Your word is a lamp to my feet

Bibles in the Fenno-Ugric languagesBible

Choose Language

New Testament Books

предыдущая главаследующая глава

view with a second Bible

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Chapter 3

IISUS VALMISTAH RUADOH 3:1-4:13


Iivan Ristii

(Matf. 3:1-12; Mark. 1:1-8; Iiv. 1:19-28)

1-2Jumalan sana tuli Zaharien poijale Iivanale, kudai oli elämättömäs muas. Se oli keisari Tiberien viijendeltostu vallasolenduvuvvel, konzu Pontii Pilat oli Juudien muaherrannu, i konzu muan n'elländesvuittiloin piämiehinnü oldih Galileis Irodu, Itureis da Trakonitan muas hänen velleh Hilippü da Abilenen muas Lisanii da konzu ülimäzinnü pappiloinnu oldih Annas da Kaifu.3Iivan lähti matkah i käveli kai muat Jordanjoves ümbäri. Häi saneli rahvahale: «Hülläkkiä riähkät, kiännükkiä Jumalan puoleh da otakkua ristindü, ku teile prostittazihes teijän riähkät.»4Rodih muga, kui Jumalan iänenkandajan Isaijan kniigas on kirjutettu:
– Elämättömäs muas kuuluu kirgujan iäni:
«Avakkua Ižändäle dorogu,
luajikkua oigiekse Hänele tropat!
5Kai orrot täütettähes,
kai mäit da mättähät alendettahes.
Anna kiännälmükset oijetah,
a kiviköt muututah sileikse dorogoikse!
6Kai muailman rahvas roijah nägemäh,
kui Jumal piästäü heidü.»

7Ku rahvastu joukoittain tuli Iivanan luo ristittäväkse, häi sanoi heile: «Tüö mavon kannetut! Kenbo sanoi teile, tüö voitto pajeta tulijas vihas?8Omil ruadoloil ozutakkua teijän kiändümine riähkispäi Jumalan puoleh! Ei pie ruveta duumaiččemah: 'Olemmohäi müö Avraaman lapset.' Minä sanon teile: Jumal voi nostattua Avraamale lapsii nämis kivilöisgi.9Kirves on jo pandu puun juurele. Joga puu, kudai ei anna hüviä muarjua, kuatah da lükätäh tuleh.»

10A rahvas küzüttih Iivanal: «Midäbo sit meil pidäs ruadua?»11Häi vastai: «Kel on kaksi paidua, annakkah ühten sille, kudamal ei ole ni ühtü. Kel on süömistü, sežo luajikkah muga.»12Maksuloinkeriäjätgi tuldih ristittäväkse. Hüö küzüttih: «Opastai, a midäbo meil ruadua?»13Iivan sanoi: «Älgiä otakkua rahvahas enämbiä, miku on käskiettü.»14Saldatatgi küzüttih: «A müö? Midäbo meil pidäs ruadua?» Heile Iivan sanoi: «Älgiä väil da varaitandal kiškokkua rahvahal d'engoi. Olgua hüvännü omal palkal.»

15Rahvas vuotettih, midä roih ielleh. Kaikin duumaittih ičekseh Iivanah näh: «Eigo häi olle Messii?»16Sit Iivan rubei pagizemah da sanoi heile: «Minä ristin teidü viel, no tulou minuu vägevembi. Minä en päi ni Hänen jallaččiloin nuorazii kerittämäh. Häi ristiü teidü Pühäl Hengel da tulel.17Käis Hänel on labju, i sil Häi viškuau puindukohtal vil'l'at, jüvät keriäü aittah, a ruumenet poltau sammumattomas tules.»

18Vie äijäh muuh luaduh Iivan opasti rahvastu da saneli heile jevangeliedu.19No konzu häi moitii Irodua, ühten n'elländesvuitin valduherrua, hänen vellen akan Irodiadan täh dai muuloin pahoin ruadoloin täh,20Irodu luadii vie sengi pahuon – pani Iivanan türmäh.

Iisusan ristimine

(Matf. 3:13-17; Mark. 1:9-11)

21Äijü rahvastu oli ristittü. Konzu Iisussuagi oli ristittü da Häi moliihes, taivas avavui,22i Pühä Hengi heitüi Hänen piäle rungallizennu, kui küühköi. Taivahaspäi kuului iäni: «Sinä olet Minun armas Poigu, Sinuh Minä olen mieldünüh.»

Iisusan rodukundu

(Matf. 1:1-17)

23Iisus oli nenga kolmenkümmenen vuvven igähine, konzu algoi oman ruavon. Häi oli – muga rahvas duumaittih – Josifan poigu, Il'l'an vunukku,24a Il'l'u oli Mattatan poigu, tämä Leevien, tämä Melkien, tämä Janain, tämä Josifan,25tämä Mattatijan, tämä Amosan, tämä Nahuman, tämä Heslin, tämä Naggain,26tämä Mahatan, tämä Mattatijan, tämä Simein, tämä Josekan, tämä Jodan,27tämä Johananan, tämä Resan, tämä Serubbabelan, tämä Salafielan, tämä Neran,28tämä Melkien, tämä Addin, tämä Kosanan, tämä Elmadaman, tämä Eran,29tämä Jošuan, tämä Eliezeran, tämä Joriman, tämä Mattatan, tämä Leevien,30tämä Simeonan, tämä Juudan, tämä Josifan, tämä Jonaman, tämä Eliakiman,31tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Natanan, tämä Davidan,32tämä Iisain, tämä Ovidan, tämä Boasan, tämä Salman, tämä Nahsonan,33tämä Aminadaban, tämä Araman, tämä Arnin, tämä Hesronan, tämä Peresan, tämä Juudan,34tämä Juakoin, tämä Isakan, tämä Avraaman, tämä Terahan, tämä Nahoran,35tämä Serugan, tämä Reun, tämä Pelegan, tämä Eberan, tämä Salman,36tämä Kenan, tämä Arpaksadan, tämä Šeman, tämä Noin, tämä Lemehan,37tämä Metuselahan, tämä Hanokan, tämä Jeredan, tämä Mahalalelan, tämä Kenan,38tämä Enosan, tämä Setan, tämä Adaman, tämä Jumalan.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава