskondan opendajad, teil om vaiše üks' tat. Ved' minä olen sanu teid Hristosan Iisusan uskojikš, ku sanelin teile hüväd vestid.16Sikš pakičen teid lujas: otkat mindai ozuteseks, kut minä olen otnu ozuteseks Hristosan.17Olen sen täht oigendanu teidennoks Timofejan, kudamb Ižandan täht om minei kuti armaz poig. Hänele minä voin uskta. Hän johtutab teile, kut minä astun Hristosan tedme i opendan sihe kaikjal, kaikuččes uskondkundas.18Erased teišpäi zavodiba surendeldas, meletaba, miše minä en tule-ki teidennoks.19No minä teravas tulen, ku Jumal andab, i kacun, om-ik neniden surendelijoiden vägi sanoiš vai azjoiš,20sikš ku Jumalan valdkund ei tule sanoiš, a väges.21Midä tö tahtoit: tulen-ik teidennoks batog kädes, vai tulen armhas i laskvas meles?


предыдущая глава Глава 4 следующая глава