Your word is a lamp to my feet

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

МАТВЕЙСЯНЬ ВЕЖА БУР ЮӦР

Глава 2

Асывланись мывкыда отир

1Исусыс чужис Иудея муын, Вифлеем карын. Сія муын юралісьнас сэк вӧлі Ирод ӧксу. Исус чужӧм бӧрын Ерусалимас локтісӧ асывланись мывкыда отир.2Нія юалісӧ: «Кытӧн иудейезлӧн чужӧм Ӧксуыс? Мийӧ асывланьсис адззылім Сылісь кӧдзувсӧ да локтім Сылӧ копыртчыны».3Сэтшӧмсӧ кылӧмсянь Ирод ӧксуыс повзьӧм, ӧтлаын сыкӧт повзьӧмась Ерусалимын оліссес.4Ирод ӧктӧм дынас аркирейесӧ Туйдӧтӧ велӧтіссескӧт. Сія нылісь юасьӧм: «Кытӧн чужас Кристос-Мездӧтісьыс?»5Нія сылӧ висьталӧмась: «Иудея муын, Вифлеем карын. Сідз тай гижӧм Енсянь юӧртісьыс:

6─ Тэ, Иуда муись Вифлеем кар,
Иудаись мӧдік каррезся абу учӧтжык.
Тэись петас ыджыт Юралісь,
Менам Израиль отир сьӧрын Видзӧтісь».

7Иродыс гусьӧн корӧм дынас мывкыда отирсӧ да юалӧм кӧдзувлісь петан кадсӧ.8Сэсся сія иньдӧтӧм нійӧ Вифлеем карас да висьталӧм: «Ветлӧ, Кагаыс йылісь быдӧс тӧдмалӧ. Кагасӧ адззӧм бӧрын юӧртӧ меным, и ме ветла Сылӧ копыртчыны».9Ӧксуӧс кывзӧм бӧрын нія петісӧ туйӧ. Сэк асывланьын адззылӧм кӧдзулыс пондіс одзаныс лэбзьыны. Сія локтіс сэтчӧдз, кытӧн вӧлӧм Кагаыс да сувтчис.10Кӧдзувсӧ адззылӧмсянь локтіссес ӧддьӧн гажмисӧ.11Керкуӧ пырӧм бӧрын нія казялісӧ кагасӧ Мария Мамыскӧт. Кӧдзуввес сьӧрын видзӧтіссес сувтісӧ пидзӧс выланыс да копыртчисӧ Исусыслӧ. Нія осьтісӧ коробьянысӧ да козьналісӧ Сылӧ дона козиннэз: зарни, ладан, смирна.

12Узьтӧнняныс Еныс ӧліс нійӧ, эз лэдз бертны Иродыс дынӧ. Сійӧн нія гортаныс мунісӧ мӧдік туй вылӧт.

Египетӧ пышшӧм

13Кӧдзуввез сьӧрын видзӧтіссес мунӧм бӧрын Ӧсиплӧ вӧтӧ уськӧтчис Енлӧн ангел. Сія висьталіс: «Чеччы, босьт Кагасӧ Мамыскӧт да пышшы Египетӧ. Сэтчин ов менам висьтавтӧдз. Иродыс мӧдӧ Кагасӧ кошшыны, медбы вийны».

14Ӧсип саймис, босьтіс Kагасӧ Мамыскӧт да ойнас иньдӧтчис Египетӧ.15Сэтчин сія оліс Иродыс кувтӧдз. Сідз керсисӧ Енсянь юӧртісь пыр Дӧсвидзисьлӧн этна висьталӧм кыввес: «Египет муись Ме кори Зонӧс».

Вифлеем карись кагаэзӧс вийлӧм

16Иродыс казялӧм: асывланись мывкыда отир сійӧ бӧбӧтӧмась. Сія ӧддьӧн лӧгасьӧм. Иродыс тшӧктӧм Вифлеем карсис да сы гӧгӧр оланіннэзісь кык вося да учӧтжык зоночкаэсӧ вийны. Кагаыслісь чужан кадсӧ Иродыс тӧдӧм асывланись вовлӧм йӧзсянь.17Сідз керсьӧм Енсянь юӧртісь Иеремия пыр висьтавлӧмыс:

18─ Рама карын горзӧм, герьясьӧм кылӧ.
Рахиль аслас челядь понда горзӧ,
да оз вермы бурасьны,
нія эд абуӧсь ни.

Египетісь бертӧм

19Иродыс кулӧм. Сэк Египет муын Ӧсиплӧ вӧтӧ уськӧтчис Енлӧн ангел.20Сія шуис: «Чеччы, босьт Кагасӧ Mамыскӧт да бӧр мун Израильӧ. Кӧдна мӧдісӧ вийны Кагасӧ, нія кулісӧ».

21Ӧсипыс чеччис, босьтіс Кагасӧ Mамыскӧт да бӧр бертіс Израиль муӧ.22Ӧсипыс кыліс, Ирод кулӧм бӧрын Иудея муын пӧ веськӧтлӧ сылӧн Аркелай зоныс. Иудея муас мунны Ӧсипыс поліс. Сэк вӧтын сылӧ вӧлі висьталӧм мунны Галилея муӧ.23Сэтчин локтӧм бӧрын Ӧсип пондіс овны Назарет карын. Сідз аркмис Енсянь юӧртіссез пыр висьтавлӧмыс: «Сійӧ пондасӧ шуны "Назаретісь морт"».


*а 2.1 мывкыда отир ─ мудрецы

*б 2.2 кӧдзув ─ звезда

*в 2.4 аркирей ─ первосвященник

*г 2.4 Туйдӧтӧ велӧтіссес вӧлӧмась бура велӧтӧм иудейез. Моисейлісь Туйдӧтсӧ нія вежӧртӧтлӧмась отирлӧ.

*д 2.11 смирна ─ пуись вийӧтӧм дона ви


предыдущая глава Глава 2 следующая глава