Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MATVEJAN MÖDHE

Глава 12

Sobatan ižand

Mark. 2:23-28; Luk. 6:1-5)

1Kerdan Iisus astui sobatan, lebupäivän, vil'l'pöudos päliči. Hänen openikoile tegihe näl'g, i hö zavodiba katkoida tähkid i söda.2Farisejad nägištiba sen i sanuiba Iisusale: «Kacu, sinun openikad tegeba mugošt, midä sobatan ei sa tehta.»3No Iisus sanui heile: «Et-ik tö olgoi lugenuded, midä David-kunigaz tegi, konz hänele i hänen mehile tegihe näl'g?4Hän mäni Jumalan pühäkodihe i söi leibid, kudambad oli pandud altarile, a niid söda voi vaiše papile, i ei voind hänele i hänen mehile.5Vai et-ik tö käskištospäi olgoi lugenuded, miše papid radaba pühäkodiš sobatan-ki, i necil murendaba sobatkäskön, no se ei ole pandud heile vigaks?6Sanun teile: täs om suremb mi pühäkodi.7Ku tö el'gendaižit nene sanad: ‘Minä en tahtoi teiden lahjoid, a tahtoin, miše tö armahtaižit toine tošt,’ ka et väritaiži oiktoid.8Mehen Poig om sobatan-ki ižand.»

Voib-ik sobatan tehta tervhikš?

(Mark. 3:1-6; Luk. 6:6-11)

9Iisus läksi sigäpäi i mäni sen tahon suimpert'he.10Sigä oli mez', kudamban käzi oli kuivehtunu. Erased eciba, miš voiži väritada Iisusad, i küzuiba hänel: «Voib-ik sobatan tehta tervhikš?11Iisus sanui heile: «Ku kenel-ni teišpäi om üks' lambaz i se lankteb sobatan kopha, ka ei-ik hän tartu sihe i libuta sigäpäi?12No ved' mez' om arvokahamb mi lambaz. Ka, sobatan voib tehta hüväd.»13Sid' hän sanui mehele: «Oigenda käzi.» Mez' oigenzi ičeze käden, i se tegihe mugoižeks-žo ku oli olnu, tervheks kut toine-ki käzi.14No farisejad mäniba sigäpäi i zavodiba meletada, kut voiži surmita Iisusad. Konz Iisus tedišti necen polhe, hän läksi sigäpäi.

Ižandan käskabunik

15Iisusan jäl'ghe astui äi rahvast, i hän tegi heid kaikid tervhikš.16No hän ei käskend heile pagišta hänen polhe,17miše tuližiba todeks Jumalan sanad, kudambad hän oli sanunu ičeze sanankandajan Isaijan kal't:18
— Naku om minun käskabunik,
kudamban olen valičenu,
minun armaz, kudamb om minei mel'he!
Minä andan hänele minun Hengen vägen,
i hän saneleškandeb rahvahile oiktust.
19Hän ei ridleškande, ei kidastaškande,
ei voi kulištada hänen än't irdoil.
20Hän murenut rogod ei katkaida,
küdojad tohust ei sambuta,
sihesai ku tob oiktusen vägestusehe.
21Hänen nimehe rahvahad paneba ičeze nadejad.

Iisus i Vel'zevul

(Mark. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10)

22Sid' Iisusannoks todihe mez', kudambad mokiči paha heng i kudamb sikš oli soged i keletoi. Iisus tegi händast tervheks, i soged i keletoi pagižeškanzi da nägeškanzi.23Kaik čududelihe i küzeliba: «Om-ik nece Hristos, Davidan poig?»24No konz farisejad kulištiba necen, hö sanuiba: «Vaiše Vel'zevulan, pahoiden hengiden pämehen vägel hän kükseb pahoid hengid.»

25Iisus tezi heiden meletused i sanui heile: «Kaikutte valdkund, kudamb jagase i ridleb iče ičezenke, tühjeneb, i mugažo kaikutte lidn i kanz, kudamb iče jagase, ei voi püžuda.26Ku soton kükseb sotonan, ka hän ridleb iče ičezenke. Kut siloi hänen valdkund voib püžuda?27Ku minä küksen pahoid hengid Vel'zevulan vägel, miččel vägel kükseba niid teiden sebranikad? Ei-ik Jumalan vägel? No ku hö kükseba pahoid hengid Jumalan vägel, ka hö linneba teiden sudjin.28A ku minä küksen pahoid hengid Jumalan Hengen vägel, ka Jumalan valdkund tozi-ki om jo tulnu teidennoks.

29Vai kutak ken-se voib ličtas vägekahan mehen pert'he i anastada kaiken elon? Vaiše siloi, konz sidob händast, ka hän voib anastada kaiken pertišpäi.30Ken ei ole minun polel, om mindai vasthapäi, i ken ei kerada minunke, hän rajadab.

31Sen täht sanun teile: kaikutte grähk i pahad sanad pästtas mehile, no pahoid sanoid Henged vasthapäi ei pästkoi.32Ku ken sanub pahoid sanoid Mehen Poigad vasthapäi, hänele se grähk pästtas, no ken sanub pahoid sanoid Pühäd Henged vasthapäi, sille sidä grähkäd ei pästkoi, ei neciš mirus i ei tulijas.»

Pu i satuz

(Luk. 6:43-44)

33«Ku pu om hüvä, sen satuz-ki om hüvä, no konz pu om hond, sen satuz-ki om hond. Satusišpäi nägub mitte om pu.34Tö, madon lapsed, kutak tö voižit pagišta hüväd, ku iče olet pahad? Mil südäin om täuz', sen polhe su pagižeb.35Hüvä mez' tob südäimen aitaspäi hüväd, paha mez' pahad.36Minä sanun teile: kaikuččes tühjas sanas, kudamban mehed sanuba, tarbiž heile pidäda vastust sudanpäivän.37Sinun sanoiden tagut sindai lugeškatas oiktaks i sinun sanoiden tagut sindai lugeškatas väraks.»

Jonan znam

(Mark. 8:11-12; Luk. 11:29-32)

38Siloi erased käskištonopendajad i farisejad sanuiba Iisusale: «Opendai, mö tahtoim, miše sinä ozutaižid meile miččen-ni znaman!»39No Iisus sanui heile: «Nece paha i jumalatoi rahvaz pakičeb tundmuzznamad, no üksjaine znam, kudamban sille anttas, om Jumalan sanankandajan Jonan znam.40Kut Jona oli meriživatan vacas koume päiväd i koume öd, muga Mehen Poig-ki linneb man südäimes koume päiväd i koume öd.41Sudanpäivän Ninevian eläjad eläbzuba ühtes nügüdläižen rahvahanke i väritaba sidä. Hö kärauzihe grähkišpäi, konz Jona saneli heile Jumalan vestin, a täs teil oma surembad azjad mi Jonan aigan!42Suviman kunigaz-naine eläbzub i tuleb sudale ühtes necen nügüdläižen rahvahanke i väritaškandeb sidä. Hän tuli man agjaspäi kundelmaha Solomonan melekahid sanoid, a sid' ved' om enamb mi Solomon!»

Pagan heng pördase

(Luk. 11:24-26)

43«Konz pagan heng lähteb irdale mehespäi, se käveleb vedetomid i rahvahatomid tahoidme i ecib lebud, no ei löuda.44Siloi se sanub: ‘Minä pördamoi kodihe, kuspäi läksin.’ No konz hän pördase i löudab ičeze kodin tühjaks, nägištab, miše se om pühkitud i keratud,45siloi hän mäneb i otab ičezenke seičeme völ pahembad henged, mi iče om, i ned tuleba südäimehe i eläškandeba neciš mehes. I muga sen mehen elo lopuks tuleb völ pahembaks, mi ezmässai oli.» Muga linneb necile pahale nügüdläižele rahvahale-ki.»

Iisusan todesižed ičhižed

(Mark. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

46Konz Iisus völ pagiži rahvahale, hänen mam i velled tuliba sinna. Hö seižuiba irdal i tahtoiba pagišta hänenke.47Eraz mez' sanui Iisusale: «Sinun mamaiž i velled seižuba irdal i tahtoiba pagišta sinunke.»48No Iisus sanui hänele: «Ken om minun mam? Ked oma minun velled?»49Hän ozuti kädel openikoihe i sanui: «Kacu, täs oma minun mam i minun velled.50Jogahine, ken tegeb minun taivhaližen Tatan tahton mödhe, om minun vel'l' i sizar i mam.»


предыдущая глава Глава 12 следующая глава