Your word is a lamp to my feet

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ОԒӘӇ ЭԒТЫ НЭПЕК

Глава 24

Исаак пӑ Ревекка

1Авраам пирщамәса пӑ тӑԓԓаԓ арәт усәт. Турәм Кущайән кашәӈ вер хŏща Авраам йӑмән мӑса.

2Щӑԓта Авраам хотәԓән уԓты, ԓўв тӑйты хŏԓ мŏԓтыԓаԓ ԓэщатты, куща митхуйәԓа йастәс: «Ма пещем иԓпийа йошен пŏныԓыйи

3пӑ Турәм Кущайән, опәԉ Турәмән пӑ мўв Турәмән, мӑнэма йасәӈ мийа, ханаан йох эвет эԓты, хŏйтат кўтән ма уԓԓәм, нӑӈ ма пŏхема нэ ӑт ўԓән,

4пӑ ма мўвема, ма энмәм мўвема йӑхԓән пӑ Исаак пŏхема нэ щиԓта ўԓән».

5Митхуйәԓ ԓўвеԓа йастәс: «Мосәӈ, тӑм мўва щи нэ ма пиԓэмән йиты ӑт кашащәԓ, мосәӈ, нӑӈ мўвена, хŏԓща нӑӈ этсән, пŏхен туты мосәԓ?»

6Авраам ԓўвеԓа йастәс: «Ма эԓтэм пӑԓԓән ки, пŏхем тŏхи аԓ тўви;

7Турәм Куща, ŏпәԉ Турәм, Хŏй ащем хот эԓты мӑнэм сэма питәм мўвем эԓты ўсԓы, пӑ Хŏй мӑнэм йасәӈ мӑс, пŏтәртман: ‘Йэԓԓы уԓты ԋаврэмԓана тӑм мўв мӑԓэм’, – Ԓўв ангеләԓ нӑӈ йэԓпенән китԓәԓы, пӑ нӑӈ пŏхема щиԓта нэ ўԓән;

8нӑӈ пиԓэнән щи нэ йиты ӑт ки кашащәԓ, мӑнэма мийәм тӑм йасӈен эԓты нӑӈ веләк питԓән; туп пŏхем тŏхи аԓ тўви».

9Авраам кущайәԓ пещ иԓпийа митхуйәԓ йошәԓ пŏтсәԓы пӑ ԓўвеԓа йасәӈ мӑс.

10Кущайәԓ верблюдәт эԓты митхуйәԓ йаӈ верблюд ўс пӑ мӑнәс. Кущайәԓ эԓты ар сыр тынәӈ мойԓәпсайәт ԓўв пӑтән тӑйәс. Месопотамия мўва, Нахор уԓәм воша, ԓўв мӑнәс.

11Йӑм хўв мӑнман, ԓўв йэтна пеԓа йик ўты мўв ўс пўӈәԓән, вош кимәԓән, верблюдԓаԓ иԓ ԓойәԓттәсԓы, щи пŏрайән, хун нэӈәт йик аԓтты йŏхтыԓыԓәт,

12пӑ йастәс: «Турәм Куща, Авраам кущайэм Турәм! Тӑм хӑтәԓ эви ма йэщаԓтэм киты пӑ Авраам кущайэма щи ԓŏват йӑм этәԓта;

13тӑта щи ма, йик ўты тӑхайән ԓойԓәм, пӑ вошәӈ хŏйатәт эвет йик ӑмәртты йŏхтыԓыԓәт;

14и эви, хŏйа ма йастәԓәм: ‘Сŏхта пўтэн иԓшәк эсԓыйи, ма йик йищԓәм’, хŏй пӑ мӑнэма йастәԓ: ‘Йиԋща, ма нӑӈ верблюдԓана па йищты мӑԓәм’, – щи эви щи Нӑӈ Исаак митхуйэна Нӑӈ ԓэщатсэн; щиты ма мŏштәԓэм, Нӑӈ ма Авраам кущайэма щи ԓŏват йӑм этәԓтәсэн».

15Ԓўв хŏԓна пойәкщәты ӑт йэтшәс, тӑта щи, сŏхта пўт ԓӑкра пŏнман Ревекка этәс, хŏй Вафуил эԓты сэма питәс, Вафуил щит Нахор пӑ Милка пŏх, Нахор пӑ Авраам апщи ус;

16эви хŏрасәӈ ус, ху сайән ӑт уԓәм айԓат нэ. Ԓўв йик аԓтты тӑхайа ŏхԓәс, сŏхта пўтәԓ тэкәптәсԓы пӑ нŏхԓы шушәс.

17Митху ԓўв йэщаԓтәԓ хухәԓмәс пӑ йастәс: «Сŏхта пўтэн эԓты мӑнэм йик йищты йэша мийа».

18Ԓўв йастәс: «Йиԋща, кущайэм». Ищи мŏхты сŏхта пўтәԓ йоша иԓ эсәԓсәԓы пӑ ԓўвеԓ йищәԓтәсԓы.

19Ԓўвеԓ йищәԓтәмаԓ йўпийән йастәс: «Верблюдԓан урәӈән йик ӑмәртты ищи верәтԓәм, мŏрта йищтэԓ унты».

20Ищи мŏхты йиӈкәԓ сŏхта пўтәԓ эԓты хўрыйа шошәпсәԓы, щӑԓта пӑ йик ўты мўв ўс хŏща йик ӑмәртты хухәԓмәс, щиты хŏԓ ԓўв верблюдԓаԓ урәӈән йик ӑмәртәс.

21Щи хŏйат мӑшйайән ԓўв пеԓайәԓ вантәс, шек такан нумәсәс, йӑна мўй Турәм Кущайән йŏхтәм йушәԓ йӑмән мӑса.

22Хун верблюдәт йищты йэтшәсәт, щи хŏйат ԋŏԓән тӑйты сорԋэӈ ԓуйәт ўс, и сикль шуп ԓавәрт арат, пӑ кӑт сорԋэӈ йош сур кўсы, кашәӈ ŏт йаӈ сикль ԓавәрт арат, пӑ эвийа щитәт мӑсԓы;

23пӑ йастәс: «Нӑӈ хŏй эви? Мӑнэм йаста, нӑӈ ащен хотән мўӈев хоԓты тӑха уԓ мўй?»

24Ԓўв йастәс: «Ма Вафуил эви, ԓўв Нахор пӑ Милка пŏх».

25Щӑԓта хŏԓна ԓўвеԓа йастәс: «Мўӈ хŏщайэв сорәм тŏрән пӑ вой ԓапәтты ԓат уԓ, хоԓты тӑха ищи уԓ».

26Щи хŏйат, ŏх пŏнман, иԓ ԋўрәс пӑ Турәм Куща ишәксәԓы,

27пӑ йастәс: «Турәм Кущайа ун ишәк йасәӈ, Авраам кущайэм Турма, Хŏй ма кущайэм Ԓўв йӑм верәԓән пӑ Ԓўв вещкатәԓән ӑт хӑйсәԓы! Турәм Куща тўӈ йушән кущайэм апщеԓ хота мӑнэм тусԓы».

28Эви хухәԓмәс пӑ щит эԓты аԋԏэԓ хотән пŏтәртәс.

29Ревекка Лаван нэмпи йай тӑйәс. Лаван йик ўты тӑхайа щи хŏйат хŏща хухәԓмәс.

30Хун ԓўв ԋŏԓән тӑйты сорԋэӈ ԓуйәт пӑ йош сурән тӑйты кўсэт ԓўв апщеԓ хŏща кащаԓәс, пӑ Ревекка апщеԓ йасӈәт хуԓәс: «Щиты ма пиԓэмән тӑм хŏйат пŏтәртәс», ԓўв щи хŏйат хŏща йŏхтәс, пӑ тӑта щи, ԓўв верблюдәт пўӈәԓән йик ўты тӑхайән ԓойәԓ;

31Лаван йастәс: «Турәм Кущайән йӑмән мийәм хŏйат, мўйа кӑмән ԓойԓән? Йŏхи ԓŏӈа, хот пӑ верблюдԓан ŏԓты тӑха ма ԓэщатсәм».

32Щи хŏйат хота ԓоӈәс. Лаван верблюдәт эсәԓсәԓы пӑ сорәм тŏрәнән пӑ ԓатән мӑсԓы, пӑ щӑԓта, ԓўвеԓа пӑ ԓўв пиԓәԓән йŏхтәм хŏйатԓаԓа, кўрԓаԓ ԉŏхәтты йик тус;

33пӑ пӑсан верса, туп ԓўв йастәс: «Верэм пŏтәрттэм унты ԓэты ӑт питԓәм». Пӑ йастәсәт: «Пŏтәрта».

34Ԓўв йастәс: «Ма Авраам митху;

35Турәм Куща ма кущайэм ар йӑмән мӑсԓы, пӑ ԓўв тащәӈа йис: ошәт пӑ хор мисәт, щел ŏх пӑ сорԋи, митйохәт пӑ митнэӈәт, верблюдәт пӑ осёл войәт Авраама Ԓўв мӑс;

36кущайэм Сарра имеԓ, пирща йўвмаԓ йўпийән, кущайэма пŏх сэма пайтәс, пӑ Авраам кущайэм мўй тӑйәс, иса ԓўвеԓа мӑсԓы;

37кущайэм ма эԓтэм йасәӈ ўс, йастәман: ‘Ханаан йох эвет эԓты, хŏйтат кўтән ма уԓԓәм, нӑӈ ма пŏхема нэ аԓ ўйа,

38пӑ ащем хота пӑ рутԓам хŏща йӑӈха, пӑ пŏхема нэ щиԓта ўԓән’.

39Кущайэма ма йастәсәм: ‘Мосәӈ, ма пиԓэмән нэ ӑт мӑнәԓ’.

40Ԓўв мӑнэма йастәс: ‘Турәм Куща, Хŏй йэԓпийән ма уԓԓәм, Ԓўв ангеләԓ нӑӈ пиԓэнән китԓәԓы пӑ йушен йӑмән пӑртԓәԓы, пӑ рутԓам эԓты ащем хŏт эԓты пŏхема нэ ўԓән;

41мӑнэма мийәм йасӈен эԓты нӑӈ веләк питԓән, хун рутԓам хŏща йӑхԓән; ԓыв нӑӈена нэ ӑт ки мӑԓәт, мийәм йасӈен эԓты веләк питԓән’.

42Щӑԓта йик ўты тӑхайа ма тӑм хӑтәԓ йŏхәтсәм пӑ йастәсәм: ‘Турәм Куща, Авраам кущайэм Турәм! Нӑӈ ма мӑнты йушем йӑмән партԓэн ки,

43тӑта щи, йик ўты тӑхайән ма ԓойԓәм, пӑ эви, хŏй йик ӑмәртты этәԓ, ԓўвеԓа ма йастәԓәм: ‘Сŏхта пўтэн эԓты мӑнэма йэша йищты мийа’,

44хŏй пӑ мӑнэма йастәԓ: ‘Нӑӈ йиԋща, верблюдԓана йик ищи ӑмәртԓәм’, – щит щи нэ, хŏй Турәм Куща ма кущайэм пŏха ԓэщатсәԓы’.

45Щи нŏпсэм хŏԓна пӑтэԓ унты ӑт тусэм, хун Ревекка этәс, пӑ сŏхта пўтәԓ ԓӑкрәԓән, йик ўты тӑхайа ŏхԓәс, йик ӑмәртәс; пӑ ма ԓўвеԓ йастәсәм: ‘Мӑнэма йик йищты мийа’.

46Ԓўв ищи кумән сŏхта пўтәԓ иԓ эсәԓсәԓы пӑ йастәс: ‘Йиԋща, верблюдԓан ищи йищәԓтәԓԓам’. Пӑ ма йищсәм, верблюдԓам пӑ ԓўв йищәԓтәсԓы.

47Ма ԓўвеԓ иԋщәссэм пӑ йастәсәм: ‘Нӑӈ хŏй эви?’ Ԓўв йастәс: ‘Вафуил эви, ԓўв Нахор пӑ Милка пŏх’. Щӑԓта ма ԓўвеԓ ԋŏԓән тӑйты сорԋэӈ ԓуйәт пӑ йош сур кўсэт йошӈиԓаԓа пŏтсәм.

48Ма пӑ, ŏх пŏнман, иԓ ԋўрсәм пӑ Турәм Куща ишәксэм, пӑ Турәм Кущайа йӑм йасәӈ йастәсәм, Авраам кущайэм Турма, Хŏй тўӈ йуш хўват мӑнэм ты тусԓы, кущайэм апщи хиԓынэ ԓўв пŏхәԓа нэӈа ўты урәӈән.

49Ин пӑ мӑнэма йастаты, ма кущайэма щи ԓŏват йӑм пӑ вещкат вер верты нŏмәс нын тӑйԓәты мўй ӑнта? Щит щи мӑнэма йастаты, мӑнэма йэԓԓы верәт тўӈащира верты урәӈән».

50Лаван пӑ Вафуил йŏхԓы йастәстән: «Турәм Куща эԓты тӑм вер уԓ; мўӈ нӑӈена атәм пӑ йӑм йастәты ӑт верәтԓув;

51тӑта щи, Ревекка нӑӈ йэԓпенән; ԓўвеԓ ўйи пӑ мӑна; Турәм Куща йастәм щирән, кущайэн пŏх имийа ԓўв ат питәԓ».

52Авраам митху ԓын йасәӈԓән хуԓмаԓән, мўв унты, ŏх пŏнман, иԓ ԋўрәс пӑ Турәм Куща ишкәс.

53Щӑԓта митху щел ŏх пӑ сорԋэӈ пŏрмасәт этәԓтәс, пӑ ԓумәтты сŏхәт, пӑ Ревеккайа мӑсԓы; йайәԓа пӑ аԋԏэԓа ищи тынәӈ мойԓәпсайәт мӑс.

54Щӑԓта ԓўв пӑ ԓўв пиԓәԓән уԓәм хŏйатәт ԓэсәт, йищсәт пӑ хоԓсәт. Аԓәӈсӑхат нŏх киԓмеԓән, ԓўв йастәс: «Кущайэм хŏща мӑнэм эсԓаԓән».

55Туп йайәԓ пӑ аԋԏэԓ йастәсӈән: «Эвев мўӈ пиԓэвән йаӈԓэм хӑтәԓ ат уԓ, щи йўпийән мӑнԓән».

56Ԓўв пӑ ԓынана йастәс: «Мӑнэм аԓ рŏнаԓтаԓән, Турәм Куща ма йушем йӑмән партсәԓы; мӑнэм эсԓаԓән, кущайэм хŏща ма мӑнԓәм».

57Ԓын йастәсӈән: «Эвемән вохԓэмән пӑ иԋщәсԓэмән, мўй ԓўв йастәԓ».

58Ревекка вохсэԓән пӑ ԓўвеԓа йастәсӈән: «Тӑм хŏйат пиԓән мӑнԓән?» Ԓўв йастәс: «Мӑнԓәм».

59Щӑԓта Ревекка, ԓыв апщеԓ, пӑ ԓўвеԓ эсәмән ԓаптәм ими, пӑ Авраам митху хŏйатԓаԓ пиԓән, Ханаан мўва китсәԓаԓ.

60Ревеккайа Турәм эԓты йӑм вохсәт пӑ ԓўвеԓ йастәсәт:

«Апщийэв! Щŏрсәӈ щŏрсәт
нӑӈ эԓтэн сэма ат питԓәт,
нӑӈ тыхԓэн ԋаврэмәт пеԓа ԉик туты ŏтәт вошԓаԓ
ԓыв йошԓаԓа ат питԓәт!»

61Ревекка митнэԓаԓ пиԓән ԓойс, верблюдәт шӑнша омәссәт, пӑ щи хŏйат йўпийән мӑтсәт. Щиты митху Ревекка ўсԓы пӑ мӑнәс.

62Исаак Беэр-лахай-рои эԓты йŏхтәс, ԓўв Негев морты мўвән ус.

63Йэтна пеԓа Исаак тŏрнәӈ-лыптәӈ хӑра шушиԓыты мӑнәс, йэԓ ватман кащаԓәсԓы: верблюдәт йиԓәт.

64Ревекка пӑ Исаак кащаԓәсԓы, пӑ верблюд эԓты иԓ ŏхԓәс.

65Щӑԓта митхуйа йастәс: «Хŏй щи хŏйат, мўӈ йэщаԓтэв мўв хӑр хўват йиԓ?» Митху йастәс: «Щит ма кущайэм». Щи йасӈәт хуԓтмаԓ кемән, ԓўв ŏхшам ўс пӑ ŏха пŏтсәԓы, пӑ йэмәԓман венша иԓшәк эсәԓсәԓы.

66Митху Исаак пеԓа иса, мўй ԓўв верәс, пŏтәртәс.

67Исаак, Сарра аԋԏэԓ пирщин хота, эви ԓŏӈәԓсәԓы, Ревекка нэӈа ўсԓы, пӑ ԓўв имеԓа йис, сӑмәӈа тӑйты питсәԓы; щиты аԋԏэԓ пӑрәм йўпийән Исаак нŏпсәԓ ԓӑрпиԓәс.


предыдущая глава Глава 24 следующая глава