Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

IISUS PAGIŽEB, MIDÄ TEGESE JÄL'GMÄIŽIL PÄIVIL 13

Глава 13

Pühäkodin murendamine

(Matv. 24:1-2; Luk. 21:5-6)

1Konz Iisus läksi pühäkodišpäi, üks' hänen openikoišpäi sanui: «Opendai, kacu! Miččed kived i miččed sured pertid oma!»2Iisus sanui: «Kacu nügüd' nenihe surihe pertihe. Kaik linneb pandud mantazale, tänna ei jä kived kiven päle.»

Mišpäi nägub lopun tulend

(Matv. 24:3-14; Luk. 21:7-19)

3Iisus ištui Voipunmägel pühäkodin kohtas. Konz ei olend nikeda läheli, Petr, Jakov, Joan i Andrei küzuiba hänel:4«Sanu meile: konz kaik nece linneb? Mitte znam ozutab, miše se kaik om jo läz?»5Iisus pagižeškanzi heile: «Kackat, miše niken ei veiži teid vigaha.6Äjad tuleba minun nimes i sanuba, miše hö oma minä i veba vigaha.7Konz kulištat toran änid i vestid voinan polhe, ka algat pöl'gästugoi. Muga tarbiž olda, no nece völ ei linne lop.8Rahvaz libuškandeb tošt rahvast vaste, i valdkund valdkundad vaste, äjiš sijoiš linneba manrehkaidused i tuleb näl'g i torad. Nece om sündutandkibuiden augotiž.

9No tö kackat! Teid veškatas sudha i löškatas suimpertiš. Teid seižutadas pämehiden i kunigahiden edehe minun tagut, miše todištaižit heile minus.10No edel hüvä vest' tarbiž sanelda kaikile rahvahile.11Konz teid veškatas pämehiden edehe i väritaškatas, algat holdugoi edelpäi, midä sanuda, i algat pidägoi päs. Sanugat se, mi sil aigal teile anttas sanuda. Siloi et pagiškoi tö, vaiše Pühä Heng.

12Vel'l' andab ičeze vellen surmita, tat ičeze lapsed, i lapsed libuškandeba ičeze kazvatajid vastha i surmičeba heid.13Kaik kandaškandeba vihan teiden päle minun nimen tagut, no ken püžub vahvas lophusai, se päzub.»

Sur' ahtištuz

(Matv. 24:15-28; Luk. 21:20-24)

14«Konz tö nägištat paganan opakon azjan, kudambas oli sanunu Jumalan sanankandai Daniil, seižmas siš tahos, kus ei sa» — el'gekaha lugii necen! — «siloi kaikile, ked eläba Judejas, tarbiž pageta mägile.15Ken om katusel, ka algha mängoi alahaks pert'he otmaha midä-ni sigäpäi,16i ken om pöudos, ka algha pörtkoiš otmaha sobid.17Voi nenid, kudambad nenil päivil oma kohtukahad vai imetaba lapsid!18Loičkat, miše teiden pago ei oliži tal'vel,19sikš ku nenil päivil tuleb ningoine ahtištuz, mittušt ei ole olnu mirun tegemižespäi, siš aigaspäi, konz kaiken oli tehnu Jumal, neche aighasai, i ei linne-ki nikonz.20Ku Ižand ei lühendaiži sidä aigad, ka ni üks' mez' ei voiži kaitas. No neniden täht, kudambid hän om valičenu, hän om lühendanu sen aigan.

21Ku ken-ni siloi sanub teile: ‘Tägä om Messia,’ vai: ‘Kacu, sigä,’ algat uskkoi.22Tühjid messioid i tühjid sanankandajid tuleb, i hö tegeškandeba tundmuztegoid i čudoid, miše veda, ku voiži, valitud-ki vigaha.23Sikš, kackat. Minä olen sanunu teile kaiken edelpäi.»

Mehen Poigan tulend

(Matv. 24:29-36; Luk. 21:25-33)

24«No nenil päivil, jäl'ges sidä ahtištust, päiväine pimidub i kudmaine ei anda ičeze vauktad,25tähthad lankteba taivhaspäi, i taivhan väged säregandeba.26Siloi nägištadas, miše Mehen Poig tuleb pil'viden päl sures väges i hoštoteses,27i siloi hän oigendab ičeze angeloid i keradab valitud mehid nelläs man polespäi, man agjaspäi taivhan agjahasai.

28Opekatoiš sišpäi, midä smokvanpule tegese: konz sen oksad heraštuba i kazvaškandeba lehtesed, ka tö tedat, miše keza om läz.29Mugažo konz nägištat kaik nene azjad, ka tekat, miše nece aig om läz, ani verajanno.30Todeks sanun teile: nügüdläine rahvaz ei kado sihesai, konz kaik nece tegese.31Taivaz i ma kadoba, no minun sanad ei kadogoi.32No sidä päiväd i časud niken ei teda, ei angelad taivhas, ei Poig, vaiše üks' Tat.»

Olgat herkhil!

(Matv. 24:42-44)

33Kackat, olgat herkhil i loičkat, ved' tö et tekoi, konz nece aig tuleb.34Mugažo siloi-ki, konz mez' lähteb kodišpäi verhaze maha, hän andab ičeze käskabunikoile valdan i kaikuččele ičeze tön, a verajanvarjoičijale hän käskeb olda herkhil.35Sikš olgat herkhil, ved' tö et tekoi, konz tuleb pertin ižand kodihe: ehtal vai kesköd, kukoinlaundan aigan vai homendezhämäral.36Hän tuleb ühtnägoi — varaikat, miše hän ei löudaiži teid magadamas.37Midä minä sanun teile, sidä sanun kaikile: olgat herkhil!»


предыдущая глава Глава 13 следующая глава