Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII LUKAN MÖDHE

Глава 8

Naižed, kudambad oliba Iisusanke

1Sen jäl'ghe Iisus käveli lidnaspäi lidnaha i küläspäi külähä i saneli hüväd vestid Jumalan valdkundan polhe. Hänenke oli kaks'toštkümne openikad2i erased naižed, kudambid hän oli tehnu tervhikš i küksnu heišpäi pahoid hengid. Hö oliba: Magdalan Maria, kudambaspäi läksi seičeme pahad henged,3Joanna, kudamban mužik Huza oli Irodan horomoiden pertinpidäi, Susanna i äi toižid-ki. Hö kaik pidiba hol't Iisusas i hänen openikoiš ičeze varaspäi.

Semendai

(Matv. 13:1-9; Mark. 4:1-9)

4Konz kogozihe äi rahvast, i kaikiš lidnoišpäi mehed tuliba Iisusannoks, hän sanui heile ozoitezstarinan:5«Mez' läksi semendamha semnid. Konz hän semenzi, erased semned lanksiba teverhe. Sigä jüväd polgetadihe, i taivhan lindud söiba ned.6Erased lanksiba kivimaha i mäniba orahaižile, no orahaižed kuivehtuiba, sikš miše ei sanugoi maspäi vet.7Erased lanksiba kesked ogahheinid, i konz orahaižed kazvoiba, ogahheinäd-ki kazvoiba i täpsiba orahaižid.8No erased semned lanksiba hüvähä maha, kazvoiba i toiba villäd sada kerdha enamban, ku oli semetud.» Necen sanudes Iisus kirgui: «Kenel oma korvad kulda, ka se kulgaha!»

Kut el'geta ozoitezstarinad semendajan polhe

(Matv. 13:10-23; Mark. 4:10-20)

9Openikad küzuiba Iisusal, kut el'geta necidä ozoitezstarinad.

10Hän sanui:

«Teile om anttud teta Jumalan valdkundan peitazjad, no toižile kaik sanutas ozoitezstarinoil, muga miše hö kacuba i ei nähkoi, kuleba i ei el'gekoi.11Ozoitezstarin om se: Semen om Jumalan sana.12Teverhe langenuded semned oma mehed, kudambad kuleba sanan, no lemboi tuleb i otab sanan heiden südäimespäi, miše hö ei uskoiži i ei päzuiži igähižehe eloho.13Kivimaha langenuded semned oma ned, kudambad kuldes otaba sanan ihastusiš, no uskoba vaiše penen aigan. Heil ei ole jurid, i konz heid kodviškatas, hö käraudasoiš neciš sanaspäi.14Ogahheiniden keskhe langenuded semned oma ned, kudambad kuleba sanan, no hö upehtuba elon holihe, bohatushe i ihastusiden navedindaha. Hö ei togoi hüväd villäd.15No hüvähä maha langenuded semned oma ned, kudambad kuleba sanan i kaičeba sidä hüväs i puhthas südäimes, kaiken tirpaba i toba čomad satust.» Necen sanudes Iisus kirgui: «Kenel oma korvad kulda, ka se kulgaha!»

Kuna pandas lamp

(Mark. 4:21-25)

16«Niken ei virita lampad, miše peitta se astijan alle vai panda magaduzsijan alle. Se pandas lampanpidimehe, miše ned, ked tuleba pert'he, nägižiba lämoin.17Ei ole nimidä peitolišt, mi ei tuliži sil'mnägubale, ei ole nimidä süväs peittud, mi ei pal'l'astuiži i tuliži kaikile tetabaks.18Sid' kackat, kut tö kulet. Kenel om, sille anttas, no kenel ei ole, sil ottas se-ki, midä, kut hän meletab, hänel om.»

Iisusan todesižed heimod

(Matv. 12:46-50; Mark 3:31-35)

19Iisusan mam i velled tuliba, miše nägištada händast, no mugoižes rahvazkogos ei voinugoi putta hänennoks.20Iisusale sanutihe: «Sinun mamaiž i velled seižuba irdal i tahtoiba nägištada sindai.»21No hän sanui: «Minun mam i minun velled oma nene, kudambad kuleba Jumalan sanan i tegeba sen mödhe.»

Iisus tüništoitab torokan

(Matv. 8:23-27; Mark. 4:35-41)

22Erasen päivän Iisus ištuihe openikoidenke veneheze i sanui heile: «Nügüd' mängam järven toižele randale.» Hö läksiba ehtatamhas.23Matkas Iisus uinzi. A järvel libui toroktullei, veneh zavodi täuttas vedel, i hö oliba jo surman kündusel.24Siloi openikad heraštoitiba Iisusan i sanuiba: «Opendai, opendai, mö uptam!» Iisus nouzi, kel'di tulleid i lainhid. Ned hilleniba, i tegihe tün'.25«Kus teiden uskond om?» küzui Iisus. Openikad pöl'gästuiba, čududelihe i sanuiba kesknezoi: «Kenak nece mez' om? Hän käskeb tulleile i vedele, i ned kundleba händast.»

Iisus Gadaran mas

(Matv. 8:28-34; Mark. 5:1-20)

26Hö tuliba Gadaran maha, kudamb om Galilejan mad vastaiti.27Konz Iisus läksi venehespäi randha, hänele vastha tuli mez' lidnaspäi, kudambad amu jo oma mokičenuded pahad henged. Mez' oli sobita i ei eländ pertiš, a vaiše kal'l'kaumoiš.28Nägištades Iisusan hän kirgouzi, tacihe hänen jaugoihe i kidastaškanzi komedal änel: «Midä sinä minuspäi tahtoid, Iisus, Ülembaižen Jumalan Poig? Minä pakičen: ala mokiče mindai!»29Mez' sanui muga, sikš miše Iisus oli käsknu paganale hengele lähtta hänespäi. Nece heng jo hätken mokiči mužikad muga, miše händast sidotihe čapihe, pandihe raudha, miše hän ei voinuiži pageta nikuna, no hän kaiken-se rebiti sidoged, i paha heng küksi händast rahvahatomha tahoze.30«Kut sindai kuctas?» küzui Iisus. Mužik sanui: «Legion», sikš ku hänehe oli männu äi pahoid hengid.31Ned henged pakičiba, miše Iisus ei küksiži niid pohjatomha haudha.

32Täs, mägel, oli äi sigoid sömäs. Pahad henged pakičeškanziba Iisusad, miše hän andaiži heile mända sigoihe. Hän hökkähtui.33Siloi pahad henged läksiba mužikaspäi i loihe sigoihe, i kaik sigoiden kogo tacihe mürkas kräžaspäi järvhe i upsi.

34Konz sigoiden paimned nägištiba necen, hö pästiba pagod i starinoičiba kaikes lidnas i küliš.35Äi rahvast läksi kacmaha, midä oli tehnus. Hö tuliba Iisusannoks i nägištiba mužikan, kudambaspäi pahad henged oliba lähtnuded. Mužik ištui Iisusan jaugoidenno sobad päl, i hänen mel' oli terveh. Nece pöl'gästoiti heid.36Ked oliba kaiken nähnuded, sanuiba toižile, kut nece mez' päzui pahoiš hengišpäi.37Siloi kaik Gadaran ümbrišton eläjad pakičeškanziba Iisusad lähtta sigäpäi, sikš ku hö oliba lujas pöl'gästunuded. Iisus ištuihe veneheze i läksi tagaze.38Mez', kudambaspäi pahad henged oliba lähtnuded, pakiči, miše voiži olda hänenke, no Iisus käski hänele lähtta i sanui:39«Pörte kodihe i sanu, midä Jumal om sinei tehnu.» Mez' läksi, käveli kaiktäna lidnas i saneli, midä Iisus oli hänele tehnu.

Iisus eläbzoitab Jairan tütren i azotab naižel veren

(Matv. 9:18-26; Mark. 5:21-43)

40Konz Iisus pördihe, hänele vastha tuli äi rahvast, sikš ku kaik varastiba händast.41Siloi Iisusannoks tuli mez', kudamb kuctihe Jairaks. Hän oli suimpertin pämez'. Jair tacihe Iisusan jaugoihe i pakiči händast tulda hänen kodihe.42Hänen üksjaine laps', tütär, kudambale oli läz kahttoštkümned vot, oli surman kündusel.

Matkan aigan ümbri Iisusas tungihe sur' rahvazkogo.43Sigä oli mugažo naine, kudambad jo kaks'toštkümne vot mokiči verenvodand. Hän oli pidänu kaik ičeze dengad lekarihe, no niken ei voind händast tehta tervheks.44Hän tuli tagapäi Iisusannoks i kosketi hänen sobanagjan, i hänen verenvodand sid'-žo seižutihe.45Iisus küzui: «Ken kosketi mindai?» Kaik sanuiba, miše ei olgoi hö. A Petr i toižed hänenke olijad sanuiba: «Opendai, kaikiš polišpäi tungese rahvast, hö ličesoiš sinunnoks, a sinä küzud: ‘Ken kosketi mindai?’»46No Iisus sanui: «Ken-se kosketi mindai. Minä rižin, miše minuspäi läksi vägi.»47Konz naine homaiči, miše ei voi olda peitos, hän tuli säreganden edehe i tacihe Iisusan jaugoihe. Hän sanui rahvahan aigan, mikš oli kosketanu Iisusad i kut sid'-žo oli tehnus tervheks.48Iisus sanui hänele: «Ala varaida, tütrudem, sinun uskond tegi sindai tervheks. Mäne tünäs.»

49Konz Iisus völ pagiži, todihe suimpertin pämehele vest' kodišpäi: «Sinun tütär om kolnu. Ala mokiče opendajad.»50No konz Iisus kulišti necen, hän sanui pämehele: «Ala varaida. Vaiše usko, ka hän eläbzub.»51Hän tuli pämehen kodinnoks i ei käskend nikenele tulda hänenke kodihe, vaiše Petrale, Joannale i Jakovale i neičukaižen tatale i mamale.52Kaik itkiba i voikiba neičukaižen surman tagut, no Iisus sanui: «Algat voikkoi! Hän ei ole kolnu, hän magadab.»53Hö nagroiba händast, sikš ku teziba, miše neičukaine oli kolnu.54No hän küksi kaikid irdale, oti neičukaižen kädes i sanui lujal änel: «Neičukaine, libu!»55Siloi heng pördihe neičukaižhe. Hän sid'-žo libui, i Iisus käski antta hänele söda.56Neičukaižen kazvatajad čududelihe. Iisus käski heile, miše hö ei sanuiži nikenele, midä oli tehnus.


предыдущая глава Глава 8 следующая глава