Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ЛУКА СЕРТИ БУР ЮÖР

Глава 1

1-3Дона Феофил! Унаöн нин босьтчылiсны гижны миянын вöвлöмторъяс йылысь. Тайö лоöмторъяс йылысь миянлы юöртiсны найö, кодъяс ставсö тайöс аддзылiсны да лоисны сэсся Ен Кывлы кесъялысьясöн. Водзысяньыс ставсö лючки-бура туялöм бöрын тшöтш ме шуи гижны тэныд став йывсьыс сьöрсьöн-бöрсьöн.4Тэныд вöлi висьталöма тайö вöвлöмторъяс йывсьыс, но ме кöсъя подулалöмöн петкöдлыны тэныд Бур Юöрлысь збыльсö.

Андел юöртö Иоанлöн чужöм йылысь

5Ирöд öксыалан лунъясö Юдея муын олiс Закар нима поп, сiйö вöлi Авей поп котырысь. Закарлöн Елизавета гöтырыс вöлi Аарон чужанвужйысь.6Найö кыкнанныс олiсны Ен водзын веськыда, ставсö вöчисны Господьлöн тшöктöм серти.7Челядьыс налöн эз вöв, öд Елизавета эз вермы вайны кагасö, и кыкнанныс вöлiны ыджыд арлыдаöсь нин.

8Воис кад Закар котырлы кесъявны Ен водзын.9Попъяслöн лöсьöдöм серти пудъясисны, и Закар пырис Господьлöн крамö тшынöдны.10Закарлöн тшынöдiгкостi став йöзыс кевмысисны ортсыас.

11Сэки петкöдчис Закарлы Господьлöн андел. Сiйö сулалiс тшынöдчан пызан веськыдладорын.12Анделöс аддзöмысь Закар шöйöвошис, сiйöс полöм босьтiс.13Андел шуис: «Эн пов, Закар. Енмыс кылöма тэнсьыд кевмöмтö. Елизавета гöтырыд чужтас тэныд пи. Пукты сылы Иоан ним.14Долыд гажöн тырас тэнад сьöлöмыд, да уна йöзлы нимкодьлун ваяс сылöн чужöмыс.15Господь водзын сiйö лоас ыджыд мортöн, вина-сур оз кут юны, мам кынöмас на сiйö тырас Вежа Лолöн.16Израиль войтырысь сiйö унаöс бергöдас налöн Господь Енлань.17Сiйö мунас Господь водзын Илля лов-вынöн, бергöдас батьяслысь сьöлöмсö ныв-пиланьыс, кывзысьтöмъясöс – веськыда олысьлöн мывкыдлунö, медым дасьтыны войтырсö Господьлы».

18Закар юалiс анделлысь: «Кыдзи ме тöдмала тайöс? Ачым пöрысь, дай гöтырöй абу нин том».19Андел вочавидзис: «Ме, Гавриил, сулала Ен водзын. Менö мöдöдöма сёрнитны тэкöд, висьтавны тайö Бур Юöрсö тэныд.20Но меным эскытöмыдла тэ воштан кыв-вортö, он вермы сёрнитнытö менам кывъяслöн ас кадö интöдз».

21Сэккостi йöзыс виччысисны Закарöс да шензисны крамын сылöн дыр олöмысь.22Сэтысь петöм бöрын Закар эз вермы сёрнитнысö. Йöзыс гöгöрвоисны, мый сiйö аддзылöма Енсянь петкöдчылöм. Закар сёрнитiс йöзыскöд пасъясöн.

23Кесъялан лунъяс бöрын Закар локтiс гортас.24Елизавета гöтырыс регыд пондiс нöбасьны. Вит тöлысь чöж сiйö эз петкöдчыв йöз син водзö, олiс татшöм мöвпъясöн:25«Господь вöчис тайöс. Сiйö видзöдлiс мелань да вештiс менсьым йöз водзын яналöмöс».

Андел юöртö Исуслöн чужöм йылысь

26Квайтöд тöлысьнас Ен мöдöдiс Гавриил анделöс Галилеяса Назарет карö27Мария нима ныв дiнö. Мария вöлi кикутöма Давид чужанвужйысь Öсип нима морткöд.28Мария дiнö пырöм бöрын андел шуис: «Нимкодясь, бурсиöм аньöй! Господь тэкöд!»29Мария чуймис анделöс аддзöмысь да сылöн кывъясысь. Сiйö мöвпалiс, мый водзын нö сылы татшöм чолöмалöмыс.30Андел шуис сылы: «Эн пов, Мария, тэныд вичмис Енсянь буралöмыс.31Тэ сьöктан, чужтан пи да пуктан Сылы Исус ним.32Ыджыд морт Сыысь петас, Сiйöс шуасны Медвылыссалöн Пиöн. Господь Ен сетас Сылы Давид батьыслысь юралан пуклöссö.33Сiйö кутас ыджыдавны Яков котырын нэмъяс чöж, да Сылöн Юралöмлы оз ло помыс».34Мария юалiс анделлысь: «Вермас öмöй тадзисö лоны, ме öд ныв на?»35Андел вочавидзис: «Вежа Лов лэччас тэ вылö, Медвылыссалöн выныс вевттяс тэнö. Та вöсна тайö чужысьыс вежа, Сiйöс шуасны Ен Пиöн.36Тэнад рöдвужыд, ныв-питöм Елизавета, пöрысьö-нэмö квайтöд тöлысь нин пиöн нöбасьö.37Енлы нинöм вермытöмыс абу».38Сэки Мария шуис: «Ме Господьлöн кесйöг, мед лоас тэнад висьталöм серти». Сэсся андел мунiс.

Мария Елизавета ордын

39Кымынкö лун мысти Мария тэрмасьöмöн мöдöдчис керöсвыв муö, Иуда карö.40Закар керкаö пыригöн сiйö чолöмалiс Елизаветаöс.41Мариялöн чолöмалöмысь Елизаветалöн кынöмас кагаыс чеччыштiс. Елизавета тырис Вежа Лолöн42и гораа шыасис: «Бурсиöма тэнö аньяс пиысь, бурсиöма сьöлöмув кагатö!43Кодi нö ме, мый Господьöйлöн мамыс локтö ме ордö?44Мыйöн сöмын кылi чолöмасьöмтö, кагаöй долыда чеччыштiс кынöмын.45Тэ шуда, эскин да, öд Господьлöн тэныд шуöмыс инас».

Мариялöн ошкöм

46Мария шуис:
– Ошкö сьöлöмöй Господьöс,
47нимкодясьö лолöй Ен вöсна,
Мездысьöй вöсна,
48öд Сiйö видзöдлiс Аслас коньöр кесйöглань.
Öнiсянь став чужысьыс шуас менö шудаöн,
49öд татшöм ыджыдтор вöчис меным Вына Енмыс.
Вежа Сылöн нимыс!
50Нэмсянь нэмöдз Сiйö буралö Сыысь полысьяс дiнö.
51Сылöн киыс вöчис ыджыдсьыс-ыджыд уджъяс:
разöдiс вылö кыпöдчысь сьöлöмаясöс,
52юралан пуклöсъясысь юралысьясöс чöвтiс,
улö пуктöмаясöс кыпöдiс,
53тшыгъялысьясöс пöттöдзныс вердiс,
озыръясöс куш киöн мöдöдiс.
54-55Сибöдiс Израильöс, Ассьыс кесъялысьсö,
да казьтыштiс миян батьяслы, Öвраамлы да сысянь чужысьяслы
нэмъяс кежлö кöсйысьöм буралöмсö.

56Мария олiс Елизавета ордын тöлысь куим, сэсся бöр мунiс гортас.

Пыртысь Иоанлöн чужöм

57Елизаветалы воис кад чужтыны, да сiйö чужтiс пи.58Матiгöгöр олысьяс да рöдвужыс тöдмалiсны Господьлысь буралöмсö Елизавета дiнö да тшöтш нимкодясисны сыкöд.59Кöкъямысöд луннас локтiсны вундыштны кагасö да кöсйисны сетны сылы Закар батьыслысь нимсö.60Мамыс шуис: «Энöй. Пуктам сылы Иоан ним».61Сылы шуисны: «Тэнад рöдвужын татшöм нимаыс некод абу».62Сэсся пасъяс отсöгöн юалiсны батьыслысь, кутшöм ним сiйö кöсйö сетны кагаыслы.63Закар корис пöвтор да сэтчö гижис: «Иоан лоö нимыс». Ставныс чуймисны.64Сэки воссис Закарлöн кыв-ворыс, да сiйö кутiс ошкыны Енмöс.

65На гöгöр олысьясöс полöм босьтiс. Став тайö лоöмтор йывсьыс сёрниыс паськалiс керöсвыв Юдея му пасьтала.66Тайöс кывлысьяс чуймöмöн юасисны: «Кодöн лоö тайö кагаыс?» Господьлöн киыс збыльысь вöлi сы вылын.

Закарлöн ошкöм

67Кагалöн Закар батьыс тырис Вежа Лолöн да пондiс пророкавны:68
– Ошка Господьöс, Израильлысь Енмöс!
Сiйö бергöдчис Аслас войтырлань, дасьтiс сылы мездмöм.
69Давид кесъялысьлöн чужанвужйысь
Сiйö сетiс миянлы Вына Мездысьöс.
70Тадзи важысянь Сiйö кöсйысьлiс Аслас вежа пророкъяс пыр.
71Сiйö кöсйысис мездыны миянöс паныд мунысьясысь,
дорйыны мустöмтысьяслöн киысь,
72лоны бур сьöлöмаöн миян батьяс дiнö
да кутны тöд вылас Ассьыс вежа йитöдсö,
73Öвраам батьнымлы Ассьыс сетöм кывсö.
74Паныд мунысьяс киысь мездмöм бöрын
ми вермам повтöг75кесъявны Сылы
вежалунöн да веськыда став олöм чöжным.
76Тэнö, кагаöй, пуктасны Медвылыссалöн пророкö.
Тэ мунан Господь водзын дасьтыны туйяс Сылы,
77юöртны Сылöн войтырлы мездмöм йылысь
да налысь мыжъяссö прöститöм йылысь.
78Миян бур сьöлöма Ен ыстас миянлы енэжсянь асъя кыа,
79сетас югыдсö пемыдын да кулан вуджöр улын олысьяслы,
Сiйö веськöдас кокнымöс лöньлуна туй вылö.

80Кага быдмис да ловнас вынсялiс. Израильлы аслас петкöдчан лунöдз сiйö олiс овтöминъясын.


*а 1:1-3 кесъявны – служить

*б 1:5 öксыавны – царствовать

*в 1:9 тшынöдны – кадить

*г 1:15 Вежа Лов – Святой Дух

*д 1:17 мывкыдлун – мудрость

*е 1:27 кикутны – обручиться

*ж 1:28 бурсины – благословить

*з 1:30 буралöм – милость

*и 1:38 кесйöг – слуга, раб

*к 1:59 вундыштны – делать обряд обрезания

*л 1:72 йитöд – союз, завет

*м 1:77 мыж – грех


предыдущая глава Глава 1 следующая глава