Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

OZOITEZSTARINAD JUMALAN VALDKUNDAN POLHE 4:1-34

Глава 4

Semendai

(Matv. 13:1-9; Luk. 8:4-8)

1Kerdan Iisus möst openzi järven randal. Ümbri hänes kogozihe muga äi rahvast, miše hänele pidi mända veneheze. Hän ištui venehes järvel, i kaik rahvaz oli randal.2Hän openzi heid ozoitezstarinoil äjihe azjoihe.

Ninga hän heid openzi:3«Kulgat! Mez' läksi semendamha.4I konz hän semenzi, tegihe muga, miše erased semned lanksiba teverhe, i lindud tuliba i söiba jüväd.5Erased semned lanksiba kivimaha, kus semnile oli vähä mad. Nene semned teravas läksiba orahaižile, sikš ku ma ei olend süvä.6No konz päiväine paštaškanzi, orahaižed vänttuiba, i ku niil ei olend jurid, ned kuivehtuiba.7Erased semned lanksiba ogahheiniden keskhe, ogahhein kazvoi i täpsi orahaižid, i villäd ei kazvand-ki.8No erased semned lanksiba hüvähä maha. Ned läksiba orahaižile, kazvoiba i andoiba hüvän villän, eraz andoi koumekümne jüväd, eraz kuz'kümne, eraz sada jüväd.

9I hän sanui: «Kenel oma korvad kulda, ka se kulgaha!»

Min täht Iisus pagižeb ozoitezstarinoil?

(Matv. 13:10-17; Luk. 8:9-10)

10Konz Iisus jäi ičeze ümbriolijoidenke i kahtentoštkümnen openikanke, hö küzuiba händast necen ozoitezstarinan polhe.11Hän sanui heile: «Teile om anttud teta Jumalan valdkundan peitazjad. No toižile, irdpoližile, kaik tuleb vaiše ozoitezstarinoiden kal't,12
muga miše hö ičeze sil'mil kacuba
i ei nähkoi,
ičeze korvil kuleba i ei el'gekoi.
A ku hö käraudaižihe Jumalaha,
siloi hö päzuižiba grähkišpäi.»

Midä om ozoitezstarin semendajan polhe?

(Matv. 13:18-23; Luk. 8:11-15)

13Sid' Iisus sanui: «Ku tö et voigoi el'geta necidä ozoitezstarinad, ka kut voit el'geta toižid ozoitezstarinoid?14Semendai semendab sanan.15Semen, kudamb oli semetud teverhe, om neniden mehiden polhe, kudambad kuleba sanan, no sid'-žo soton tuleb i tembaidab sen, mi oli semetud heiden südäimihe.16Mugažo semenduz kivimaha oma nene mehed, kudambad kuleba sanan i ihastusenke kerdalaz otaba sen,17no heil ei ole jurid, hö uskoba vaiše lühüdan aigan. Konz tuleb ahtištuz vai küksend sanan tagut, ka hö sid'-žo hül'gäidaba necen sanan.18Semen, kudamb oli semetud ogahheiniden keskhe, znamoičeb nenid mehid, kudambad kuleba sanan,19no nece sana ei to villäd, sikš miše necen elon holed, himo olda elokahan i toižed himod mäneba heiden südäimihe i täptaba necen sanan.20No semenduz hüvähä maha znamoičeb nenid mehid, kudambad kuleba sanan i otaba sen südäimihe. Hö toba satust, eraz koumhekümnehe, eraz kudhekümnehe, eraz sadaha kerdha enamba.

Sanan oiged kundlemine

(Luk. 8:16-18)

21Iisus sanui: «Todas-ik lamp sen täht kodihe, miše panda se astijan alle vai magaduzsijan alle? Se pandas lampanpidimehe, miše näguiži!22Ved' ei ole nimidä peitolišt, mi ei tuliži sil'mnägubale, ei voi nimidä peitta, miše sidä nikonz ei voiži nägištada.23Kenel oma korvad kulda, ka se kulgaha.»24I hän sanui heile: «Homaikat, midä kulet. Miččel märal tö märičet, sil teile-ki märitaškatas, da völ pälpäi-ki pandas teile, kundlijoile.25Kenel om, sille anttas, no kenel ei ole, sil ottas se-ki, midä hänel om.»

Vil'l', kudamb kazvab iče

26Iisus sanui: «Mugoine om Jumalan valdkund. Mez' semendab semnen maha.27Hän magadab öl i heraštub kaiken toižel päiväl, a semen mäneb orahaižele i kazvab, hän ei teda kut.28Ma iče tob satust, ezmäks seikhen, sid' tähkan, sid' täuded jüväd tähkas.29I pigai, konz vil'l' om küps, hän oigendab sirpin, sikš ku rahnmižen aig om tulnu.»

Gorčicansemen

(Matv. 13:31-32, 34; Luk. 13:18-19)

30Völ Iisus sanui: «Min karččine Jumalan valdkund om? Miččel ozoitezstarinal voiži ozutada sidä?31Se om kuti gorčicansemen. Konz gorčicansemen semetas maha, se om henomb kaikid toižid semnid mirus,32no sen taimen libub maspäi i kazvab surembaks kaikid toižid, midä linmal kazvab. Sil oma mugoižed sured oksad, miše taivhan lindud voiba tehta ičeze pezad niiden oksiden kuvahaižihe.»

33I hän saneli rahvahale Jumalan sanad äjil mugoižil ozoitezstarinoil severdan, miverdan hö voiba kundelta.34Ozoitezstarinoita hän ei pagižend heile, no ičeze openikoile hän nevoi kaiken kesknezoi.

SURED ČUDOD 4:35-5:43

Iisus tüništoitab torokan

(Matv. 8:23-27; Luk. 8:22-25)

35Sen päivän ehtal Iisus sanui openikoile: «Nügüd' lähtkam toižele randale.»36Openikad pästiba rahvahan i ištuihe veneheze, kus ištui jo Iisus. Toižid-ki venehid läksi hänenke.37Ühtnägoi libui sur' tullei, i lainhed löihe üliči venehen laidoiš, i veneh zavodi täuttas vedel.38No Iisus magazi venehen peras pöluz pän al. Openikad heraštoitiba händast i sanuiba: «Opendai, ed-ik holdu siš, miše mö uptam!»39Siloi hän libui, kel'di tulleid i käski järvele: «Tüništu, tule hilläks!» Tullei tüništui, tegihe lujas tün'.40Iisus sanui heile: «Mikš tö muga varaidat? Kut teil ei ole uskondad?»41Siloi hö pöl'gästuiba völ-ki enamban i küzeliba toine tošt: «Kenak nece mez' om? Tullei i lainhed-ki kundleba händast.»


предыдущая глава Глава 4 следующая глава