Your word is a lamp to my feet

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ОԒӘӇ ЭԒТЫ НЭПЕК

Глава 31

Иаков тыхԓәԓ пиԓән Лаван эԓты хŏнтәм щир

1Щӑԓта Лаван похәт йасӈәт Иаков хуԓтсәԓы, ԓыв щиты пŏтәртсәт: «Ащев тӑйәм тащ Иаков иса нŏх ўймаԓ, щишән ԓўв тащәӈа йис».

2Иаков Лаван вешәԓ кащаԓәс пӑ, ԓўв ӑнта мŏԓхатәԓ хŏрпи, ин пӑ иса мŏԓты хӑрәх-мŏрәх.

3Щӑԓта Турәм Куща Иакова йастәс: «Ащиԓан мўвәта, нӑӈ мўвена йŏхԓы керԓа; Ма пӑ нӑӈ пиԓэнән питԓәм».

4Иаков айкеԓ китәс, Рахиль пӑ Лия вохты, ԓўв шавиты ош тащԓаԓ хŏща ԓынан йŏхәтты партсәԓы.

5Пӑ ԓынана йастәс: «Ма ваттэмән, ащан вешәԓ ӑнта щи йэԓпи хŏрпи, ин пӑ иса хӑрәх-мŏрәх; туп ма ащем Турәм иса ма пиԓэмән уԓ;

6нын уйәтԓәԓԓән, йурэмән нын ащана ма рупитсәм,

7ащан пӑ мӑнэм ԓэпәԓтысԓы пӑ сŏхәптәты тынәԓ йаӈ пўш пелтыԓысԓы; туп Турәм ԓўвеԓа атәм верты мӑнэма ӑт эсәԓсәԓы.

8Хун ԓўв йастәс: ‘Лотәӈ войәт нӑӈена тына питԓәт’, иса лотәӈ войәт сэма питсәт. Хун пӑ ԓўв йастәс: ‘Хӑншаӈ войәт нӑӈена тына питԓәт’, иса хӑншаӈ войәт сэма питсәт.

9Щиты Турәм нын ащан эԓты тащ нŏх ўсԓы пӑ мӑнэма мӑсԓы.

10Ипуш ма уԓәмән ватсэм, вохатты питмеԓән козёл хор войәт иса хӑншаӈәт пӑ лотәӈәт усәт.

11Турәм ангел мӑнэма уԓәмән йастәс: ‘Иаков!’ Ма йастәсәм: ‘Ма щи’.

12Ԓўв йастәс: ‘Ӑӈкәрма пӑ ванта: козёл хор войәт вохатты питмеԓән иса лотәӈәт пӑ хӑншаӈәт усәт. Мӑнэма иса ныԓа, мўй Лаван нӑӈ пиԓэнән верәԓ.

13Ма Вефильән нӑӈ хŏщайэн этԓыйәм Турәм, хŏта нӑӈ оливка вŏй кев эԓты шошәпсән пӑ Мӑнэма так йасәӈ мӑсән. Ин нӑӈ нŏх ԓойа, тӑм мўв хӑйи пӑ нӑӈ сэма питәм мўвена йŏхԓы мӑна’».

14Рахиль пӑ Лия ԓўвеԓ йŏхԓы йастәсӈән: «Ащемән хот эԓты мин йўканэмәна хӑйәм мŏԓты пŏрмәс уԓ а мўй?

15Аԓт пӑ пўӈәԓ ŏтәта минэмән ԓўӈәтԓәԓы? Минэмән тынысԓы пӑ шитәм щел ŏхәԓ ищи посатсәԓы;

16Щишән, Турәмән ащемән эԓты нŏх ўйәм тащ мўӈева пӑ мўӈ ԋаврэмԓува уԓ; щишән, хŏты нӑӈена Турәм йастәс, хŏԓ щиты веры».

17Иаков нŏх ԓойәс, ԋаврэмԓаԓ пӑ имиԓаԓ верблюдәт шӑнша опсәԓсәԓы,

18шитәм тащԓаԓ пӑ пŏрмасԓаԓ пӑтән ўсԓы, Месопотамия мўвән ԓўв шитәм тащԓаԓ пӑ пŏрмасԓаԓ, Ханаан мўва Исаак ащеԓ хŏща мӑнты урәӈән.

19Лаван пӑ, ошԓаԓ ԓŏртты мӑнмаԓән, Рахиль эвеԓән ԓухԓаԓ нŏх ԓŏԓәпсайәт.

20Иаков пӑ Лаван арамей ики ԓэпәԓсәԓы, ԓўв эԓтэԓ хŏнтаман мӑнәс, мӑнты айкеԓән ӑт версәԓы.

21Мўй тӑйәс, щитәԓ пиԓән мӑнәс; йŏхан ўшсәԓы пӑ Галаад кев ўр пеԓа мӑнәс.

Лаван Иаков пиԓән йастәпса верԓәтән

22Хуԓмет хӑтәԓән Иаков мӑнәм вер Лавана йастәса.

23Ԓўв рутԓаԓ ԓўв пиԓәԓән ўс пӑ ԓапәт хӑтәԓ ԓўв йўпеԓән ԋухԓәсәс, Галаад кев ўр хŏща эԓты йŏхәтсәԓы.

24Атән Лаван арамей ики хŏща уԓәмән Турәм йŏхтәс пӑ ԓўвеԓа йастәс: «Пӑԓԓән ки, Иакова йӑм аԓ йаста, атәм аԓ йаста».

25Лаван Иаков эԓты йŏхәтсәԓы; Иаков пирщин хŏтԓаԓ кев ўр хŏща ԓощсәԓы, Лаван пӑ рутԓаԓ пиԓән ищи Галаад кев ўрән пирщин хŏтԓаԓ ԓощсәԓы.

26Щӑԓта Лаван Иакова йастәс: «Мўй нӑӈ версән? Мўйа нӑӈ мӑнэм ԓэпәԓсэн пӑ эвеӈәԓам ԉаԉәсты иты, ԋӑрэмәман, тусԓан?

27Мўйа нӑӈ хӑԋайән мӑтсән, ма эԓтэм хӑԋэмәсән, мӑнэма ӑт йастәсән? Ма, ԓуԓән, нӑӈен каш пиԓән, ар пиԓән, тимпанән пӑ нарәс йўхән йŏтман эсәԓсэм;

28Нӑӈ мӑнэма хиԓыԓам пӑ эвиԓам мосәԓтәты ӑт эсәԓсэн; нӑӈ щит ӑт нумәсман версэн.

29Нынан атәм верты йур ма тӑйԓәм; туп нын ащан Турәм мŏԓха атән мӑнэма йастәс: ‘Пӑԓа, Иакова атәм ӑԓ йаста, йӑм аԓ йаста’.

30Ат уԓ, нӑӈ мӑтсән, ащен хота нӑӈ мӑнты шек ԓӑӈхасайән, – туп мўйа нӑӈ ма ԓухԓам ԓоԓәпсәԓан?»

31Иаков Лаван пеԓа йастәс: «Ма пӑԓсәм, щиты нумәссәм, нӑӈ эвеӈәԓан йурән нŏх ӑт ат ўсԓан, ԓўԓән.

32Хŏй хŏща ԓухԓан уйәтԓәԓан, щит ԓыԓӈа уԓты ӑт питәԓ; рутԓәмән уԓман ванты, мўй нӑӈ ŏтэн эԓты ма хŏщайэм уԓ, пӑ нӑӈена ўйи». Иаков ӑт уйәтсәԓы, щит Рахильән ԓоԓәпсайәт.

33Иаков пирщин хота Лаван йӑӈхәс, пӑ Лия пирщин хота, пӑ митнэӈӈән пирщин хота, туп нэмәԓты ӑт уйтәс. Щӑԓта, Лия пирщин хот эԓты этмаԓән, Рахиль пирщин хота ԓŏӈәс.

34Рахиль щи йэԓпийән ԓухԓаԓ ўсԓы пӑ верблюд шӑнша хушәм хира пŏтсәԓы, щӑԓта эԓты омәссәԓы. Лаван пирщин хот хŏԓ кӑшсәԓы пӑ нэмәԓты ӑт уйтәс.

35Ԓўв ащеԓа щиты йастәс: «Кущайэм ӑт ат ԉикащәԓ, ма ԓўв йэԓпеԓән нŏх ԓойты ӑт верәтԓәм, нэ верән уԓԓәм». Пӑ Лаван кӑншатәс, туп ԓухԓаԓ ӑт уйәтсәԓы.

36Иаков ԉикащәс пӑ Лаван пиԓән ԉавәтты питәс. Иаков пŏтәртты питәс пӑ Лавана йастәс: «Мўй хŏрпи нўр тӑйԓәм, мўй хŏрпи кӑрэк версәм, ма йўпем нӑӈ туԓэн?

37Хŏԓ пŏрмасԓам нӑӈ вӑтсәԓан, нӑӈ хотэн пŏрмасәт эԓты нӑӈ мўй уйәтсән? Этәԓтыйи тӑта нӑӈ рутԓан йэԓпийән пӑ ма рутԓам йэԓпийән; ԓыв минэмән ат сўтәтԓэԓ.

38Хус тӑԓ ма нӑӈ хŏщайэн усәм; коза пӑ ош нэ войәт ӑт мушмиԓысәт, тащен эԓты ош ма ӑт ԓэсәм;

39войән веԓәм ŏт нӑӈена ма ӑт тутԓысәм, щит ма сŏхәптысэм; нӑӈ ма эԓтэм иса нŏх кӑшсэн, мўй хӑтԓәԓән ушәс, мўй атәԓән тӑпәс,

40хӑтԓәԓән рўв эԓты, атәԓән ищки эԓты шукащсәм, ŏԓмем ӑт ŏԓԓысәм.

41Щиты хус тӑԓ нӑӈ хотэнән усәм. Ԋӑԓхŏщйаӈ тӑԓ эвеӈәԓан урәӈән рупитсәм пӑ хут тӑԓ тащен урәӈән, нӑӈ пӑ сŏхәптәты тынэн йаӈ пўш пелтыԓысэн.

42Ащем Турәм ма пиԓэмән ӑт ки ус, Авраам Турәм пӑ Исаак пӑԓты Ŏт, нӑӈ мӑнэм таԓты китсэн, ԓуԓән. Ма шукащты верэм пӑ ма йошԓам рупата Турәм кащаԓәсԓы пӑ хӑщәм атән мӑнэм эԓт питсәԓы».

43Щӑԓта Лаван пŏтәртәс пӑ Иакова щиты йастәс: «Эвеӈәԓам – ма эвеӈәԓам; ԋаврэмәт – ма ԋаврэмԓам; тащ – ма тащем, иса, мўй нӑӈ ватԓән, щит мӑнэм: ма эвеӈәԓам пиԓән пӑ ԓын тӑйәм ԋаврэмԓән пиԓән мўй верты верәтԓәм?

44Ин ма пӑ нӑӈ йастатԓәмән кўтԓәмәнән йӑма уԓты, щи йастантәпса минэмән нумты ат питәԓ».

45Иаков кев шуп ўс пӑ нумты кева омәссәԓы.

46Щӑԓта Иаков рутԓаԓа йастәс: «Кевәт ӑктаты». Ԓыв кевәт ӑкәтсәт пӑ кев пай версәт, щи кев пай ԓоӈәԓән ԓэсәт.

47Лаван кев пай щиты нэмәтсәԓы: Иегар-Сагадуфа; Иаков пӑ кев пай Галаада нэмәтсәԓы.

48Щӑԓта Лаван йастәс: «Тӑм хӑтәԓ тӑм кев пай мин кўтэмәнән вер вантәм ŏта питәԓ». Щишән, нэмән пŏтса: Галаад,

49хŏԓна пӑ: Мицпа, щит Лаван йастәм урәӈән: «Турәм Куща мӑнэм пӑ нӑӈен ватман ат тӑйԓәԓы, хун уԓты кўтэмән хўва питәԓ;

50эвеӈәԓам пиԓән атма уԓты питԓән ки мўй пӑ ма эвеӈәԓам тўмпийән хŏԓна имет ўԓән ки, кўш щит ватты хŏйат ӑнтом, нӑӈ уйты, Турәм ищипа ватәԓ».

51Щӑԓта Лаван Иакова йастәс: «Тӑта щи кев пай пӑ нумты кев, щит мин кўтэмәнән ма ԓощсэм;

52тӑм кев пай вер вантәм ŏта питәԓ, па нумты кев ищи вер вантәм ŏта питәԓ, тӑм кев пай пӑ нумты кев атәм верты урәӈән нӑӈ ма пелкема ӑт ўшԓэн пӑ ма нӑӈ пелкена ӑт ўшԓэм;

53Авраам Турәм пӑ Нахор Турәм, ԓын ащан Турәм, мин кўтэмәнән ат сўтытәԓ». Исаак ащеԓ пӑԓәм Турәмән Иаков йасәӈ мӑс.

54Иаков щи кев ўрән йир тус пӑ рутԓаԓ порыԓыты вохсәԓы; ԓыв порыԓысәт пӑ щи кев ўрән хоԓсәт.

55Аԓәӈсӑхат аԓәӈ Лаван нŏх киԓәс, хиԓыԓаԓ пӑ эвеӈәԓаԓ мосәԓтәсԓы пӑ йӑм йасәӈән мӑсԓы. Щӑԓта Лаван мӑнәс пӑ ԓўв хотәԓа йŏхтәс.


*a 31:47 Иегар-Сагадуфа – (арам.) вер вантәм кев пай;

*б 31:47 Галаад – (евр.) вер вантәм кев пай;

*в 31:49 Мицпа – (евр.) шаващты пос;


предыдущая глава Глава 31 следующая глава