Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MATVEJAN MÖDHE

Глава 22

Kunigahanpoigan sai

(Luk. 14:15-24)

1Iisus möst pagiži heile ozoitezstarinoil i sanui:2«Taivhan valdkund om kuti kunigaz, kudamb tegi ičeze poigale sajan.3Hän oigenzi ičeze käskabunikoid kucmaha adivoid sajaha, no hö ei tahtoinugoi tulda.4Möst hän oigenzi toižid käskabunikoid i sanui: ‘Sanugat kuctud mehile: ‘Minä olen vaumištanu longin, härgad i vazad om riktud, kaik om vaumiž. Tulgat sajaha.’5No hö pähä-ki ei otnugoi: erased läksiba pöudho, erased ičeze laukoihe,6a toižed tabaziba kunigahan käskabunikoid, peksiba heid i rikoiba.7Necen kulištades kunigaz lujas kurktui. Hän oigenzi saldatoid, rikoi nenid surmičijoid i polti heiden lidnan.8Sid' kunigaz sanui ičeze käskabunikoile: ‘Kaik om vaumiž sajan täht. A ned, kudambid kuctihe, ei olnugoi arvokahad.9Mängat nügüd' irdoile i kuckat sajaha kaikid, keda näget.’10Käskabunikad mäniba irdoile i keraziba kaikid, keda vaiše löuziba, kut hüvid muga i pahoid, i praznikpert' tegihe täuz' adivoid.

11Konz kunigaz tuli kacmaha praznikadivoid, hän nägišti sigä mehen, kudamban päl ei olend sajansädoid.12Hän küzui hänel: ‘Hüvä mez', kut sinä oled tulnu tänna sajansädota?’ Mez' ei voind sanuda nimidä.13Siloi kunigaz sanui ičeze käskabunikoile: ‘Sidogat händast käziš i jaugoiš, otkat händast i tackat irdale pimedaha. Sigä voiktas i kirskutadas hambhil.’14Äjad om kuctud, no harvad om valitud.»

Tarbiž-ik maksta nalogad kesarile?

(Mark. 12:13-17; Luk. 20:20-26)

15Siloi farisejad mäniba pagižemha kesknezoi, kut voiži sanoiden tagut tabata Iisusad.16Hö oigenziba hänennoks ičeze openikoid ühtes irodalaižidenke. Hö sanuiba: «Opendai, mö tedam, miše sinä oled oiged mez' i oiktas i sel'ktas opendad, kut eläda Jumalan mödhe. Sinä ed kacu rahvahaze i ed luge üht mest paremba tošt.17Sanu, mittušt mel't oled: om-ik oikti maksta kesarile nalogad vai ei?»18No Iisus el'genzi heiden pahuden i sanui: «Tö, koiverdelijad! Mikš tö manitelet mindai?19Ozutagat minei raha, kudambal maksat nalogad.» Hö toiba hänele dinarijan.20Iisus küzui heil: «Kenen kuva i nimi täs om?»21«Kesarin», — hö sanuiba. Siloi Iisus sanui heile: «Antkat kesarile mi kesarin om, i Jumalale mi Jumalan om.»22Konz hö necen kulištiba, ka čududelihe. Hö jätiba Iisusan i läksiba sigäpäi.

Küzund eläbzumižen polhe

(Mark. 12:18-27; Luk. 20:27-40)

23Necen päivän Iisusannoks tuli erasid saddukejid, kudambad sanuba, miše eläbzumišt ei ole. Hö küzuiba hänel:24«Opendai, Moisei om sanunu: ‘Ku mez' koleb lapsetoman, hänen vellele tarbiž naida hänen akal i tehta laps' kolnudele vellele.’25Oli mijal seičeme velled. Vanhemb vel'l' nai, no koli, i sikš miše hänel ei olend lapsid, leskiak jäi hänen vellenke.26Mugažo tegihe toižele-ki vellele i koumandele i lopuks kaikile seičemele.27Jäl'gmäižen koli naine-ki.28Kenen akan hän linneb, konz kollijad eläbzuba? Ved' hän om olnu mehel kaikiden seičemen vellen taga.»

29Iisus sanui heile: «Tö segoit, sikš ku et tuntkoi Pühid Kirjutusid i Jumalan väged.30Eläbzunuded ei naigoi i ei lähtkoi mehele, hö oma kuti Jumalan angelad taivhas.31A mi koskeb kollijoiden eläbzumišt, ka et-ik tö olgoi lugenuded, min Jumal om teile sanunu:32‘Minä olen Avraaman Jumal, Isakan Jumal i Jakovan Jumal.’ Ved' Jumal ei ole kolnuziden Jumal, a eläbiden.»33Konz mehed kulištiba necen, hö čududelihe hänen opendushe.

Mitte käsk om kaikid suremb?

(Mark. 12:28-34; Luk. 10:25-28)

34Konz farisejad kulištiba, miše Iisus oli sauptanu saddukejile sun, hö kogozihe ühthe.35Sid' üks' heišpäi, kudamb oli käskištonopendai, küzui Iisusal, miše kodvda händast:36«Opendai, mitte käsk om kaikid suremb käskištos?»37Iisus sanui: «Armasta Ižandad, ičeiž Jumalad, kaikel südäimel, kaikel hengel i kaikel melel.38Nece käsk om ezmäine i kaikid suremb.39Toine mugoine-žo om nece: Armasta ičeiž lähembašt, kut ičtaiž.40Kaik toižed käsköd i Jumalan sanankandajiden openduz oma neniš kahtes käskös.»

Kenen poig om Hristos?

(Mark. 12:35-37; Luk. 20:41-44)

41Konz farisejad oliba ühtes, Iisus küzui heil:42«Midä tö meletat Messian polhe? Kenen poig hän om?» Hö sanuiba: «Davidan.»43Siloi Iisus küzui: «Mikš-žo David Pühän Hengen valdas kucub händast Ižandaks? Hän sanub:44
— Ižand sanui minun Ižandale:
Ištu minun oiktal kädel,
kuni panen sinun vihanikad
sinun jaugoiden alle.
45Sanugat: ku David kucub Messian Ižandaks, ka kutak Messia voib olda hänen poigan?»

46Niken ei voind sanuda hänele ni üht sanad, i niken neciš päiväspäi ei rohtind enamb küzuda hänel nimidä.


предыдущая глава Глава 22 следующая глава