Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главабез русского текста

KIRJAINE FILIPPALAZILE

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

Глава 2

Глава 2

1Gu kerran ühtündü Hristossah andau rohkevuttu i Hänen suvaičus urostau, gu kerran Jumalan Hengi ühtüttäü meidü i müö olemmo lämminsüdämellizet toine tostu vaste da žiälöičemmö toine tostu,1Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность,
2ga luajikkua sit minun hüvä mieli juuri tävvekse sil, gu oldas teil ühtet mielet, üksi suvaičus da gu eläzittö sobuh da üksismielin.2то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны;
3Älgiä luajikkua nimidä iččehpäi duumaijen da iččie suvaijen, a heitükkiä toine toizen ies da piekkiä tostu parembannu iččie.3ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
4Älgiä tabailkua vai ičele hüvüttü, duumaikkua toizengi hüvüttü.4Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
5Anna teilgi on moine mieli, mittuine oli Hristosal Iisusal:
5Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
6Hänel oli Jumalan nägö,
no Häi ei rippunuh oigevuos
olla Jumalan verdaine.
6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
7Häi andoi iäre sen, mi Hänel oli,
da otti käsküläzen nävön,
rodih ristikanzan moizekse.
Häi eli ristikanzannu rahvahan keskes,
7но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
8Häi heitüi nuorembakse
da oli sanankuulii kuolendah suate,
ristukuolendah suate.
8смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
9Sendäh Jumal ülendi Händü
ülembäkse kaikkii
da andoi Hänele nimen,
kaikkii muidu nimii korgiemban.
9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
10Anna Iisusan nimen ies
painuu joga polvi,
kui taivahas, mugai mual dai muan al,
10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
11i anna joga suu sanou
Tuatan Jumalan kunnivokse:
«Iisus Hristos on Ižändü.»
11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
12Sendäh, armahat minun, kui tüö ainos kuundelitto minuu, konzu olin teijän luo, kuunnelkua vie parembi nügöi, konzu en ole teijänke: varaten da vabisten ponnistelkuattokseh, gu vediä loppuh oma piäzendü.12Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение,
13Jumalhäi panou teidü tahtomah dai ruadamah omien hüvien mielien mugah.13потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.
14Luajikkua kai kurkettamattah da kiistämättäh,14Всё делайте без ропота и сомнения,
15gu ei olis mis teidü soimata da gu olizitto puhtahat da vijattomat Jumalan lapset tämän muanittajan da koiravunnuon rahvahanpolven keskel. Tüö läpetättö heijän keskes gu tiähtet taivahas,15чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире,
16gu riputto elaijan sanas, i minä voin Hristosan päivännü löühkiä, gu en tühjiä juossuh da en tühjiä murdanuh.16содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился.
17No hos minun veri valutettas sen žertvan piäle, kudaman tuon, konzu sluužin teijän uskole, minä üksikai olen hüväs mieles da pien iluo kaikkien teijänke.17Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам.
18Mugai tüö piekkiä iluo da olgua hüväs mieles minunke.
18О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне.
19Nad'eičemmos Ižändäh Iisussah da uskon, voin terväh tüöndiä Timofeidu teijän luo. Ku tiijustan, kui sie dielot ollah, sit minägi suan rohkevuttu.19Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом.
20Minul ei ole nikedä hänen jüttümiä, ken nenga tovel pidäs huoldu teijän dielolois,20Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас,
21gu kaikin huolitah vai omua, a ei Iisusan Hristosan dieloloi.21потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу.
22Tüö tiijättö, mittuine surematoi ruadai on Timofei: minunke ühtes häi ruadoi jevangelien hüvüökse, kui ruadas poigu tuatanke.22А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании.
23Smietin, voin tüöndiä händü matkah kerras, ku vai näin, midä minule rodieu.23Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
24Lujah uskon, minulegi Ižändü andau piästä terväh teijän luo.24Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам.
25Nügöi minä näin, pidäü tüöndiä teijän luo Epafrodittua, minun vellie ruavos dai toris, kudamua tüö tüönnittö ruadamah minule, konzu minule pidi abuu.25Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей,
26Häi sendäh atkaloičeh teidü da tuskičeh, gu tüö saitto tiediä hänen voimattomukseh näh.26потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни.
27Häi tovengi oli voimatoi, oli ihan kuolemas, no Jumal žiälöičči händü, i ei vai händü, a minuugi, eiga minule roinnus uuttu tuskua endizien ližäkse.27Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали.
28Sendäh minä huolitan tüöndiä händü järilleh, gu uvvessah händü nähtüü tüö ihastuzitto dai minulgi olis vähembi gor'ua.28Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален.
29Ga sit vastakkua händü Ižändän täh hüväl mielel da piekkiä počotas hänen jüttümii!29Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении,
30Häi, näit, oli surman pardahal Hristosan ruavon täh, vähäs ei andanuh omua hengie, gu avvuttua minuu sit, mis tüö etto voinnuh avvuttua.30ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава